EN

moved {adjektiv}

volume_up
Her report was placed on the draft agenda in May, Mr President; it was moved later.
Betänkandet stod på förslaget till dagordning i maj, det flyttades senare.
Eventually, it was moved from its place in Independence Hall steeple and given its own...
Den flyttades från lndependence Halls torn och fick ett eget...
The second VirtualHost uses a rewrite rule with a 301 (Moved Permanently) redirect code to forward all traffic to the original site.
Den andra VirtualHost-posten använder en omskrivningsregel med koden 301 (Flyttad permanent) för att vidarebefordra all trafik till den ursprungliga webbplatsen.

Användningsexempel för "moved" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
Samtidigt har planeringen av den tionde Europeiska utvecklingsfonden fortsatt.
EnglishThis would hardly count as a positive response to the resolution that we moved.
Detta kan väl knappast ses som ett positivt gensvar på vårt resolutionsförslag.
EnglishThe other objects between the outermost objects can be moved using this function.
De andra objekten mellan de yttre objekten kan flyttas med den här funktionen.
EnglishTherefore, on that basis we do not wish it to be moved and will vote against it.
Mot den bakgrunden vill vi inte flytta ärendet utan kommer att rösta mot det.
EnglishGN moved into a new 50,000 square metre office building in Ballerup, Denmark.
GN flyttade till en ny kontorsbyggnad på 50 000 kvadratmeter i Ballerup, Danmark.
EnglishI am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
Jag är rörd av uppfattningen att vi inte kan behandla dessa människor orättvist.
English(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
(Verts/ALE-gruppen begärde att texten till ändringsförslagen 1 och 2 skulle flyttas.)
EnglishPer capita income in these regions has moved closer to the Community average.
Inkomsten per invånare i dessa regioner har närmat sig genomsnittet i gemenskapen.
EnglishSome of the researchers there have been moved down to York and some to Norwich.
En del av forskarna där har flyttas med till York och en del till Newcastle.
EnglishOver recent days we have already moved towards integration into the European Union.
Under de senaste dagarna har vi rört oss mot en integrering med Europeiska unionen.
EnglishShe and her boyfriend Kim moved to Luleå the autumn 2009 to become students at LTU.
Hösten 2009 flyttade hon och pojkvännen Kim till Luleå för att börja plugga på LTU.
EnglishMr President, SFOR has finally moved into action and started picking up war criminals.
Ordförande, äntligen har då Sfor kommit i gång och börjar haffa krigsförbrytare.
EnglishThe current paragraph (or any selected paragraph) will be moved one paragraph down.
Det aktuella stycket (eller alla markerade stycken) flyttas ett stycke nedåt.
EnglishRecently the Maltese and Gozitan people were moved by the case of Jamie Zammit.
Nyligen berördes människorna på Malta och Gozo av fallet med Jamie Zammit.
EnglishHowever, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
Medan arbetet har fortskridit har dock parlamentet upprepade gånger krävt en översyn.
EnglishI once again congratulate my friend, Mr Wieland, on the spirit in which he moved it.
Jag gratulerar än en gång min vän Wieland för den anda i vilken hade lade fram det.
EnglishI am extremely moved by, and grateful for, Mr Bonde's concern over Swedish legislation.
Jag är mycket rörd och tacksam över Bondes omsorg om den svenska lagstiftningen.
EnglishIt is only ever moved from one country to another, and no one knows where it goes.
Det flyttas ju bara från det ena landet till det andra, och ingen vet vart.
EnglishThe tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.
Tips-hjälpen visar texten i användarläge när muspekaren flyttas över kontrollfältet.
EnglishThe object cannot be moved to another document page when text is changed.
Om du ändrar texten kan objektet inte längre flyttas till en annan dokumentsida.

Synonymer (engelska) till "moved":

moved