"multiplication" - Svensk översättning

EN

"multiplication" på svenska

volume_up
multiple {substantiv}
EN

multiplication {substantiv}

volume_up
multiplication
In addition to multiplication, you can also use other operators on the reference range (a matrix).
Förutom multiplikation kan även andra operatorer användas för en områdesreferens (matris).
For the multiplication and division operations, an empty cell is converted to a cell with 0 as its content.
Vid multiplikation och division som räkneoperation behandlas en tom cell som en cell med innehåll 0.
Displays the result of the multiplication of A1 and A2.
Visar resultatet av multiplikation i A1 och A2.

Användningsexempel för "multiplication" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere was also the question you put about the multiplication of possible litigation.
Där finns också frågan ni ställde om multipliceringen av eventuella rättstvister.
EnglishThe result is the multiplication and deepening of social inequalities.
Resultatet är att de sociala skillnaderna har mångdubblats och förvärrats.
EnglishThe multiplication of armed groups places national unity in peril.
Mångdubblingen av beväpnade grupper sätter den nationella enigheten på spel.
EnglishThe result is the multiplication and deepening of social inequalities.
Resultatet blir att de sociala orättvisorna mångdubblas och fördjupas.
EnglishI say this as a Federalist, and as somewhat not in favour of the multiplication of states.
Och det säger jag som federalist och som motståndare till ett mångfaldigande av antalet stater.
EnglishIn addition to multiplication, you can also use other operators on the reference range (a matrix).
Förutom multiplikation kan även andra operatorer användas för en områdesreferens (matris).
EnglishIn my own country, for example, the lower tax rate has meant a multiplication of the tax take.
I mitt hemland har till exempel den lägre skattesatsen inneburit ett mångfaldigande av skatteintäkterna.
EnglishThe rapporteur identifies the multiplication of mergers as being part of the globalization trend.
Föredraganden anser att det allt oftare förekommande sammangåendena är en del av globaliseringstrenden.
EnglishAlso, when selecting the " Multiplication " or " Division " option the target cell will remain unaffected.
Även när alternativet " Multiplicera " eller "Dividera " är markerat förändras inte målcellen.
EnglishFor the multiplication and division operations, an empty cell is converted to a cell with 0 as its content.
Vid multiplikation och division som räkneoperation behandlas en tom cell som en cell med innehåll 0.
EnglishDisplays the result of the multiplication of A1 and A2.
Visar resultatet av multiplikation i A1 och A2.
EnglishThat involves a tenfold multiplication of the new installations rather than the share in energy use across the board.
Det inbegriper en tiofaldig ökning av nya anläggningar snarare än andelen av energiförbrukningen på alla områden.
EnglishThe Commission proposal already authorises a pollution cost multiplication factor known as the mountain correction factor.
I kommissionens förslag tillåts redan en multiplikationsfaktor för föroreningskostnaden, bergskorrigeringsfaktorn.
EnglishSo this game that the kids are playing here -- in this case they were learning basic multiplication through a game called Match Me.
Spelet som de här barnen spelar - här höll de på att lära sig enkel multiplikation, med hjälp av spelet "Matcha mig".
EnglishSo as to avoid the proliferation of legal instruments and the multiplication of procedures and committees; in short, to be more effective.
Syftet med vissa av ändringsförslagen är att betona att lindring och utrotning av fattigdom är ett dominerande mål.
EnglishThis brings us to the situation we are faced with, with a multiplication of forms of media, but which are increasingly lacking in content.
Detta har försatt oss i den situation som vi står inför, där medieformerna har mångdubblats, men alltmer saknar innehåll.
EnglishSince tourism is essentially a private sector activity, the multiplication of tourist projects falls within the domain of promoters.
Eftersom turism i huvudsak är en verksamhet inom den privata sektorn sköts mångfaldigandet av turismprojekt av initiativtagarna.
EnglishThere are still too many areas that remain under national company law, resulting in overlapping levels and multiplication of costs.
Fortfarande omfattas alltför många områden av nationell bolagsrätt, vilket resulterar i överlappande nivåer och flerdubbla kostnader.
EnglishThus, the multiplication of these taxes, as is the case with VAT, increases social inequalities by penalizing the rich more heavily.
En ökning av dessa skatter, vilket för övrigt är fallet när det gäller momsen, ökar de sociala skillnaderna och straffar de rika hårdare.
EnglishThis means that the result of the multiplication is always 0, and the division operation results in the error message #VALUE!.
Det innebär att resultatet av multiplikationen alltid är 0 och resultatet av divisionen, om cellen i källområdet är tom, ger felmeddelandet #VÄRDE!.

Synonymer (engelska) till "multiplication":

multiplication
multiplicity