EN

mutually {adverb}

volume_up
mutually (även: in common, jointly)
It is in Hungary's interest for EU Member States to coordinate and mutually reinforce their efforts in this regard.
Det ligger i Ungerns intresse att medlemsstaterna koordinerar och gemensamt förstärker sina ansträngningar i detta hänseende.
Our preference remains to aim for a mutually beneficial relationship based on cooperation on our shared interests.
Vi vill fortfarande i första hand bidra till ömsesidigt gynnsamma förbindelser baserade på samarbete i frågor av gemensamt intresse.
At the same time, it is important that minority rights are exercised collectively and mutually and that the Constitution allows for this as well.
Samtidigt är det viktigt att minoriteters rättigheter utövas gemensamt och ömsesidigt och att detta också medges i konstitutionen.

Användningsexempel för "mutually" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany of us have mutually contradictory interpretations of what subsidiarity means.
Många av oss har ömsesidigt motstridande tolkningar av vad subsidiaritet innebär.
EnglishThese instruments are mutually reinforcing; they depend on each other for success.
Dessa instrument förstärker varandra. De är beroende av varandra för framgång.
EnglishThe two are mutually supportive and make a very important policy contribution.
De två är ömsesidigt stödjande och ger ett mycket viktigt politiskt bidrag.
EnglishWe are mutually dependent in the energy sector, as was also mentioned by Hannes Swoboda.
Vi är ömsesidigt beroende av varandra på energiområdet, som Hannes Swoboda sade.
EnglishWe are pursuing a mutually acceptable solution with the US and other interested parties.
Vi söker nå en ömsesidigt godtagbar lösning med USA och andra inblandade parter.
EnglishIt represented a mutually beneficial relationship between immigrant and host country.
Det fanns en relation mellan invandraren och värdlandet där alla var nöjda.
EnglishWe must endeavour to define a mutually supportive and coherent policy.
Vårt mål måste vara att utforma en ömsesidigt stödjande och sammanhängande politik.
EnglishThe open economy in Afghanistan and the insurgency are mutually reinforcing.
Både den öppna ekonomin och upproriskheten i Afghanistan blir starkare.
EnglishThe objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
De mål som anges i betänkandet och motiveringen utesluter varandra.
EnglishDevelopment and security are inextricably linked and mutually dependent.
Utveckling och säkerhet hör oupplösligt ihop och är beroende av varandra.
EnglishIn the interests of security, we need several mutually independent sources of energy.
Av säkerhetsskäl behöver vi flera av varandra oberoende energikällor.
EnglishIt demonstrates that economic competitiveness and social cohesion are not mutually exclusive.
Den visar att man kan koppla samman ekonomisk konkurrens med social sammanhållning.
EnglishThe two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
De två utesluter inte varandra. Ingen av grupperna kan fungera utan den andras hjälp.
EnglishHowever, the mutually felt pain mobilises resources and intentions.
Alla lider dock av problemen och mobiliserar resurser och försöker ta fram lösningar.
EnglishHowever, the oceans and the concept of globalisation are not mutually exclusive.
Men haven och globaliseringsbegreppet utesluter inte varandra.
EnglishEconomic, employment and social policies are mutually reinforcing.
Fattigdomens kvinnliga ansikte är mycket tydligt i dessa utsatta delar av samhället.
EnglishWe should also bring new ideas for mutually beneficial cooperation.
Vi bör också föra fram nya idéer för ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.
EnglishOn the contrary, trade policy and agricultural policy can and must be mutually supportive.
Tvärtom, handelspolitiken och jordbrukspolitiken kan och ska ge varandra ömsesidigt stöd.
EnglishEnvironmental protection and consumer financial welfare are not mutually exclusive goals.
Miljöskydd och konsumenternas ekonomiska välfärd är mål som inte behöver utesluta varandra.
EnglishIn Ireland, beet was grown in a mutually beneficial rotation with wheat.
På Irland odlades betor i ett inbördes gynnsamt växelbruk med vete.

Synonymer (engelska) till "mutually":

mutually
mutual
mutual fund
mutually exclusive