EN

motoring {substantiv}

volume_up
1. allmänt
motoring
2. fordonsteknik
motoring
Just as unfortunately the EU subsidises the construction of motorways, which only leads to increased motoring.
Och tyvärr så subventionerar EU byggande av motorvägar som bara leder till ökad bilism.
Ideas about complementary measures and other things: what we are talking about here is a complete change in the way that people approach transport and motoring.
Det talas bland annat om kompletterande åtgärder, men vad vi diskuterar här är en radikal förändring av människors sätt att se på bilism och transporter.

Användningsexempel för "motoring" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn practice, this completely prevents normal motoring in Russia.
Detta innebär i praktiken att det inte går att köra bil normalt i Ryssland.
EnglishTheir efforts will speed up the settlement of motoring claims.
Deras ansträngningar kommer att påskynda tvistlösningen av trafikrelaterad skadereglering
EnglishJust as unfortunately the EU subsidises the construction of motorways, which only leads to increased motoring.
Och tyvärr så subventionerar EU byggande av motorvägar som bara leder till ökad bilism.
EnglishThe EU is certainly no tax haven but reasonable motoring costs should be permitted in Europe.
EU är naturligtvis inte något skatteparadis, men rimliga kostnader för bilismen borde tillåtas i Europa.
EnglishPrivate and commercial motoring is increasing across borders, as we have seen in a report today.
Både privatbilismen och yrkestrafiken ökar över gränserna. Det har vi sett senast i en rapport i dag.
EnglishSecondly, the main focus of taxing motoring should be made to move away from the notion of ownership.
För det andra borde huvudsyftet med att beskatta bilismen vara att komma bort från idén om ägande.
EnglishIndependent market operators means independent workshops, motoring organisations and breakdown rescue services.
Oberoende marknadsaktörer innebär oberoende verkstäder, motororganisationer och vägassistanstjänster.
EnglishSecondly, the main focus of taxing motoring should be made to move away from the notion of ownership.
Vid beskattning av bränsle bör därför hänsyn tas till miljöaspekterna sänkt skatt på flytande bränslen i denna kategori.
EnglishFinally I would like to say that motoring is taxed much too highly in Europe compared to other forms of transport.
Slutligen vill jag framhålla att bilismen beskattas alldeles för högt i Europa jämfört med andra transportformer.
EnglishSo I was deprived of my opportunity to speak to this worthwhile report which makes motoring safer for all citizens of Europe.
Därför berövades jag min möjlighet att tala om detta viktiga betänkande som gör vägtrafiken säkrare för alla Europas medborgare.
EnglishAutomobile Club d'Italia Motoring club of Italy Via Magenta, 5 IT - 00185 Rome Tel.: + 39 06 49 981 E-mail: infosoci[at]aci.it,
Automobile Club d'Italia Motoring club of Italy Via Magenta, 5 IT - 00185 Rome Tel.: + 39 06 49 981 E-mail: infosoci[at]aci.it,
EnglishThe image of motoring abroad in the EU can often be one of carefree summer holiday touring as put forward in television holiday programmes.
Bilden av bilsemestern utomlands i EU kan ofta vara ett lättjefullt åkande hit och dit som det framställs i semesterprogrammen på TV.
EnglishTaxation on use, however, must also be reasonable, and the overall burden of taxation of motoring must not be allowed to become too great.
Skatten på användning får emellertid aldrig bli orimlig, och det totala skatteuttaget från bilismen får aldrig tillåtas bli alltför stort.
EnglishIf we need that money to run our country – and that is a matter for our national government – it must still be collected from the motoring public.
Om vi behöver de pengarna för att driva vårt land – och detta är en fråga för vår nationella regering – måste de ändå tas ut från den bilburna allmänheten.
EnglishFor example, in my own country, a shocking statistic: the suicide rate now exceeds the number of people killed in motoring accidents on our roads.
En chockerande statistisk uppgift från mitt eget land till exempel: Självmordssiffran överstiger nu antalet människor dödade i trafikolyckor på våra vägar.
EnglishThis is a call to the Commission - we want measures to reduce private motoring and meat consumption so that we have more grain to feed people!
Det är en uppmaning till kommissionen - vi vill ha åtgärder för att minska privatbilismen och köttkonsumtionen så att vi får mer spannmål att föda människor med!
EnglishIdeas about complementary measures and other things: what we are talking about here is a complete change in the way that people approach transport and motoring.
Det talas bland annat om kompletterande åtgärder, men vad vi diskuterar här är en radikal förändring av människors sätt att se på bilism och transporter.
EnglishI hope that our suggestions are acted on by the industry and the Commission to help anyone unfortunate enough to suffer a motoring accident in other EU countries.
Jag hoppas att våra förslag uppmärksammas av industrin och kommissionen som en hjälp till alla som har oturen att drabbas av en bilolycka i ett annat EU-land.
EnglishThere also needs to be a definite commitment to innovation, especially, as other Members have mentioned, to hybrid technologies, so that motoring does not depend solely on fossil fuels.
Det behövs också bindande utfästelse om innovation, särskilt tekniker för hybriddrift, så att biltransporter inte blir helt beroende av fossila bränslen.

Synonymer (engelska) till "motor":

motor