"multidimensional" - Svensk översättning

EN

"multidimensional" på svenska

EN

multidimensional {adjektiv}

volume_up
multidimensional

Användningsexempel för "multidimensional" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a complex and multi-dimensional issue and requires careful consideration.
Detta är en invecklad och flerdimensionell fråga som kräver noggrant övervägande.
EnglishIt is a complex, multidimensional sector with dispersed social characteristics.
Det är en komplex, mångdimensionell sektor med varierande sociala särdrag.
EnglishThere might be somebody on one right now, participating in multi-dimensional engagement.
Det kanske finns någon som gör det just nu, deltar i flerdimensionella engagemang.
EnglishThe text before us rightly emphasises the need for a multidimensional approach.
Texten som lagts fram betonar med all rätt att problemet behöver angripas från flera håll.
EnglishIt is an absolute and multidimensional superpower - cultural, military and economic.
Denna stat är en absolut och flerdimensionell supermakt - kulturellt, militärt och ekonomiskt.
EnglishA multidimensional approach is needed if child labour is to be effectively tackled around the world.
En mångdimensionell strategi behövs om barnarbete ska bekämpas effektivt världen över.
EnglishMy last point is that anticipation of change and response to it must be multidimensional.
Min sista punkt är att föregripandet av förändringar och svaret på dem måste vara flerdimensionellt.
EnglishA multiform Union needs multidimensional parliamentarism.
En mångformig union behöver en mångdimensionell parlamentarism.
EnglishFor many donors, including the European Commission, rural poverty is a multidimensional issue.
För många biståndsgivare, däribland Europeiska kommissionen, är fattigdomen på landsbygden en mångdimensionell fråga.
EnglishRacism is a multisided, multidimensional problem.
Rasism är ett mångsidigt och mångdimensionellt problem.
EnglishObjective 3 provides for complex and multidimensional cooperation that brings partners from different Member States together.
Mål 3 möjliggör ett komplext och flerdimensionellt samarbete mellan partner från olika medlemsstater.
EnglishA true picture of an ecological network is multidimensional and takes several characteristics among each species into account.
En sann bild av ett ekologiskt nätverk är mångdimensionellt och beaktar flera egenskaper hos varje art.
EnglishLifestyle is, therefore, a multidimensional factor that has a far greater impact than gender on life expectancy.
Livsstil är därför en multidimensionell faktor, som har mycket större betydelse för den förväntade livslängden än kön.
EnglishOLAP software enables the user to analyze different dimensions of multi-dimensional data structures, e.g. with trend analysis.
Med OLAP-program kan du analysera olika dimensioner i flerdimensionella datastrukturer, t.ex. göra trendanalyser.
EnglishFinally, I welcome what might be called the holistic approach of the Barcelona process - its multidimensional nature.
Slutligen så välkomnar jag vad som skulle kunna kallas Barcelonaprocessens holistiska inriktning - dess flerdimensionella natur.
EnglishIt is a multidimensional problem.
English(EL) Europe still faces a multi-dimensional crisis today, which is hitting employment and low incomes particularly hard.
(EL) EU står inför ännu en flerdimensionell kris i dag, som drabbar sysselsättningen och personer med låga inkomster särskilt hårt.
EnglishViolence against women and domestic violence are multidimensional problems, which have serious and wide-ranging effects on health.
Våld mot kvinnor och inom familjen är ett mångdimensionellt problem som har allvarliga och omfattande effekter på hälsan.
EnglishInternational criminal networks certainly call for an international and multi-dimensional response, as the Minister herself recognised.
De internationella brottsnäten kräver förvisso globalt och mångdimensionellt bemötande, som fru ministern själv medgav.
EnglishIt is our ambition that 2010 should be a milestone year for recognising the multidimensional nature of poverty and social exclusion.
Vår ambition är att 2010 blir en milstolpe när det gäller att inse att fattigdom och socialt utanförskap är en mångdimensionell fråga.