"Nairobi" - Svensk översättning

EN

"Nairobi" på svenska

SV
SV

"Nairobi" på engelska

EN
EN

Nairobi {egennamn}

volume_up
1. geografi
Nairobi
You will not be insensitive to this, but these women are not in Nairobi.
Ni bör inte vara okänsliga för detta, men dessa kvinnor är inte i Nairobi.
In Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
I Hargesia är lönerna för outbildade arbetare nu dubbelt så höga som i Nairobi.
So we are monitoring that very closely together with our Heads of Mission in Nairobi.
Så det bevakar vi mycket noggrant i samråd med våra beskickningschefer i Nairobi.
SV

Nairobi {egennamn}

volume_up
1. geografi
Nairobi
Ni bör inte vara okänsliga för detta, men dessa kvinnor är inte i Nairobi.
You will not be insensitive to this, but these women are not in Nairobi.
I Hargesia är lönerna för outbildade arbetare nu dubbelt så höga som i Nairobi.
In Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
Så det bevakar vi mycket noggrant i samråd med våra beskickningschefer i Nairobi.
So we are monitoring that very closely together with our Heads of Mission in Nairobi.

Användningsexempel för "Nairobi" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would mention again our Head of Mission in Nairobi who are doing a magnificent job.
Jag vill igen nämna vår beskickningschef i Nairobi som gör ett storartat arbete.
EnglishSo we are monitoring that very closely together with our Heads of Mission in Nairobi.
Så det bevakar vi mycket noggrant i samråd med våra beskickningschefer i Nairobi.
EnglishThe Nairobi Summit will be an appeal to all of us to do more and to do it faster.
Toppmötet i Nairobi blir en vädjan till oss alla att göra mer och att göra det snabbare.
EnglishIn Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
I Hargesia är lönerna för outbildade arbetare nu dubbelt så höga som i Nairobi.
English(PT) As Kofi Annan said in Nairobi, climate change is not science fiction.
(PT) Klimatförändringen är inte någon framtidsskildring, som Kofi Annan sa i Nairobi.
EnglishYou will not be insensitive to this, but these women are not in Nairobi.
Ni bör inte vara okänsliga för detta, men dessa kvinnor är inte i Nairobi.
EnglishNairobi presents us with an opportunity for meeting this challenge head-on.
Konferensen i Nairobi utgör ett tillfälle för oss att rakt på sak ta oss an denna utmaning.
EnglishThat said, it should not be forgotten that nothing was definitively solved at Goma or Nairobi.
Med detta sagt bör man inte glömma att inget löstes definitivt i Goma eller Nairobi.
EnglishI remember that in Nairobi we had a specific discussion on this issue.
Jag minns att vi hade en särskild diskussion om denna fråga i Nairobi.
EnglishThe European Union has four specific priorities in Nairobi.
Europeiska unionen har fyra särskilda prioriteringar på konferensen i Nairobi.
EnglishWe must finally, in Nairobi, make serious preparations for 'Kyoto 2'.
I Nairobi måste vi slutligen förbereda oss på allvar för ”Kyoto 2”.
EnglishYes, Nairobi was 'a step forward' in preparing the ground.
Det stämmer att Nairobi var ”ett steg framåt” i fråga om att bereda vägen.
EnglishCease-fire talks are organised for 20 September in Nairobi.
Samtalen om vapenvila är planerade att hållas den 20 september i Nairobi.
EnglishThe main challenge ahead is now an effective implementation of the Nairobi and Goma commitments.
Den centrala utmaningen är nu det effektiva genomförandet av åtagandena från Nairobi och Goma.
EnglishI am afraid that the headlines have already been written: 'Nairobi was a success and the EU leads the way'.
Jag är rädd att rubrikerna redan är satta: ”Nairobi var en succé och EU visar vägen.”
EnglishWe hope it will be agreed in Nairobi to make this operational.
Vi hoppas att man i Nairobi kommer att enas om att verkställa den.
EnglishCommissioner, I am looking forward to an excellent group effort during the Nairobi conference.
Herr kommissionsledamot! Jag ser fram emot en enastående, gemensam insats vid konferensen i Nairobi.
EnglishNairobi Conference on Climate Change (vote)
11. om EU:s strategi för Nairobikonferensen om klimatförändringar (omröstning)
EnglishIn a nutshell, these are three examples from a series of proposals in Nairobi which cause us great concern.
Detta är kort sagt tre exempel från en rad förslag i Nairobi som ger oss stora bekymmer.
EnglishThere is the Nairobi process and the recent Nairobi Summit, to which the Commissioner alluded.
Vi har Nairobiprocessen och den senaste tidens Nairobitoppmöte, som kommissionsledamoten hänvisade till.

Synonymer (engelska) till "Nairobi":

Nairobi