EN

mounted {adjektiv}

volume_up
mounted (även: assembled)

Användningsexempel för "mounted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis was the theme of an exhibition we mounted last week in this House.
Detta var temat för en utställning vi gjorde i ordning förra veckan i parlamentet.
EnglishThey mounted a violent attack that led to the deaths of 137 Han Chinese.
De organiserade en våldsam attack som ledde till 137 hankinesers död.
EnglishWe agreed to reject the commercial campaign mounted by the pharmaceutical companies.
Vi enades om att förkasta läkemedelsbolagens reklamkampanj.
EnglishAt the same time, international attention has mounted over the ongoing tragedy in Darfur.
Samtidigt har den internationella uppmärksamheten ökat när det gäller den pågående tragedin i Darfur.
EnglishUndercover secret police officers dressed as demonstrators mounted particularly brutal attacks.
Säkerhetspoliser som var utklädda till demonstranter angrep försåtligt och använde mycket våld.
EnglishSome might even go so far as to say that attacks may actually be mounted one of these days.
Somliga skulle till och med kunna tala om att det kanske kommer att handla om angrepp en vacker dag.
EnglishRear-mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors (
Baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (
EnglishAnd after about six weeks, I finished, painted, mounted my own dodo skeleton.
Och efter ungefär -- jag skulle säga runt sex veckor, avslutade, ritade och monterade jag mitt eget dodo-skelett.
EnglishWe need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
Vi behöver ett moget och harmoniserat program i stället för en hastigt hopkommen kommunikationskampanj.
EnglishLast year, ten years after that event, an exhibition was also mounted on the subject in this House.
Förra året, tio året efter denna händelse, ordnades också en utställning på temat här i parlamentet.
EnglishMr Orbán, I have not been convinced by the aggressive and unreasonable defence mounted by your allies.
Herr Orbán, jag är inte övertygad av det aggressiva och oresonliga försvaret från dina allierade.
EnglishThis means that a serious inquiry must be mounted into this and, unfortunately, similar cases.
Det betyder att allvarliga undersökningar måste göras angående det här fallet och andra, tyvärr liknande, fall.
EnglishA massive raid was mounted against military interventions.
En omfattande raid ägde rum mot de militära ingripandena.
EnglishOf course, there is always room for more progress, and research projects must be mounted as well.
Naturligtvis kan ytterligare framsteg alltid göras. Även inom vår forskningssektor bör vi inleda olika projekt.
EnglishWhen they arrested five senior monastics, 400 monks mounted a peaceful demonstration for their release.
När de arresterade fem tibetanska munkar gick 400 munkar ut i en fredlig demonstration för deras frigivning.
EnglishWe mounted an expedition to look for the missing heat.
Vi åkte ner för att finna den förlorade värmen.
EnglishWhen they arrested five senior monastics, 400 monks mounted a peaceful demonstration for their release.
Dessutom måste det tibetanska folket få stöd i sin kamp för rätten att leva och för sin fortsatta nationella identitet.
EnglishMali is the first country to have expressed interest, and we have already mounted this initiative with it.
Mali är det första landet som har uttryckt intresse, och vi har redan iscensatt detta initiativ tillsammans med landet.
EnglishWe think that all the safeguards need to be fully respected in fair trials in which adequate defences are mounted.
Vi anser att samtliga rättigheter skall respekteras fullt ut i en rättvis rättegång med ett ändamålsenligt försvar.
EnglishWe have drawn up numerous documents and, if the truth be told, we have mounted some significant practical initiatives.
Vi har sammanställt åtskilliga dokument och om sanningen ska fram har vi tagit några viktiga praktiska initiativ.