EN

named {perfektparticip}

volume_up
named

Användningsexempel för "named" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
En av dem hette Joseph, och han frågade mig vad jag gjorde, så jag förklarade.
EnglishNow the original one, I should tell you, is sculpted by a guy named Fred Sexton.
Originalet, ska jag berätta, är skulpterat av en man som hette Fred Sexton.
EnglishMr President, if someone is named in this House, it is their right to reply.
(EN) Herr talman! Den som nämns vid namn här i parlamentet har rätt att svara.
EnglishThere's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
Det är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.
EnglishWe must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
Vi måste fastställa vilka som bär ansvaret och dessa personer måste ställas till svars.
EnglishThe rapporteur should have named those five countries to put pressure on them.
Föredraganden borde ha nämnt dessa medlemsstater vid namn för att öka pressen på dem.
EnglishAnd that's named after the guy who recognized why it was such an important radius.
Den är döpt efter mannen som upptäckte varför detta var en så viktig radie.
EnglishStreets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Gator, sjukhus och ett universitet har döpts efter denna kända forskare.
EnglishI have named all the countries concerned – Italy’s deficit being a prime example.
Jag har nämnt alla de berörda länderna, och Italiens underskott är ett utmärkt exempel.
EnglishMr President, I was named and abused by Mr Spencer and I am entitled to respond to that.
Herr ordförande! Jag omnämndes och smädades av Spencer och har rätt att genmäla.
EnglishI have named all the countries concerned – Italy’ s deficit being a prime example.
Jag har nämnt alla de berörda länderna, och Italiens underskott är ett utmärkt exempel.
EnglishTo borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.
För att låna från böckerna om en spindel vid namn Charlotte: "Silke är fantastiskt."
English What are the import prices for pipeline gas and LNG in the eight countries named?
 Hur hög är respektive importpris för pipeline-gas och LNG-gas i de åtta nämnda länderna?
EnglishEven so, names do need to be named, and then, perhaps, we might get somewhere.
Trots det måste man nämna namn, och då kanske vi kan komma någonstans.
English1) Denmark is named several times, whereas other countries scarcely appear.
1) Danmark nämns flera gånger, medan andra länder förekommer mer sällan.
EnglishYou can select a named section of the document in the Section combo box.
I kombinationsfältet Område kan du välja ett område i det valda dokumentet.
EnglishUkraine had not been officially named as chair of the OSCE for 2013 at that time.
Ukraina hade inte vid denna tidpunkt officiellt utsetts till ordförandeland i OSSE för 2013.
EnglishThe EU's scheme for studying abroad is named after Erasmus, a 16th century scholar.
EU:s program för utlandsstudier har fått sitt namn efter Erasmus, en humanist på 1500-talet.
EnglishWhen the cursor is in a named section, the section name appears here.
Om textmarkören exempelvis står i ett namngivet område, visas namnet på området här.
EnglishDionne and I were both named after great singers of the past who now do infomercials.
Dionne och jag namngavs båda efter stora sångare från förr. som nu gör informationsreklam.