EN

movement {substantiv}

volume_up
1. allmänt
A major protectionist movement has certainly been avoided in Europe.
Vi har faktiskt lyckats undvika någon större protektionistisk utveckling i EU.
We are not actually asking Eurostat to make forecasts of the movement in agricultural spending.
Vi begär inte att Eurostat skall göra prognoser över jordbruksutgifternas utveckling.
Does today's step mark the start of a movement which will end in a European superstate?
Inleder vi med vårt steg i dag en utveckling, där vi i slutändan får en europeisk superstat?
movement (även: concern, gesture, motion, play, stir)
no preferential relations will exist with any particular religion or movement;
Ingen särskild religion eller rörelse skall ges en privilegierad ställning.
There are the kidnappings by a new movement, again calling itself a rebel movement.
Vi har gisslantagningarna som genomförs av en ny rörelse som också kallar sig en rebellrörelse.
The Chinese régime's objective of breaking this movement will not succeed.
Den kinesiska regimens mål att knäcka denna rörelse kommer inte att lyckas.
Today, we are discussing the transboundary movement of these goods that are quite unlike any others.
I dag handlar det om gränsöverskridande förflyttning av dessa varor som inte är som andra.
Animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae (
Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (
The most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
Det viktigaste är att avsluta den senaste rapporten om välståndets förflyttning.
We, the new countries, joined the European Union without knowing that there would be such a tendency today – the movement towards tax harmonisation.
Vi, de nya länderna, anslöt oss till EU utan att veta att en sådan tendens skulle uppstå – rörelsen mot skatteharmonisering.
There are two trends in the two proposals we are considering which are decisive for our group, for me personally and for the movement I represent in Denmark.
Det finns två tendenser i de föreliggande två förslagen som är avgörande för våra grupper, för mig personligen och för den rörelse jag företräder i Danmark.
In the meantime, the moderate political movements of the Kosovar Albanians have stated that they are willing to sign the agreement.
Numera har de moderata politiska tendenserna bland kosovoalbanerna visat att de är beredda att underteckna ett avtal.
We simply cannot completely control its mechanisms, which include factors such as wind and insect movements.
Vi kan helt enkelt inte till fullo kontrollera dess mekanismer, vilka inbegriper faktorer som blåst och insekters förflyttningar.
movement (även: clockwork, works)
movement
2. "direction"
We must help to strengthen the cautious movement towards greater openness.
Vi måste bidra till att stärka den försiktiga utvecklingen i riktning mot större öppenhet.
I hope that more movement will take place in the right direction.
Jag hoppas att den kommer att ta fart igen i rätt riktning.
Directive 2004/22 was an important step in this movement.
Direktiv 2004/22/EG var ett viktigt steg i denna riktning.
3. ekonomi
4. musik
movement
And I played the first movement of the Beethoven Violin Concerto.
Och jag spelade första satsen i Beethovens fiolkonsert.
The Council is still fully committed to protecting the free movement of goods between the Member States.
Rådet satsar även i fortsättningen på att skydda den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna.
I see an urgent need to focus more on structural measures here and not to postpone implementing freedom of movement as a response to unemployment in Latvia.
Jag anser att det är absolut nödvändigt att man här satsar starkare på strukturpolitiska åtgärder, och att man som lösning för arbetslösheten i detta land inte glömmer bort den fria rörligheten.

Användningsexempel för "movement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Även rörligheten av officiella handlingar skulle gynnas, eftersom de blir säkrare.
EnglishFor example, one area of competence for the EU is people’s freedom of movement.
Ett behörighetsområde för EU är till exempel den fria rörligheten för personer.
EnglishFor example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
Ett behörighetsområde för EU är till exempel den fria rörligheten för personer.
EnglishI will talk about the regulation of the movement of workers in the Directive.
Jag kommer att tala om regleringen av rörligheten för arbetstagare i direktivet.
Englishno preferential relations will exist with any particular religion or movement;
Ingen särskild religion eller rörelse skall ges en privilegierad ställning.
EnglishProvisions on free movement of goods, customs legislation and commercial policy
Bestämmelser om fri rörlighet för varor samt om tullagstiftning och handelspolitik
EnglishThe issue of the free movement of workers should be the subject of its own report.
Frågan om arbetstagarnas fria rörlighet bör vara föremål för ett eget betänkande.
EnglishThe free movement of persons is one of the fundamental accomplishments of the EU.
Den fria rörligheten för personer är en av de viktigaste saker som EU har uppnått.
EnglishIn Laos, members of the Student Democracy Movement have been in jail since 1999.
I Laos har medlemmar av studentrörelsen för demokrati suttit i fängelse sedan 1999.
EnglishHow are we constructively to support the democracy movement and the Cuban people?
Hur ska vi kunna stödja demokratirörelsen och det kubanska folket på ett bra sätt?
EnglishHe was a man who was regarded as the father of the Ugandan human rights movement.
Han var en man som betraktades som den ugandiska människorättsrörelsens fader.
EnglishThis also concerns the fundamental idea of European cooperation - free movement.
Det här handlar dessutom om grundtanken med Europasamarbetet - fri rörlighet.
EnglishThat means that we have to look at it from the perspective of freedom of movement.
Detta innebär att vi måste betrakta saken ur den fria rörlighetens perspektiv.
EnglishFree movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
Fri rörlighet för hundar och katter var faktiskt målet för förordningen från 2003.
EnglishThere was still some election-rigging, but the democracy movement was impressive.
Det förekom fortfarande en del valfusk men demokratirörelsen var imponerande.
EnglishIt specifically concerns the movement of persons across the Czech-German border.
Det gäller i synnerhet personer som reser över gränsen mellan Tjeckien och Tyskland.
EnglishQuite simply, freedom of movement demands a basis of guaranteed, fundamental rights.
Fri rörlighet kräver helt enkelt stöd av garanterade, grundläggande rättigheter.
EnglishIt is very important that we get movement in that area in the Transport Council.
Det är mycket viktigt att vi ser någon aktivitet på det området i rådet (transport).
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
För drygt en vecka sedan bevittnade jag inledningen på en extraordinär rörelse där.
EnglishHow will the movement of these foods between European countries be regulated?
Hur ska rörligheten för dessa livsmedel mellan de europeiska länderna regleras?

"movement of goods" på svenska

movement of goods
Swedish
  • förflyttning av varor
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.