"movement of goods" - Svensk översättning

EN

"movement of goods" på svenska

movement of goods
SV
  • förflyttning av varor

Användningsexempel för "movement of goods" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

All of those discourage the free movement of goods, services and people in the country.
Even where animals are reared for food they should be treated humanely and should certainly be exempt from rules on the free movement of goods.
Its free movement of goods, people, capital and services was supposed to unleash opportunities for or all countries.
The goal was to allow free movement of goods, services and skilled labour.
European economists worry that it would be extremely difficult to tighten the cross-border flow of workers without hindering the movement of goods and services.
The new border post, like all the others, will now ease the movement of goods and people across borders.
These assets - like investments in highways and airports - are critical to reducing costs of the movement of goods and people.
Does globalisation in the form of the movement of goods, services and people have a future, yes it does?
A planned arterial roading network is fundamental to the efficient movement of goods and services to and within urban areas.

Användningsexempel för "movement of goods" på svenska

EnglishProvisions on free movement of goods, customs legislation and commercial policy
Bestämmelser om fri rörlighet för varor samt om tullagstiftning och handelspolitik
English. - (PL) Mr President, the movement of goods is a self-regulating system.
skriftlig. - (PL) Herr talman! Rörligheten för varor är ett självreglerande system.
EnglishSubject: Measures against acts of vandalism impeding the free movement of goods
Angående: Åtgärder mot vandalism som hindrar den fria rörligheten för varor
EnglishIt is also in contravention of the internal market and the free movement of goods.
Det strider också mot den inre marknaden och den fria rörligheten för varor.
EnglishThese are the freedom of movement of goods, capital, the workforce and services.
Det vill säga fri rörlighet för varor, kapital, arbetskraft och tjänster.
EnglishAnd the free movement of goods and capital is a veritable gift to the drug traffickers.
Den fria rörligheten för varor och kapital är en verklig tillgång för smugglarna.
EnglishThis report safeguards, once again, the free movement of goods, services and capital.
Detta betänkande säkrar än en gång friheten för varor, tjänster och kapital.
EnglishHowever, it is not only the free movement of goods that we should be concerned about.
Det är emellertid inte bara fri rörlighet för varor som vi bör ägna uppmärksamhet åt.
EnglishSome erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
Vår ram för den fria rörligheten för varor har också utsatts för vissa nedbrytande krafter.
EnglishOur experience with the movement of goods has shown that such an option is unworkable.
Vår erfarenhet av rörlighet för varor har visat att ett sådant alternativ är ohållbart.
EnglishIs there free movement of goods and persons and recognition of professional qualifications?
Har vi fri rörlighet för varor och personer och erkännande av yrkeskvalifikationer?
EnglishIt means that we are creating a special system of legal protection for the movement of goods.
Det innebär att vi upprättar ett särskilt rättsskyddssystem för handeln med varor.
EnglishIs today's free movement of goods disrupted by national restrictions on journeys?
Störs den fria rörligheten när det gäller varor i dag av nationella bestämmelser om körförbud?
EnglishThe free movement of goods is one of the European Union's four basic freedoms.
Herr talman! Fri rörlighet för varor är en av Europeiska unionens fyra grundläggande friheter.
EnglishThe free movement of goods is one of Europe's fundamental freedoms.
Den fria rörligheten för varor är en av Europas mest grundläggande friheter.
EnglishIt is not simply a matter of free movement of goods, but above all of health protection.
Det handlar faktiskt inte bara om varors fria rörlighet, utan framför allt om hälsoskydd.
EnglishWithin this internal market, we are in favour of the free movement of goods, people and services.
På denna inre marknad är vi för fri rörlighet för varor, personer och tjänster.
English(RO) The free movement of goods is one of the cornerstones of the European Union.
(RO) Den fria rörligheten för varor är en av EU:s hörnstenar.
EnglishThe free movement of goods is undoubtedly one of the cornerstones of European integration.
Den fria rörligheten för varor är tveklöst en av den europeiska integrationens hörnstenar.
EnglishWe have already opened the chapter on the free movement of goods.
Vi har redan inlett förhandlingarna om kapitlet om fri rörlighet för varor.

Liknande översättningar för "movement of goods" på svenska

goods substantiv
movement substantiv
of preposition
Swedish