EN

mutual {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
However, this has to be a relationship based on equality and mutual respect.
Dessa förbindelser måste emellertid grundas på jämlikhet och ömsesidig respekt.
Secondly, an agreement on cooperation and mutual assistance in customs matters.
För det andra, ett avtal om samarbete och ömsesidig hjälp i tullärenden.
Unfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
Tyvärr bekräftas dessa farhågor när man läser rapporten om ömsesidig utvärdering.
" If you match our move, I propose a phased mutual stand-down... over the next five hours
Om ni är inställd på det, föreslår jag en gemensam tillbakadragning inom 5 timmar.
Cooperation can only be built on mutual trust and a common will.
Samarbete kan bara bygga på ömsesidigt förtroende och en gemensam vilja.
For that reason its success requires mutual cooperation and trust.
Därför kräver en lyckad utgång ett gemensamt samarbete och förtroende.
mutual (även: divided, shared)
Partnerships can only be devised on the basis of mutual trust, and of shared rights and obligations.
Partnerskap kan endast utformas på grundval av ett ömsesidigt förtroende och delade rättigheter och skyldigheter.
Mutual respect and partnership are best expressed in open dialogue on all matters including those on which there are divergent views.
Ömsesidig respekt och partnerskap kommer bäst till uttryck i en öppen dialog i alla frågor, även i dem där delade meningar råder.
Another disadvantage, which rarely occurs, is the lack of incentive for structural reforms, which is the result of making responsibilities mutual.
En annan nackdel som det sällan talas om, är det bristande incitament till strukturella reformer som följer av det delade ansvaret.
mutual (även: fratricidal)
Mutual assistance in criminal matters between the Member States
Inbördes rättshjälp i brottmål mellan EU: s medlemsländer
Is that mutual solidarity not in this way undermined?
Undermineras inte denna inbördes solidaritet på detta sätt?
Any mutual ties of love and care, of solidarity and self-denial are treated with suspicion.
Alla inbördes band av kärlek och omsorg, solidaritet och självförnekelse verkar misstänkta.
2. näringsliv
mutual (även: reciprocal)
However, this has to be a relationship based on equality and mutual respect.
Dessa förbindelser måste emellertid grundas på jämlikhet och ömsesidig respekt.
Secondly, an agreement on cooperation and mutual assistance in customs matters.
För det andra, ett avtal om samarbete och ömsesidig hjälp i tullärenden.
Unfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
Tyvärr bekräftas dessa farhågor när man läser rapporten om ömsesidig utvärdering.

Användningsexempel för "mutual" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese insist that mutual recognition should be extended to bans on driving also.
De kräver att det ömsesidiga erkännandet utökas till att också omfatta körförbud.
EnglishThe cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.
Samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende och respekt medlemsstaterna emellan.
EnglishThis agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
Så kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
EnglishUnfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
Tyvärr bekräftas dessa farhågor när man läser rapporten om ömsesidig utvärdering.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
En annan viktig aspekt är uppfattningen att fördelarna med frihandel är ömsesidiga.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlamentet hade efterlyst en bättre ömsesidig förståelse mellan de två bankerna.
EnglishThe rules on mutual recognition apply only to licences originally issued in the EU.
Regeln om ömsesidigt erkännande av körkort gäller bara körkort från EU-länderna.
EnglishThat is a problem which hampers the mutual recognition of expulsion decisions.
Detta är ett problem som hämmar det ömsesidiga erkännandet av utvisningsbeslut.
EnglishWe have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
Vi har principen om ömsesidigt erkännande men den existerar främst på papperet.
EnglishJust get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
Det är bara att kontakta kommissionen om ni har problem med ömsesidigt erkännande.
EnglishIn short, the lack of mutual confidence stands in the way of joint efforts.
Kort sagt står bristen på ömsesidigt förtroende i vägen för gemensamma insatser.
EnglishThe report introduces the principle of mutual recognition into consumer legislation.
Betänkandet inför principen om ömsesidigt erkännande i konsumentlagstiftningen.
EnglishThe primary objective is to reinforce the mutual trust of the officers concerned.
Den är i stället att förstärka det ömsesidiga förtroendet mellan berörda tjänstemän.
EnglishMy final point concerns mutual relations between the Council and Parliament.
Min sista punkt gäller de ömsesidiga förbindelserna mellan rådet och parlamentet.
EnglishWith this in mind, I voted for the proposal on mutual assistance in this area.
Med detta i åtanke röstade jag för förslaget om ömsesidigt bistånd på detta område.
EnglishDo we really have mutual recognition of technical standards between countries?
Finns det verkligen ett ömsesidigt erkännande av tekniska standarder mellan länder?
EnglishHowever, this has to be a relationship based on equality and mutual respect.
Dessa förbindelser måste emellertid grundas på jämlikhet och ömsesidig respekt.
EnglishResearch and higher education have mutual benefits and are interconnected vessels.
Forskning och högre utbildning gagnar varandra och utgör kommunicerande kärl.
EnglishThe Commission proposals relating to smaller mutual associations should be endorsed.
Kommissionens förslag rörande mindre ömsesidiga försäkringsföretag bör godkännas.
EnglishA culture of mutual trust needs to be developed, involving all stakeholders.
Vi behöver uppmuntra en kultur av ömsesidigt förtroende bland alla berörda parter.

"mutual growth" på svenska

mutual growth
Swedish
  • ömsesidig tillväxt
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mutual":

mutual
mutually
mutual fund
mutually exclusive