"multifunctional" - Svensk översättning

EN

"multifunctional" på svenska

EN

multifunctional {adjektiv}

volume_up
multifunctional
It even appears that many people have only now discovered agriculture's multifunctional nature.
Det verkar rentav vara så att många först nu blivit medvetna om jordbrukets multifunktionella karaktär.
Amendment No 4, which emphasises the multifunctional role of forests, is also welcome in my view.
I ändringsförslag 4 betonas skogarnas multifunktionella roll, och jag välkomnar även detta ändringsförslag.
If you want that sort of multifunctional agriculture in Europe, then you have to grant it protection accordingly.
Om vi vill ha detta slags multifunktionella jordbruk i Europa måste vi vidta de skyddsåtgärder som krävs.

Användningsexempel för "multifunctional" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis should, however, be directly linked to aid for multifunctional agriculture.
Detta skall emellertid kopplas direkt till stöd för ett multifunktionellt jordbruk.
EnglishContracting parties are required to optimise the multifunctional role of mountain farming.
Konventionsparterna är skyldiga att optimera bergsjordbrukets flerfunktionella roll.
EnglishMountain farming is a diverse and multifunctional typical form of farming.
Jordbruket i bergsregionerna är just ett sådant mångsidigt och flerfunktionellt jordbruk.
EnglishIn actual fact, customs, as the report explicitly says, are a multifunctional tool nowadays.
Precis som det sägs i betänkandet är tullen faktiskt i dag ett flerfunktionellt verktyg.
EnglishThey have already become as multifunctional as humanly possible.
De har redan skaffat sig så många funktioner som är möjligt för människor.
EnglishThe multifunctional and cross-sectoral approach to soil is of primary importance.
En markstrategi som omfattar många olika funktioner och flera olika sektorer är av största betydelse.
EnglishFarmers then are told to diversify, to become multifunctional.
Bönderna får höra att de skall diversifiera, skaffa sig många funktioner.
EnglishIt is ambitious in that it seeks to strengthen the multifunctional nature of European agriculture.
Den är ambitiös genom att den förstärker det europeiska jordbrukets multifunktionalitet.
EnglishThey are multifunctional, they are sustainable and they are at least potentially competitive.
De är mångfunktionella, de är hållbara, och de är - åtminstone potentiellt - konkurrenskraftiga.
EnglishThe support of multi-functional rural areas is a key point.
Främjandet av landsbygden med dess mångfaldiga funktioner är en av de väsentliga punkterna.
EnglishMountainous regions have a constant requirement for sustainable, modernised and multifunctional agriculture.
Bergsregioner har ett konstant behov av hållbart, moderniserat och mångsidigt jordbruk.
EnglishWhat I mean is that forests have a multi-functional role.
Med detta vill jag säga att skogen spelar en mångfunktionell roll.
EnglishIt even appears that many people have only now discovered agriculture's multifunctional nature.
Det verkar rentav vara så att många först nu blivit medvetna om jordbrukets multifunktionella karaktär.
EnglishAmendment No 4, which emphasises the multifunctional role of forests, is also welcome in my view.
I ändringsförslag 4 betonas skogarnas multifunktionella roll, och jag välkomnar även detta ändringsförslag.
EnglishSecondly, do nuts fulfil a multifunctional role?
För det andra: Spelar nötfrukter en multifunktionell roll?
EnglishThis will enable us to achieve dynamic, multifunctional and sustainable agriculture in Europe.
Detta kommer att göra det möjligt för oss att åstadkomma ett dynamiskt, multifunktionellt och hållbart jordbruk i Europa.
EnglishThe developer is already resorting to euphemisms and presenting the project as a multi-functional centre.
Exploatören tar redan till förskönande omskrivningar och presenterar projektet som ett multifunktionellt center.
EnglishAn eco-social agricultural policy must be tailored to the multifunctional world of agriculture and rural areas.
Den ekosociala jordbrukspolitiken måste vara avstämd mot landsbygden och mot jordbrukets mångsidiga värld.
EnglishIf you want that sort of multifunctional agriculture in Europe, then you have to grant it protection accordingly.
Om vi vill ha detta slags multifunktionella jordbruk i Europa måste vi vidta de skyddsåtgärder som krävs.
EnglishWithout these conditions there can be no sustained universal multifunctional agriculture in the European Union.
Utan denna förutsättning kan man inte förverkliga något heltäckande multifunktionellt jordbruk på längre sikt.