"multilingualism" - Svensk översättning

EN

"multilingualism" på svenska

EN

multilingualism {substantiv}

volume_up
multilingualism
- and promoting multilingualism, not least in the ACP-EU parliamentary assemblies.
- främja flerspråkighet, inte minst i gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen.
The first European Community Directive in 1958 refers to multilingualism.
I det första gemenskapsdirektivet från 1958 hänvisar man till flerspråkighet.
(SV) Multilingualism is important for freedom of movement within the European Union.
Flerspråkighet är viktigt för den fria rörligheten inom Europeiska unionen.

Användningsexempel för "multilingualism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Slutligen uppfyller inte heller vi i parlamentet detta krav på flerspråkighet.
EnglishQuite apart from the multilingualism issue, this is also a very serious problem.
Bortsett från frågan om mångspråkighet är detta också ett mycket allvarligt problem.
English- and promoting multilingualism, not least in the ACP-EU parliamentary assemblies.
- främja flerspråkighet, inte minst i gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen.
English. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
skriftlig. - (EN) Flerspråkigheten är en stor tillgång för Europaparlamentet.
EnglishWe do not accept these guidelines, as they counteract respect for multilingualism.
Vi accepterar inte dessa riktlinjer eftersom de motverkar respekten för flerspråkighet.
EnglishI would just like to emphasise that we are in the heart of multilingualism.
Jag vill endast understryka att vi befinner oss i flerspråkighetens centrum.
English(SV) Multilingualism is important for freedom of movement within the European Union.
Flerspråkighet är viktigt för den fria rörligheten inom Europeiska unionen.
EnglishThe first European Community Directive in 1958 refers to multilingualism.
I det första gemenskapsdirektivet från 1958 hänvisar man till flerspråkighet.
EnglishCost-reducing measures should not lead, though, to multilingualism being under threat.
Men de kostnadsreducerande åtgärderna bör inte leda till att flerspråkigheten hotas.
EnglishMultilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
EnglishThe issue of multilingualism is vitally important in the European context.
skriftlig. - (PT) Frågan om flerspråkigheten är av avgörande vikt i Europa.
EnglishMultilingualism is an important value in Europe, and one which needs to be fostered.
Flerspråkigheten är en viktig värdering inom EU, och den behöver gynnas.
EnglishDoes the Commission consider multilingualism to include regional or minority languages?
Anser kommissionen att flerspråkighet inbegriper regionala språk och minoritetsspråk?
EnglishI welcome the general support Parliament has given to our approach to multilingualism.
Jag välkomnar det allmänna stöd som parlamentet har gett till vår syn på flerspråkighet.
EnglishWe do not need multilingualism, we need unanimity on the question of the regulatory function.
Vi behöver ej mångspråkighet, utan enhällighet i fråga om regulativfunktionen.
EnglishOur group emphasises the huge importance of multilingualism in this House.
Vår grupp vill betona flerspråkighetens stora betydelse här i kammaren.
EnglishI have this right and it is part of EU diversity and multilingualism.
Jag har den rätten, och den är en del av EU:s mångfald och mångspråkighet.
English. - (PL) Multilingualism is undoubtedly one of the united Europe's great virtues.
skriftlig. - (PL) Flerspråkigheten är tveklöst en av det enade Europas stora fördelar.
EnglishI welcome the proposed measures to promote multilingualism in Europe.
Jag välkomnar de föreslagna åtgärderna för att främja flerspråkighet i EU.
EnglishAn important theme in this report is Parliament's multilingualism.
Ett viktigt tema i det här betänkandet gäller flerspråkigheten i Europaparlamentet.