"mover" - Svensk översättning

EN

"mover" på svenska

volume_up
mover {substantiv}
volume_up
slow mover {substantiv}
EN

mover {substantiv}

volume_up
mover (även: remover)
mover

Användningsexempel för "mover" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlternative dispute resolution is going to be our key mover in this regard.
Alternativa metoder för tvistlösning kommer därvid att vara vår viktigaste drivkraft.
English   I would like to appear before you now to support the position of the mover, Mr Karas.
   – Jag vill nu träda fram för att försvara föredraganden Othmar Karas ståndpunkt.
EnglishOn Amendments Nos 36 and 37, which have been distributed, I am shown as the joint mover of the motion.
På de utdelade ändringsförslagen 36 och 37 har jag noterats som medförslagsställare.
EnglishIt is a question, then, of Amendments Nos 36 and 37, of which I am not the joint mover of the motion.
Det handlar alltså om ändringsförslag 36 och 37, som jag inte varit med om att lägga fram.
EnglishThere will be no first-mover advantage in financial regulation.
Det kommer inte att bli några fördelar för snabba beslutsfattare i den finansiella lagstiftningen.
EnglishBut the mover of the resolution did not explain when and by what means that might have been achieved.
Men upphovsmannen till resolutionen förklarade inte när och med vilka medel detta skulle ha åstadkommits.
EnglishThe EU has a considerable first-mover advantage as a result.
Följden är att EU har avsevärda fördelar som pionjär.
EnglishThe mover of the motion had the foresight to withdraw the motion before the vote.
Kära kollega! Förslagsställaren har handlat förutseende och plikttroget och dragit tillbaka förslaget i tid före omröstningen.
EnglishEurope's huge industrial assets need to be re-directed to seizing the first-mover advantage in tomorrow's markets.
Europas enorma industriella tillgångar måste inriktas på att utnyttja ”first mover”-fördelar på morgondagens marknader.
EnglishIt is a question, then, of Amendments Nos 36 and 37, of which I am not the joint mover of the motion.
Jag tycker att det är mycket tråkigt att det delats ut till allmänheten med en felaktig notering av vem det är som förslagsställare.
EnglishI hope that the mover can accept this.
Jag hoppas att förslagsställaren kan godta detta.
EnglishAt the same time, we will also create new markets and new jobs and will have the 'first mover' advantage in many of those sectors.
Samtidigt kommer vi också att skapa nya marknader och nya jobb och vi kommer att gynnas av att vara först i många av dessa sektorer.
EnglishCompetition, which is a prime mover in the arena of real development, will begin when transport companies can offer cross-border services.
Den egentliga drivmotorn i utvecklingen, den rena konkurrensen, uppstår då åkerierna kan erbjuda sina tjänster över gränserna.
EnglishMr President, as long as the mover agrees, I would like to make a suggestion to you, namely that the word 'welcomes' should be replaced by the word 'notes'.
Herr talman! Under förutsättning att förslagsställaren godkänner det skulle jag vilja lägga fram ett förslag, nämligen att man ersätter ordet ?välkomnat? med ?tar del av?.
EnglishI would therefore repeat, clearly, my full support for these actions, in the firm belief that Europe can once again become a leader and prime mover in this extremely important sector.
Av denna anledning vill jag tydligt upprepa mitt fulla stöd för dessa åtgärder i den fasta övertygelsen att Europa återigen kan bli en ledare och en drivkraft i denna mycket viktiga sektor.
EnglishMadam President, since we now have Ethiopia, which we wanted to add, elsewhere on the agenda, I would like to ask the mover of the motion whether he would agree to adding Zimbabwe as a fifth point.
Fru talman! Eftersom nu Etiopien, som vi ville lägga till, finns med på ett annat ställe vill jag fråga förslagsställaren om han är med på att Zimbabwe läggs till som punkt 5.
EnglishIt is not only the United States - which is the prime mover in this - there are other countries such as Australia, and countries in Eastern Europe, where this problem needs to be tackled.
Detta gäller inte bara Förenta staterna - som är den främsta aktören i denna fråga - det finns andra länder som Australien, och länder i Östeuropa, där man måste ta itu med detta problem.

Synonymer (engelska) till "mover":

mover
mover and shaker
English