EN

much {pronomen}

volume_up
There have been quite a few mistakes, and they have already brought us much, much closer to one.
Otaliga misstag har gjorts som redan har fört oss mycket, mycket närmare ett sådant krig.
. - (SL) Thank you very much for the additional question.
. - (SL) Tack så mycket för tilläggsfrågan.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Mycket har åstadkommits, mycket kan firas, men det finns mycket mer att göra.

Användningsexempel för "much" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Vi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
EnglishI have only three comments, since much has been said here already in the debate.
Jag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
För närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
EnglishIt will certainly give us a much stronger framework and a better time allowance.
Det kommer förvisso att ge oss en mycket starkare ram och en bättre tidsmarginal.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishIn this respect, much greater use must also be made of electronic communication.
På den punkten måste också den elektroniska kommunikationen utnyttjas mycket mer.
EnglishThe railways must become more efficient, much more dynamic, than is now the case.
Järnvägarna måste bli effektivare, mycket mer dynamiska än vad som nu är fallet.
EnglishSetting indicative targets has never provided much motivation for Member States.
Fastställandet av vägledande mål har aldrig motiverat staterna särskilt mycket.
EnglishI believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
Jag anser att budgeten i det preliminära budgetförslaget har förbättrats mycket.
EnglishThe dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
Spridningen av dessa kommer därför att vara mycket mer detaljerad än förra året.
EnglishMr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
herr talman, fru kommissionär, herr föredragande! Hjärtligt tack för ert arbete.
EnglishThe fight against climate change, however, will be much cheaper than anticipated.
Men kampen mot klimatförändringen kommer att bli mycket billigare än vi trodde.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
EnglishThank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.
Ett stort tack till Claude Turmes, det franska ordförandeskapet och kommissionen.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
EU borde spela en mycket viktigare roll i denna fråga än vad den hittills gjort.
EnglishEven the Chad mission is very much delayed, and that was supposed to be 'urgent'.
Till och med Tchaduppdraget är väldigt försenat, och det sades vara ”brådskande”.
EnglishTo this day, 2 500 are still missing, which is causing much suffering in Kosovo.
Än i dag saknas 2 500 personer, vilket ger upphov till stort lidande i Kosovo.

Synonymer (engelska) till "much":

much
too much
English