"myself" - Svensk översättning

EN

"myself" på svenska

volume_up
all by myself {adj.} [talesätt]
SV
EN

myself {pronomen}

volume_up
myself (även: oneself)
I myself have been to Nicaragua and have seen the situation there for myself.
Jag själv har varit i Nicaragua, jag har personligen sett situationen där.
It has been sponsored jointly by Commissioner Vitorino and myself.
Kommissionär Vitorino och jag själv tog gemensamt initiativet till meddelandet.
I myself would happily do it and would be happy to use the products myself.
Jag själv skulle gärna göra det och gärna använda produkterna.
If others do not then that is their problem, but I can answer for myself.
Om inte andra gör det är det deras problem; jag kan bara svara för mig själv.
At the expense of repeating myself, this will ensure that it is to the citizens' advantage.
Med risk för att upprepa mig själv, kommer detta att garantera att medborgarna gynnas.
At the expense of repeating myself, this will ensure that it is to the citizens ' advantage.
Med risk för att upprepa mig själv, kommer detta att garantera att medborgarna gynnas.

Användningsexempel för "myself" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI speak on behalf of myself and my 28 colleagues from the British Labour Party.
Jag talar på min och mina 28 kollegor från det brittiska arbetarpartiets vägnar.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
English. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
ledamot av kommissionen. - (EN) Jag hade faktiskt själv lite svårt att uttala det.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Jag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
EnglishI had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
Jag måste rensa akvariet, ta ut alla fiskarna...... stoppa dom i påsar, och...
EnglishI myself hope that this matter will be put to rights by new Treaty amendments.
Jag hoppas också själv, att detta rättas till i de nya ändringarna av fördraget.
EnglishI know myself saved in Christ, who said: ' I am the Way, the Truth and the Life '.
I Kristus, som sa: " Jag är vägen, sanningen och livet ", känner jag mig räddad.
English(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
(PT) Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag inte uttryckte mig tillräckligt klart.
EnglishUnfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
Dessvärre hade jag ingen tillåtelse att kontrollera denna typ av uppgifter själv.
EnglishI myself voted against, because I was on the voting list for the previous report.
Jag röstade själv emot, eftersom jag stod på röstlistan för föregående betänkande.
EnglishI myself chaired the OSCE in the year 2000, and took these matters very seriously.
Jag var själv ordförande för OSSE 2000 och tog de här frågorna på stort allvar.
EnglishI also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
Jag frågar också mig själv varför EU inte försvarar den internationella rätten.
EnglishThe honourable Members – amongst whom I now find myself – also only have one.
De ärade ledamöterna – som jag själv tillhör numera – har också bara ett system.
EnglishHis entire speech is offensive to myself personally, to my party and to Poland.
Hela hans tal är aggressivt mot mig personligen, mot mitt parti och mot Polen.
EnglishI will therefore limit myself to addressing two aspects contained in the report.
Jag skall därför begränsa mig till att ta upp två aspekter som nämns i betänkandet.
EnglishI myself think that it is an important objective, but perhaps we should go slowly.
Jag själv anser att det är ett viktigt mål, men vi borde kanske gå fram långsamt.
EnglishI thank you, because the Commission and myself see this as an absolute priority.
Jag tackar er, eftersom kommissionen och jag själv ser det som en absolut prioritet.
EnglishIt deviates in several respects from the line I myself would ideally have chosen.
Den avviker på flera punkter från den linje som jag själv helst skulle välja.
English(FR) Mr President, I shall confine myself to these few comments and observations.
(FR) Herr talman! Jag ska begränsa mig till dessa få kommentarer och observationer.
EnglishLet me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Låt mig vara tydlig: detta var ett smart drag av rådet - ett mycket smart drag.