EN

my {pronomen}

volume_up
my (även: mine)
I simply wish, through his colleagues, to offer him my willingness to co-operate.
Jag vill bara genom hans kolleger erbjuda honom min samarbetsvillighet.
The first one -- the one I shot my Bob Dylan film with 35 years ago.
Det där är min första kameralins, den jag filmade min Bob Dylan-film för 35 år sedan.
I want to have an answer from the President-in-Office before I ask my supplementary.
Jag önskar få ett svar från rådets ordförande innan jag ställer min följdfråga.

Användningsexempel för "my" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Det förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
Därefter för att ståndpunkten är samstämmig och i mina ögon fullständigt jämlik.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishBut, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
Men för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
EnglishThis was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
Det här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
EnglishIndeed, I would like to express my sincere appreciation to the shadow rapporteur.
Jag vill verkligen uttrycka min uppriktiga uppskattning till skuggföredraganden.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Herr talman! Enligt min mening finns det tre viktiga punkter i denna debatt.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishA couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.
För några veckor sedan besökte jag en av de största förbrukarna i min valkrets.
EnglishIn my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
Enligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
EnglishI speak on behalf of myself and my 28 colleagues from the British Labour Party.
Jag talar på min och mina 28 kollegor från det brittiska arbetarpartiets vägnar.
EnglishIn my simplicity, I had imagined that democratic decisions were always voluntary.
Jag hade i min enfald inbillat mig att demokratiska beslut alltid är frivilliga.
EnglishUnfortunately, my fellow Member, Mr Balfe, whom I greatly respect, is not here.
Tyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.
EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.

"my only gripe" på svenska

my only gripe
Swedish
  • min enda gripe
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mystery genre" på svenska

mystery genre
Swedish
  • mysterium genre
Mera chevron_right

"mystery guest" på svenska

mystery guest
Swedish
  • mysterium gäst
Mera chevron_right