"multiculturalism" - Svensk översättning

EN

"multiculturalism" på svenska

EN

multiculturalism {substantiv}

volume_up
multiculturalism
It can help them now to achieve European multiculturalism once again.
Den kan nu hjälpa dem att åstadkomma europeisk mångkulturalism än en gång.
We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach.
Vi behöver en dialog om islams roll i samhället och om framtiden för mångkulturalism – vi behöver Franco Frattinis strategi.
We attach great importance to the protection of minorities, multiculturalism and multilingualism, which are core principles of the European Union.
Vi lägger stor vikt vid skyddet av minoriteter, mångkulturalism och flerspråkighet, vilka är grundläggande principer för EU.

Användningsexempel för "multiculturalism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt can help them now to achieve European multiculturalism once again.
Den kan nu hjälpa dem att åstadkomma europeisk mångkulturalism än en gång.
EnglishMultiracialism and multiculturalism within society also means multiplicity of conflicts.
Ett mångkulturellt samhälle med blandade raser betyder också att konflikterna mångdubblas.
EnglishOur first task was therefore to embrace multiculturalism and differences.
Vår första uppgift blev därför att välkomna mångkultur och olikheter.
EnglishThe success of multiculturalism presupposes tolerance, mutual respect and solidarity.
Ska det mångkulturella samhället lyckas krävs både tolerans, ömsesidig respekt och solidaritet.
EnglishHere, as elsewhere, multiculturalism has its limits.
Här, precis som på andra områden, finns det en gräns för multikulturalismen.
EnglishHowever, a great deal of attention must be focused on multiculturalism in the Balkans, which has been a sensitive issue.
Men en hel del uppmärksamhet måste fästas vid multikulturalism på Balkan, något som har varit en känslig fråga.
EnglishWe need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach.
Rör inte EU och de värderingar det står för, de värderingar som tillåter oss alla att leva tillsammans i fred.
EnglishWe need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach.
Vi behöver en dialog om islams roll i samhället och om framtiden för mångkulturalism – vi behöver Franco Frattinis strategi.
EnglishEurope is the cradle of multiculturalism.
EnglishWhat more could you want than events of this kind involving young people from the whole of Europe gathered in the name of multiculturalism and multilingualism?
Vad mer kan man önska än att unga från hela Europa samlas på olika språk i en multikulturell anda?
EnglishPeople brought up in Soviet multiculturalism were more malleable and more amenable to becoming slaves in the service of the empire.
De personer som uppfostrades till sovjetisk multikulturalism var mer formbara och fann sig lättare i att bli slavar i imperiets tjänst.
EnglishWe attach great importance to the protection of minorities, multiculturalism and multilingualism, which are core principles of the European Union.
Vi lägger stor vikt vid skyddet av minoriteter, mångkulturalism och flerspråkighet, vilka är grundläggande principer för EU.
EnglishThe emergence of xenophobia and racism, or tolerance and multiculturalism, is most intensely illustrated in the Mediterranean.
De brännande problemen med främlingsfientlighet och rasism eller tolerans och blandning mellan kulturer och folk är en avgörande fråga i Medelhavsområdet.
EnglishTwo, to promote multiculturalism, respect and positive regard for the contribution immigrants bring to our society and economic development.
Den andra: att främja en mångkulturell atmosfär, respekt och en positiv syn på invandrarnas bidrag till vårt samhälle och vår ekonomiska utveckling.
English(HU) Madam President, multiculturalism assumes that nations living side by side mutually know each other's past, culture, and sometimes language, as well.
(HU) Fru talman! Mångkultur förutsätter att nationer som lever sida vid sida känner till varandras historia, kultur och ibland till och med språk.
EnglishIt is important to ensure that we have Europewide educational programmes in which young people can participate, and that multiculturalism can be strengthened as a result.
Det är viktigt att se till att vi har Europatäckande utbildningsprogram där unga kan delta, och att mångkulturalismen därigenom stärks.
EnglishPass over the usual paragraphs on the fate awaiting migrants, compulsory multiculturalism and the promotion of everything in the minority.
Låt oss hoppa över de gamla vanliga punkterna om det öde som invandrare går till mötes, obligatorisk mångkultur och främjande av allt som har med minoriteter att göra.
EnglishAn EU with Turkey as a Member State will entrench values of multiculturalism and understanding between different religions and therefore strengthen all communities.
En europeisk union med Turkiet som medlemsstat kommer att befästa värden som mångkulturalism och ömsesidig förståelse mellan olika regioner och därmed stärka alla samhällen.
English   – Mr President, immigration is not a scourge and multiculturalism is a fact which we need not to tolerate but to welcome, and not with words but with deeds.
   – Herr talman! Invandringen är inte ett gissel, och det mångkulturella samhället är ett faktum som vi inte bara bör tolerera utan välkomna, och inte bara med ord utan i konkret handling.
EnglishWhat this really means, in plain language, is that we will have even more one-sided government propaganda coming our way for multiculturalism, which has been a complete failure, and mass immigration.
Det betyder i klartext egentligen att vi vill ha ännu mer ensidig statlig propaganda för ett mångkulturellt samhälle, vilket helt och hållet har varit ett misslyckande, och massinvandring.