EN

mountainous {adjektiv}

volume_up
Is it not very easy, given that the country has so many inaccessible mountainous regions, to hide weapons of this kind in caves?
Är det inte väldigt enkelt att gömma den sortens vapen i grottor i ett land med så många otillgängliga bergsområden?
If we were to analyse the data already available to us, we would probably discover that a great deal, hundreds, maybe thousands of post offices have been closed in mountainous areas.
Om vi hade analyserat de uppgifter vi redan har tillgång till skulle vi förmodligen kunna konstatera att väldigt många, hundratals, kanske tusentals postkontor i bergsområdena har stängts.
mountainous (även: craggy, hilly)
Difficult and mountainous regions continue to see their populations drift away.
De bergiga och besvärliga områdena fortsätter att avfolkas.
The population is distributed around the most mountainous rural environment in the whole of the European Community.
Befolkningen är spridd i det mest bergiga landsbygdsområdet i hela gemenskapen.
Production costs are higher in the northern regions, the mountainous regions and other parts of the EU area.
I EU: s nordliga, bergiga och övriga svåra områden är produktionskostnaderna högre.

Användningsexempel för "mountainous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have undertaken a few studies on the attraction of life in mountainous regions.
Jag har genomfört ett par studier om fördelarna med att bo i en bergsregion.
EnglishRegional disproportions between mountainous and lowland areas are clearly apparent.
De regionala skillnaderna mellan bergsområden och lågland är mycket tydliga.
EnglishThe second definition problem concerns the data which affects the mountainous areas.
Det andra definitionsproblemet rör de data som inverkar på bergsregionerna.
EnglishMountainous, island and very remote regions receive support from the Structural Funds.
Bergsregioner, öregioner och yttersta randområden mottar stöd från strukturfonderna.
EnglishIt is also a positive thing that a supplemental rate can be charged in mountainous areas.
Dessutom är det positivt att det går att ta ut tilläggsavgift i bergsområden.
EnglishAs someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
Jag bor själv i en bergsregion och förstår mycket väl vad som har hänt här.
EnglishBecause natural spaces are usually in border zones and in mountainous areas.
Jo, för att naturområdena ofta ligger i gränsområden och i bergområden.
EnglishThe country is mountainous, and Slovenes are keen skiers and hikers.
Landet är bergigt och slovenerna är entusiastiska skidåkare och vandrare.
EnglishIt is one of the poorest regions, bordering the Atlantic Ocean and largely mountainous.
Det är en av de fattigaste regionerna, den ligger på Atlantkusten och består mestadels av berg.
EnglishIt also has rural and mountainous areas affected by desertification.
Där finns även landsbygds- och bergsområden som drabbas av avfolkning.
EnglishDifficult and mountainous regions continue to see their populations drift away.
De bergiga och besvärliga områdena fortsätter att avfolkas.
EnglishProduction costs are higher in the northern regions, the mountainous regions and other parts of the EU area.
I EU: s nordliga, bergiga och övriga svåra områden är produktionskostnaderna högre.
EnglishMountainous regions have a constant requirement for sustainable, modernised and multifunctional agriculture.
Bergsregioner har ett konstant behov av hållbart, moderniserat och mångsidigt jordbruk.
EnglishThe population is distributed around the most mountainous rural environment in the whole of the European Community.
Befolkningen är spridd i det mest bergiga landsbygdsområdet i hela gemenskapen.
EnglishWe can say right now that this concerns mountainous areas and a significant proportion of rural areas.
Vi kan redan nu konstatera att detta gäller bergsregioner och en stor del av landsbygdsområdena.
EnglishThis is the reason why mountainous regions receive specific support under the common agricultural policy.
Det är skälet till att bergsområden erhåller särskilt stöd enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishI am a native of Darfur, born in Jebel Marra, which is a mountainous region located in the centre of Darfur State.
Jag kommer från Darfur och föddes i Jebel Marra, som är ett bergigt område i centrala Darfur.
EnglishIn many cases, these islands are mountainous and they are also less-developed outermost regions.
I många fall är dessa öar bergiga, och de är också de minst utvecklade regionerna och de yttersta randområdena.
EnglishInhabitants of islands and mountainous and scarcely-populated border and peripheral areas can be cases in point.
Invånare på öar och i bergsområden, glesbefolkade gräns- och ytterområden kan tjäna som exempel.
EnglishNor should we forget that sheep and goat farms are often located in isolated, mountainous or insular areas.
Vi får inte heller glömma att får- och getgårdar ofta ligger i isolerade, bergiga områden eller på öar.

Synonymer (engelska) till "mountainous":

mountainous
mountaineer
mountaineering
mountain
English