"multidisciplinary" - Svensk översättning

EN

"multidisciplinary" på svenska

EN

multidisciplinary {adjektiv}

volume_up
multidisciplinary (även: interdisciplinary)
Finally, the group is multidisciplinary and multinational.
Gruppen är slutligen tvärvetenskaplig och multinationell.
Det är verkligen en tvärvetenskaplig fråga.
The new group, like its predecessor, is consultative, independent, multidisciplinary and multinational.
Den nya gruppen är, liksom sin föregångare, konsultativ, oberoende, tvärvetenskaplig och multinationell.

Användningsexempel för "multidisciplinary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn other words, the task forces become key actions and we take a multidisciplinary approach.
Med andra ord, task-forces blir nyckelåtgärder, och synsättet är tvärvetenskapligt.
EnglishIn order to stamp out child pornography, we need a multi-disciplinary approach.
Kampen mot barnpornografi kräver således en aktion på bred front.
EnglishPhD Topic Health is a multidisciplinary subject with a focus on human and health.
Forskarutbildningsämnet hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på människa och hälsa.
EnglishThe institute is characterised by a multidisciplinary approach to the social sciences and technology.
Institutet präglas av ett tvärvetenskapligt synsätt på samhällsvetenskap och teknik.
EnglishIt is clear that we need a multi-disciplinary approach involving all the relevant actors.
Det står klart att vi behöver ett mångfacetterat närmande som innefattar alla relevanta aktörer.
EnglishThere are so many things involved that a multidisciplinary approach is absolutely essential.
Det handlar om så många saker att ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt verkligen är nödvändigt.
EnglishThese key actions will work in the same way and according to the same multidisciplinary approach.
Dessa nyckelåtgärder kommer att fungera på samma sätt, enligt samma tvärvetenskapliga synsätt.
EnglishI particularly welcome the focus on a multidisciplinary approach.
Jag välkomnar särskilt det tvärvetenskapliga synsättet.
EnglishFinally, the group is multidisciplinary and multinational.
Gruppen är slutligen tvärvetenskaplig och multinationell.
EnglishAn important part of HELIX is the multidisciplinary Reasearch School.
En viktig del av HELIX utgörs av en mångdisciplinär forskarskola inom vilken antagna doktorander kommer att arbeta.
EnglishThe new group, like its predecessor, is consultative, independent, multidisciplinary and multinational.
Den nya gruppen är, liksom sin föregångare, konsultativ, oberoende, tvärvetenskaplig och multinationell.
EnglishToday, we are increasingly confronted with complex diseases which require multidisciplinary treatment.
Vi drabbas i allt större utsträckning av komplexa sjukdomar som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande.
EnglishWhile some scientists clearly categorize themselves as historians, others have a multi-disciplinary identity.
Medan en del forskare tydligt kategoriserar sig som historiker, har andra en mångvetenskaplig identitet.
EnglishAll women suffering from this form of cancer must have the right to be treated by multidisciplinary teams.
Alla kvinnor som har drabbats av denna cancerform bör ha rätt till behandling av multidisciplinära läkarlag.
EnglishThey will be overseen by a multidisciplinary scientific committee which will serve as a steering committee.
En tvärvetenskaplig vetenskapskommitté kommer att ha det övergripande ansvaret och fungera som styrkommitté.
EnglishMultidisciplinary Group on Organised Crime
Tvärvetenskapliga arbetsgruppen mot organiserad brottslighet
EnglishInnovation and design is a multidisciplinary field covering different parts of the product development process.
Innovation och design är ett multidisciplinärt område som omfattar olika delar av produktutvecklingsprocessen.
EnglishInternal coordination can only be effective if a multidisciplinary team is deployed at an early stage.
Den interna samordningen fungerar bra endast om man på ett tidigt stadium börjar arbeta med en sektorsövergripande grupp.
EnglishIt is therefore by definition multidisciplinary.
Det är således per definition tvärvetenskapligt.
EnglishThis is why we must focus on the multidisciplinary approach and on transferring discoveries and knowledge at EU level.
Därför måste vi fokusera på att arbeta multidisciplinärt och på spridning av upptäckter och kunskap på EU-nivå.