EN

multitude {substantiv}

volume_up
There was no Congolese people with shared interests and prospects, only a multitude of peoples in isolated areas.
Det fanns inga kongoleser med gemensamma intressen och framtidsutsikter utan bara en massa människor i isolerade områden.
How shall I find water in the desert for this multitude?
Hur ska jag hitta vatten i öknen för dessa massor?
Last time, I used the image of a Christmas tree, trimmed with a multitude of proposals, which devalued the entire text.
Förra gången talade jag om en julgran med massor av förslag som gjorde att hela texten förlorade i värde.
multitude (även: public, the public)
multitude (även: crowd, crush, press, multitudes)
In four minutes, Mrs Sârbu covered a multitude of issues.
(EN) På fyra minuter har Daciana Octavia Sârbu tagit upp en mängd frågor.
Changes in the organization of work affect a multitude of policy areas, including taxation.
Förändringar i arbetsorganisationen berör en mängd politiska ämnesområden, bl.a. skatteområdet.
Another problem is the multitude of unexploded cluster bombs that lie in the former conflict areas.
Ett annat problem är den mängd odetonerade klusterbomber som finns i tidigare konfliktområden.
multitude
multitude (även: multitudes)

Användningsexempel för "multitude" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe support a multitude of countries that make a mockery of democracy and human rights.
Vi stöder ett stort antal länder som ringaktar demokrati och mänskliga rättigheter.
EnglishFrom the report's multitude of recommendations, I would like to reiterate two aspects.
Av betänkandets många rekommendationer vill jag ta upp två aspekter.
EnglishWe have consular issues that are of a multitude that is difficult to fathom.
Vi har så många konsulära ärenden att det är svårt att förstå.
EnglishWe all know that the internal market covers a multitude of subjects.
Vi känner alla till att den inre marknaden omfattar ett otal områden.
EnglishThe full complexity of the undertaking is illustrated by the multitude of amendments tabled.
Att uppgiften är mycket komplicerad framgår av den mängd ändringsförslag som har lagts fram.
EnglishThere were intense debates, and a multitude of good proposals were tabled.
Diskussionerna var intensiva och många bra förslag lades fram.
EnglishThe present is here and it is posing a multitude of threats.
Men nu måste vi ta itu med dagens situation, som innebär ett hot på flera olika plan.
EnglishChanges in the organization of work affect a multitude of policy areas, including taxation.
Förändringar i arbetsorganisationen berör en mängd politiska ämnesområden, bl.a. skatteområdet.
EnglishA single voice is not as strong as a multitude of voices singing in harmony.
En enda röst är inte lika stark som många unisona röster.
English(HU) The multitude of proposed amendments included a textual amendment which hit the nail on the head.
(HU) Bland de många ändringsförslagen fanns en textändring som slog huvudet på spiken.
EnglishThis did not happen for a multitude of reasons, but now the time is ripe.
Så skedde inte av en rad olika skäl, men nu är tiden mogen.
EnglishIn four minutes, Mrs Sârbu covered a multitude of issues.
(EN) På fyra minuter har Daciana Octavia Sârbu tagit upp en mängd frågor.
EnglishAnother problem is the multitude of unexploded cluster bombs that lie in the former conflict areas.
Ett annat problem är den mängd odetonerade klusterbomber som finns i tidigare konfliktområden.
EnglishIt eliminates the problem of cross-border services being subject to a multitude of different rules.
Den undanröjer problemet med gränsöverskridande tjänster som omfattas av en mängd olika regler.
EnglishSuch are the multitude of lobbies which are milling around the issue.
Det finns många lobbygrupper som driver på i denna fråga.
EnglishMr President, we have a multitude of outstanding questions post-Nice to which we require specific answers.
Herr talman! Efter Nice står vi inför många öppna frågor, som vi behöver konkreta svar på.
EnglishThis is just one of a multitude of EU laws that have damaged, and will continue to damage, my country.
Detta är bara en av otaliga EU-lagar som har skadat mitt land och kommer att fortsätta göra det.
EnglishIts lack of transparency is characterised by a multitude of initiatives and ever changing coalitions.
Mångfalden av initiativ och de ständigt växlande koalitionerna gör den mycket svår att genomblicka.
EnglishThose services might include the ability to trade in a multitude of currencies, time-zones and instruments.
Dessa tjänster skulle kunna omfatta handel inom många olika valutor, tidszoner och instrument.
EnglishWe have a multitude of international conventions and we have had pronouncements from the EU in many contexts.
Vi har en mängd internationella konventioner och vi har uttalande ifrån EU i många sammanhang.