"to muster" - Svensk översättning

EN

"to muster" på svenska

EN

to muster [mustered|mustered] {verb}

volume_up
This is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
Det är bara så vi kan samla tillräckliga krafter för att nå en överenskommelse.
Twenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
För tjugo år sedan kunde Europa samla sig för att överbrygga klyftor och enas.
Let us muster the courage to fight mass unemployment.
Låt oss samla mod att bekämpa massarbetslösheten.

Användningsexempel för "to muster" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
Mot bakgrund av klimatförändringen behöver vi alla resurser som vi kan uppbåda.
EnglishThis is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
Det är bara så vi kan samla tillräckliga krafter för att nå en överenskommelse.
EnglishIt is they themselves who will need to muster this political will and this political courage.
Det är de själva som måste uppbåda denna politiska vilja och detta politiska mod.
EnglishI am trying to muster support, even if we have not achieved everything we wanted to.
Jag ber om ett godkännande, även om vi inte har uppnått allt vi ville.
EnglishTwenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
För tjugo år sedan kunde Europa samla sig för att överbrygga klyftor och enas.
EnglishWe also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.
Vi fick också godkänt i fråga om de åtgärder som antogs för att stabilisera banksektorn.
EnglishIn the Member States, however, only 43% of the citizens can muster any real enthusiasm.
I medlemsstaterna däremot är det bara 43 procent av medborgarna som är riktigt entusiastiska.
EnglishIn the Member States, however, only 43 % of the citizens can muster any real enthusiasm.
I medlemsstaterna däremot är det bara 43 procent av medborgarna som är riktigt entusiastiska.
EnglishWe must persist and focus as much attention as we muster in this House.
Vi måste hålla ut och ge frågan så mycket uppmärksamhet som vi kan uppbåda här i parlamentet.
EnglishI think more debate on this is called for, and we need to muster the courage to do this.
Jag anser att det behövs mer debatt om detta, och vi måste ta mod till oss för att genomföra det.
EnglishI hope that support from Parliament on this will muster enthusiasm among Member States.
Jag hoppas att parlamentets stöd i denna fråga kommer att skapa entusiasm även bland medlemsstaterna.
EnglishMy group can muster little enthusiasm for this proposal.
Min grupp kan inte uppbåda särskilt mycket entusiasm för detta förslag.
EnglishSo we must muster the strength to create competitive structures.
Det innebär att vi här måste uppbåda kraft och energi för att skapa konkurrenskraftiga strukturer.
EnglishI think more debate on this is called for, and we need to muster the courage to do this.
Jag vill också nämna ett projekt inom Daphneprogrammet, eftersom det är det europeiska året mot våld mot kvinnor.
EnglishI hope that the new coalition will be able to muster all its forces in order to maintain public safety on a lasting basis.
Politiska fångar, människorättsaktivister, studenter och journalister måste friges.
EnglishWhat trade policy measures could it muster up to combat the growing number of cases of unfair practice?
Vilka åtgärder skulle man kunna föreslå för handelspolitiken för att bekämpa i den illojala konkurrensen?
EnglishAnd the best we can muster up is, "I don't know.
Och det bästa vi kan klara av att få fram är, "Jag vet inte.
EnglishI call on all parties to show flexibility, solidarity, and muster the courage to compromise if needed.
Jag uppmanar alla parter att visa flexibilitet och solidaritet och att samla mod att kompromissa om det behövs.
EnglishThe EU must support Japan with all the capacity it can muster in launching and running the reconstruction programmes.
EU måste med alla krafter stödja Japan när återuppbyggnadsprogrammen sätts i gång och genomförs.
EnglishTherefore, Europe must muster the will and give itself the ability to take steps to support its economy.
Därför måste Europa uppbjuda all sin vilja och ge sig självt förmågan att vidta åtgärder för att stödja ekonomin.