"multi-cultural" - Svensk översättning

EN

"multi-cultural" på svenska

EN

multi-cultural {adjektiv}

volume_up
multi-cultural (även: multicultural)
It is a multi-cultural microcosm of the whole world.
Det är en mångkulturell mikrokosm av hela världen.
The more multi-cultural it is the greater the transparency, and the more democratic it is the more open it likewise is.
Ju mer mångkulturell, desto bättre genomblickbarhet, och ju mer demokratisk, desto öppnare.
This did not turn out to be a success, as is evident from the " multi-cultural drama " which we now find ourselves in.
Utan framgång, visar det faktum att man nu talar om det " mångkulturella dramat ".

Användningsexempel för "multi-cultural" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is an example of multi-cultural ideology prevailing over reality.
Det är ett exempel på hur interkulturalismens ideologi får råda över verkligheten.
EnglishWe know that enlargement will make us more multi-cultural and more competitive.
Vi vet att utvidgningen kommer att göra oss mer multikulturella och mer konkurrenskraftiga.
EnglishThat too would strengthen a multi-cultural and multi-faith Turkey.
Även detta skulle stärka ett Turkiet med många kulturer och trosinriktningar.
EnglishThis is an example of multi-cultural ideology prevailing over reality.
Utan sådan kommunikation misslyckas Europas plan för civilisationen.
EnglishThis did not turn out to be a success, as is evident from the "multi-cultural drama" which we now find ourselves in.
Utan framgång, visar det faktum att man nu talar om det "mångkulturella dramat".
EnglishThis did not turn out to be a success, as is evident from the " multi-cultural drama " which we now find ourselves in.
Utan framgång, visar det faktum att man nu talar om det " mångkulturella dramat ".
EnglishI would have liked to hear a bit more about your belief in a multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural Europe.
Jag skulle ha velat höra litet mera om er tro på ett multi-etniskt, mångkulturellt Europa.
EnglishTime would be much better spent on multi-cultural, multi-faith events to change perceptions'.
Det vore bättre att ägna sig åt multikulturella, multireligiösa satsningar för att ändra människors attityder.”
EnglishThe more multi-cultural it is the greater the transparency, and the more democratic it is the more open it likewise is.
Ju mer mångkulturell, desto bättre genomblickbarhet, och ju mer demokratisk, desto öppnare.
EnglishThis was the work of a handful of blinded ideologists who refused to recognise the reality of the totally failed multi-cultural model.
Dessutom skadades våra medlemsstaters suveränitet i grunden genom detta betänkande.
EnglishIt is a multi-cultural microcosm of the whole world.
Det är en mångkulturell mikrokosm av hela världen.
EnglishThe Netherlands has adopted such a policy over the past couple of years, aimed at bringing about a multi-cultural society.
Nederländerna har fört en liknande politik de senaste åren, inriktad på att åstadkomma ett mångkulturellt samhälle.
EnglishThe European Union shares the same values as the United States: those of an open, democratic, multi-cultural society.
Europeiska unionen delar samma värden som Förenta staterna, nämligen ett öppet, demokratiskt och multikulturellt samhälle.
EnglishBig business wants cheap labour and joins forces with the multi-cultural Left, with society left to pick up the tab.
Storfinansen vill ha billig arbetskraft och slår sig ihop med den mångkulturella vänstern, och låter samhället betala notan.
EnglishThis was the work of a handful of blinded ideologists who refused to recognise the reality of the totally failed multi-cultural model.
Det var ett verk av en skara förblindade ideologer som vägrade inse verkligheten med att gå in för den misslyckade mångkulturella modellen.
EnglishThere are enormous benefits in a multi-cultural society and I am delighted to have the privilege to represent such an area here in the Parliament.
Det finns oerhörda fördelar i ett mångkulturellt samhälle och det gläder mig att få representera ett sådant område här i parlamentet.
EnglishThe same model could be reversed to help improve American knowledge of language teaching methods and working in multi-cultural contexts.
Samma modell skulle kunna användas åt andra hållet för att främja amerikanarnas kännedom om metoder för språkutbildning och om att arbeta i mångkulturella sammanhang.
EnglishOn the other hand there is also progress, however bumpy, and some regions and cities in Europe are becoming at ease with a multi-racial and multi-cultural way of life.
Å andra sidan görs det också framsteg, låt vara trevande, och vissa regioner och städer i Europa börjar vänja sig vid en mångrasig och mångkulturell vardag.
EnglishMr President, two years ago, following fair elections in the multi-cultural and multi-ethnic state of Nigeria, the military dictatorship was replaced by a parliamentary democracy.
Herr talman! För två år sedan byttes den militära diktaturen, efter rättvisa val i den folkrika och multietniska staten Nigeria, ut mot en parlamentarisk demokrati.
EnglishThe first is that in the preambles, the European institutions express their full support for the return of a multi-ethnic, multi-cultural and multi-confessional society.
Den första rör det faktum att de europeiska institutionerna i beaktandemeningarna visar sig extremt angelägna om en återuppbyggnad av ett multietniskt, mångkulturellt och mångreligiöst samhälle.

Liknande översättningar för "multi-cultural" på svenska

multi substantiv
cultural adjektiv
multi level bill of material substantiv