EN

multi {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "multi" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a complex and multi-dimensional issue and requires careful consideration.
Detta är en invecklad och flerdimensionell fråga som kräver noggrant övervägande.
EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Vi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids.
EnglishBasically, hill and mountain farming is multi-functionalism without the quantities.
Bergsjordbruket är i grund och botten mångfunktionalitet men utan stora volymer.
EnglishAt least, as long as multi-ethnicity is also respected by the Albanian Kosovars.
Åtminstone så länge som multietnicitet också respekteras av kosovoalbanerna.
EnglishPutting a stop to violence will require a coordinated and multi-faceted effort.
Att sätta stopp för våldet kommer att kräva en samordnad och mångfacetterad insats.
EnglishToday, the European Parliament adopted a resolution on Europe’s multi-annual budget.
I dag har Europaparlamentet antagit en resolution om Europas fleråriga budget.
EnglishThere are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
Det finns en rad mångfasetterade alternativ som kan bidra till att dämpa problemet.
EnglishPeople complain about the Multi-Annual Guidance Programme and say it is not working.
Folk klagar på det fleråriga utvecklingsprogrammet och säger att det inte fungerar.
English. - (PL) Undeclared work is a complex multi-faceted phenomenon.
skriftlig. - (PL) Odeklarerat arbete är en komplicerad och sammansatt företeelse.
EnglishFor example, we now have the multi-resistant salmonella DT104 in Denmark.
Vi har till exempel nu fått den multiresistenta salmonellan DT104 till Danmark.
EnglishThese elements also determine the multi-operational role of European farming.
Dessa saker påverkar även det europeiska jordbrukets mångfuktionella roll.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jag anser att detta är ett exempel på hur vi kan betrakta den fleråriga budgeten.
EnglishThere might be somebody on one right now, participating in multi-dimensional engagement.
Det kanske finns någon som gör det just nu, deltar i flerdimensionella engagemang.
EnglishWe too believe that the multi-layered harmonization problems must be solved.
Vi anser naturligtvis också att de mångfacetterade harmonieringsproblemen måste lösas.
EnglishI would particularly like to focus at this point on strengthening multi-level governance.
I detta skede skulle jag särskilt vilja fokusera på att stärka flernivåstyrningen.
EnglishI would cite London, which I represent, as the multi-racial capital of Europe.
Jag skulle vilja anföra London, som jag företräder, som Europas mångkulturella huvudstad.
EnglishGiven the country’s multi-party system, all governments are coalitions.
Till följd av landets flerpartisystem är alla regeringar koalitionsregeringar.
EnglishI am therefore convinced that we need to take a multi-faceted approach.
Jag är därför övertygad om att vi måste anta ett mångfacetterat tillvägagångssätt.
EnglishWe support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.
Vi stöder ett fredligt mångetniskt Kosovo som integreras i EU:s familj.
EnglishWe must maintain our position in what has become a multi-polar world.
Vi måste bibehålla vår position i den värld som har blivit en multipolär värld.

"multiplayer gaming" på svenska

multiplayer gaming
Swedish
  • spel för flera spelare
  • multiplayer spel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"multiple genes" på svenska

multiple genes
Swedish
  • flera gener
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "multi-ethnic":

multi-ethnic