EN

multiple {adjektiv}

volume_up
multiple
Increment is the number to whose multiple the value is to be rounded up.
signifikans är talet till vars multipel värdet ska avrundas uppåt.
Regarding multiple, non-contiguous selection, see the Example.
Mer information om multipel markering med luckor finns i exemplet.
If multiple objects are selected, all will be deleted.
Vid en multipel markering raderas samtliga markerade objekt.
It is a single culture in the universe, and it is not multiple.
Det finns en enda kultur i universum, och den är inte mångfaldig.
Multiple financing from EU coffers, which is still forbidden under the Financial Regulation, should no longer be prohibited.
Mångfaldig finansiering från EU:s kassa är fortfarande inte tillåtet enligt budgetförordningen, men detta förbud bör upphävas.
They are therefore investments which will have a multiple return and will, of course, prevent the human cost of disasters.
Därför är det investeringar som kommer att ge mångfaldig avkastning och de kommer, naturligtvis, att förhindra de mänskliga kostnaderna som är förknippade med katastrofer.
multiple (även: plural, severalfold)
You study or conduct research in at least two countries – and are awarded a joint, double or multiple degree as a result.
Du studerar eller forskar i minst två länder, och får en gemensam, dubbel eller flerfaldig examen.
We are indeed very conscious that the problem of multiple discrimination, which is highlighted in your report, Mrs Járóka, is widespread.
Vi är i högsta grad medvetna om att det problem med flerfaldig diskriminering som ni tar upp i ert betänkande är omfattande.

Användningsexempel för "multiple" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have established that there is an increasing number of multiple applications.
Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
EnglishThese efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Dessa insatser kommer förstås att ske genom en kombination av flera instrument.
EnglishA package of measures is needed to tackle the multiple causes of the price rise.
Det behövs ett åtgärdspaket för att hantera de olika orsakerna till prishöjningen.
EnglishYou can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
Du kan ange flera Disallow-rader och flera användaragenter i en och samma post.
EnglishIf multiple paragraphs are selected, the command applies to all the paragraphs.
Om flera stycken är markerade gäller kommandot för samtliga markerade stycken.
EnglishIt is very often a target of multiple attacks for financial and political reasons.
Mycket ofta blir det av ekonomiska och politiska skäl måltavla för många attacker.
English., the oversized rectangle) will be printed on multiple pages.
Utskriftsområdet för t ex en alltför stor rektangel delas upp på flera sidor.
EnglishIt is actually a multiple ‘no’, with mixed and sometimes conflicting motives.
Det är i själva verket ett komplext nej med blandade och ibland motstridiga motiv.
EnglishTo select multiple cells, hold down the Command Ctrl key as you click each cell.
Det gör du genom att hålla ner Kommando Ctrl -tangenten medan du klickar på cellerna.
EnglishThe positions of the ΕU and in the motion for a resolution have multiple objectives.
EU:s ståndpunkter såsom de framställs i förslaget till resolution har många syften.
EnglishThere are multiple modes of play including relay mode, versus mode, and time trial.
Det finns flera spellägen: med tidsbegränsning, i flerspelarläge och med tidtagning.
EnglishInsert a table with multiple rows (Insert - Table) into a new text document.
Foga in en tabell med flera rader i ett tomt textdokument (Infoga - Tabell).
EnglishI know that the problem of multiple discrimination is fundamental to you.
Jag vet att problemet med diskriminering på flera grunder är grundläggande för er.
EnglishIt’s fairly common for identical or similar content to appear on multiple pages.
I så fall måste du begära borttagning av de andra webbadresserna också.
EnglishNumerators and denominators are also constitute multiple-line formulas.
Men även täljare och nämnare i ett bråk räknas som flerradiga i denna bemärkelse.
EnglishOnly a few provisions have proved to be open to multiple interpretations.
Endast ett fåtal bestämmelser har i praktiken visat sig kunna tolkas på flera sätt.
EnglishIf multiple objects are selected, their midpoints are positioned along a vertical line.
Om flera objekt är markerade justeras de med sina mittpunkter på en vertikal linje.
EnglishVery few countries are familiar with the concept of multiple discrimination.
Mycket få länder känner till begreppet ”diskriminering på flera grunder”.
EnglishDuplicate listings in multiple accounts are a violation of our Places Quality guidelines.
Dubblerade uppgifter i flera konton bryter mot våra Kvalitetsritklinjer för Places.
EnglishTo make a multiple selection, press the Ctrl key while clicking the functions.
Du kan välja flera funktioner genom att hålla ner Ctrl-tangenten när du klickar med musen.

"multiple genes" på svenska

multiple genes
Swedish
  • flera gener
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "multiplication":

multiplication
multiplicity