EN

movements {enbart pluralis}

volume_up
movements
Movements of this type are the cause of the internal destabilisation and conflict which is currently taking place in many countries in Africa.
Förehavanden av det här slaget är orsaken till den inre destabilisering och konflikt som för närvarande äger rum i många länder i Afrika.

Användningsexempel för "movements" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
The cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
EnglishMany guerrilla movements even prefer child soldiers to fully-grown combatants.
Många gerillarörelser föredrar till och med barnsoldater framför vuxna soldater.
EnglishThese practices encourage artificial movements of companies, capital and persons.
Skattekonkurrens gynnar konstlad förflyttning av bolag, kapital och människor.
EnglishBut if we are to believe the environmental movements, even this is vain hope.
Men om vi skall tro miljörörelserna är till och med det fåfänga förhoppningar.
EnglishBut what a shame that it's not organized to help authors create movements.
Men vad synd att den inte är byggd för att hjälpa författare att skapa rörelser.
EnglishThis is not consistent with the conditions applicable to internal movements.
Detta är inte förenligt med de villkor som tillämpas vid inre förflyttningar.
EnglishIn several countries, powerful social movements have already opposed similar attempts.
I flera länder har starka sociala rörelser redan protesterat mot liknande försök.
EnglishMigratory movements of people seeking protection unfortunately involve minors.
Migrationsströmmar med människor som söker skydd innehåller olyckligtvis minderåriga.
EnglishLastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
Till sist måste man visa mod och beskatta spekulativa kapitalförflyttningar.
EnglishAt the end of April, we met the representatives of most of these movements in Tel Aviv.
I slutet av april i Tel Aviv mötte vi företrädare för flertalet av dessa rörelser.
EnglishHowever, we have not yet identified any signs of movements in this direction.
Vi har dock inte märkt några tecken på att EU rör sig i den riktningen än.
EnglishOf course the threat of an outside attack has resulted in large movements of population.
Hotet med en attack utifrån har förstås lett till stora befolkningsförflyttningar.
EnglishThere are movements for change in Iran, but they are subjected to generalised harassment.
Det finns förändringsrörelser i Iran men de utsätts för allmänna trakasserier.
EnglishThis could reduce investment movements or, in some cases, even bring them to a halt.
Resultatet kan bli att investeringarna minskar eller i vissa fall upphör.
EnglishIt has stopped supporting separatist movements in Bosnia and Herzegovina.
Man har avstått från att stödja separatistiska försök i Bosnien-Hercegovina.
EnglishWell we need to understand the power of the social movements who understand this.
För att förstå det måste vi förstå möjligheterna hos sociala rörelser.
EnglishWhy talk about social-economic movements that may be more than a century away?
Varför tala om socio-ekonomiska rörelser som ligger mer än ett århundrade in i framtiden?
EnglishThe compromise system would not allow the movements of an individual sheep to be traced.
Kompromissystemet medger inte att förflyttningarna av ett enskilt får spåras.
EnglishAs we all know, Mr President, migration and movements of people cannot be stopped.
Som vi alla känner till, herr talman, kan migration och människors rörlighet inte hejdas.
EnglishSecondly, the trade unions, popular movements, etc. all say the same thing.
För det andra så säger fackföreningarna, folkrörelserna, osv., samma sak.