"motto" - Svensk översättning

EN

"motto" på svenska

volume_up
motto {substantiv}
SV

"motto" på engelska

EN

motto {substantiv}

volume_up
motto (även: device)
It seems that the motto of Descartes: " I think, therefore I am ' has been transformed into " I spend, therefore I am
Här visar det sig att Descartes devis: " Je pense, donc je suis " ändrats till: " Je dépense, donc je suis ".
It seems that the motto of Descartes: "I think, therefore I am' has been transformed into "I spend, therefore I am.'
Här visar det sig att Descartes devis: " Je pense, donc je suis" ändrats till: " Je dépense, donc je suis" .
Our motto should be not to resort to actionism but instead to invest our energies in increasing our knowledge.
Vår devis bör lyda att vi inte skall förfalla till överdrivet agerande, utan satsa vår energi på att bredda vår kunskapsbas.
motto (även: epigraph, word)
In any case, the motto of the European Union is “ unity with diversity”.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ” Förenade i mångfalden ”.
This strength is recalled in the motto of the Hungarian Presidency: 'Strong Europe'.
Denna styrka speglas i det ungerska ordförandeskapets motto. ”Starkt Europa”.
In any case, the motto of the European Union is “unity with diversity”.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ”Förenade i mångfalden”.
That has been the motto of journalists since printing was invented.
Det gamla nederländska ordspråket har varit journalistikens tänkespråk sedan boktryckarkonsten uppfanns.
SV

motto {neutrum}

volume_up
Liksom de andra ordförandeskapen har även det danska ett motto, eller en slogan om man så vill, som består av tre ord.
Like others, the Danish Presidency too has a three-word motto or slogan.
Låt ”försiktighet” vara vårt motto då vi överlägger om Svartahavsregionen.
. - Madam President, in discussing the Black Sea area, one word leaps to mind, and that is 'caution'.
Vi behöver ord, en flagga, en hymn eller ett motto.
We need words, a flag, an anthem or a motto.
motto (även: inskrift)
motto (även: devis, tänkespråk)
volume_up
motto {substantiv}
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ” Förenade i mångfalden ”.
In any case, the motto of the European Union is “ unity with diversity”.
Denna styrka speglas i det ungerska ordförandeskapets motto. ”Starkt Europa”.
This strength is recalled in the motto of the Hungarian Presidency: 'Strong Europe'.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ”Förenade i mångfalden”.
In any case, the motto of the European Union is “unity with diversity”.

Användningsexempel för "motto" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) ”Det är bättre att förebygga än att behandla”, är mottot för kommissionen.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
Som ni säkerligen vet är mottot för vårt ordförandeskap ”Europa utan gränser”.
EnglishThe motto chosen by the Hungarian Presidency is thus a very appropriate and good one.
Det motto som det ungerska ordförandeskapet har valt är väldigt lämpligt och bra.
EnglishThis strength is recalled in the motto of the Hungarian Presidency: 'Strong Europe'.
Denna styrka speglas i det ungerska ordförandeskapets motto. ”Starkt Europa”.
EnglishUnited in diversity is the motto of the EU and should also apply to Macedonians.
Enade i mångfald är EU:s motto, och det ska även gälla för makedonierna.
EnglishThe EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.
EU:s motto ”Enhet i mångfald” är mycket lämpligt för projektet Europeana.
EnglishThe presidency's motto in these matters is: a gentleman does not boast of his conquests!
Ordförandeskapet handlar utifrån mottot att en gentleman njuter och tiger still!
EnglishThis could be the Council's working motto for the 2006 discharge process.
Detta skulle kunna vara rådets arbetsmotto för ansvarsfrihetsförfarandet 2006.
EnglishWhat we nevertheless ought to remember is your motto: 'Europe without borders'.
Vad vi inte desto mindre bör minnas är ert motto: ”Europa utan gränser.”
EnglishIn any case, the motto of the European Union is “ unity with diversity”.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ” Förenade i mångfalden ”.
EnglishUnfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Det ser tyvärr ut som om ert motto hotas av de nationella myndigheterna.
EnglishI should like to finish with an ancient Greek motto: time waits for no man.
Jag avslutar med ett gammalt grekiskt ordspråk: tiden väntar inte på någon.
EnglishYes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.
Ja, vårt motto ”Ett starkt och mänskligt Europa” är beroende av oss alla.
EnglishTherefore, the expression 'unity in diversity' has been chosen as the motto of the report.
Därför har vi valt uttrycket "förening av olikheter" som motto för betänkandet.
English. - Madam President, the EU's motto is 'Unity in diversity'.
för PPE-DE-gruppen. - (EN) Fru talman! EU:s motto är ”Förenade i mångfalden”.
EnglishIn any case, the motto of the European Union is “unity with diversity”.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ”Förenade i mångfalden”.
EnglishI have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
Jag betvivlar inte att Google vill upprätthålla sitt kända motto ”Do no evil”.
EnglishWe selected the motto of 'Europe without barriers' to represent this effort symbolically.
Vi valde mottot ”Europa utan hinder” för att symboliskt representera denna strävan.
EnglishBut I do not think that is a very suitable motto to choose for a presidency!
Men jag anser inte att det är ett lämpligt motto för ett ordförandeskap!
EnglishTherefore, the expression 'unity in diversity ' has been chosen as the motto of the report.
Därför har vi valt uttrycket " förening av olikheter " som motto för betänkandet.

Synonymer (engelska) till "motto":

motto

Synonymer (svenska) till "motto":

motto