EN

motor vehicle {substantiv}

volume_up
1. allmänt
motor vehicle
2. fordonsteknik
motor vehicle
Allow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
Motor vehicle emissions - Quality of petrol and diesel fuels
Avgaser från motorfordon - Kvaliteten på bensin och dieselbränslen
In Europe 380 000 businesses are involved in motor vehicle distribution and services.
I EU är 380 000 företag engagerade i distribution och service av motorfordon.

Användningsexempel för "motor vehicle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI feel sure that motor-vehicle heating systems will play a crucial role here too!
Jag är övertygad om att även värmesystemen för motorfordon spelar en avgörande roll.
EnglishIn Europe 380 000 businesses are involved in motor vehicle distribution and services.
I EU är 380 000 företag engagerade i distribution och service av motorfordon.
EnglishAllow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
EnglishAllow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
EnglishAs we all know, the motor vehicle sector is and remains a challenge in the negotiations.
Som vi alla känner till är och förblir fordonssektorn en utmaning i förhandlingarna.
EnglishI have been contacted by a constituent about the luminosity of motor vehicle light bulbs.
Jag har kontaktats av en väljare angående ljusstyrkan hos glödlampor i motorfordon.
EnglishFirstly, the proposal applies to a limited part of motor-vehicle categories M1 and N1.
För det första: förslaget är tillämpligt på en begränsad del av bilkategorierna M1 och N1.
EnglishProtecting their lives represents a major challenge for the motor vehicle industry.
Det är en stor utmaning för fordonsindustrin att skydda deras liv.
EnglishSubject: Refinement of the rules governing motor-vehicle insurance in the internal market
Angående: Finjustering av de europeiska reglerna för bilförsäkringar på den inre marknaden
EnglishThis Directive aims to modernise previous directives on motor vehicle insurance.
   – Syftet med detta direktiv är att modernisera tidigare direktiv om motorfordonsförsäkringar.
EnglishThis of course impacts on the development and production cycles of the motor vehicle industry.
Det påverkar förstås bilindustrins utvecklings- och tillverkningscykler.
EnglishWe would be putting motor vehicle accident victims in a class apart.
Vi skulle sätta olycksoffer från fordonsolyckor i en klass för sig.
EnglishThe motor vehicle industry is now being asked to lead the way in reducing CO2 emissions in Europe.
Man har nu ställt krav på bilindustrin att inleda minskningen av koldioxidutsläpp i Europa.
EnglishIt is quite right that we should impose tough environmental requirements upon motor vehicle manufacturers.
Det är riktigt att vi skall ställa fordonstillverkarna inför hårda miljökrav.
EnglishI should like to start by responding to Mr Davies' assessment of the European motor-vehicle market.
Jag vill börja med att ta upp Chris Davies bedömning av den europeiska motorfordonsmarknaden.
EnglishIt therefore falls within the remit of the existing framework concerning the motor vehicle industry.
Därför faller den under det existerande regelverket om bilindustrin.
EnglishAs a European Union, we have set minimum rates of taxation for motor vehicle and mineral oil.
I Europeiska unionen har vi fastslagit minimiskattesatser för fordonsskatt och skatt på mineralolja.
EnglishThe taxpayers have to make good the shortfall, and not every taxpayer drives a motor vehicle.
Alla skattebetalare måste vara med och betala resterande belopp, trots att de inte alla är bilister.
EnglishMotor vehicle emissions - Quality of petrol and diesel fuels
Avgaser från motorfordon - Kvaliteten på bensin och dieselbränslen
EnglishWe have a commitment from the European motor vehicle industry, which wants to tackle the problem.
För den europeiska bilindustrin finns det ett egenåtagande som är tänkt att ta itu med problemet.

Synonymer (engelska) till "motor vehicle":

motor vehicle

Liknande översättningar för "motor vehicle" på svenska

vehicle substantiv
motor substantiv
motor adjektiv
motor vehicle accident substantiv
Swedish
green vehicle substantiv
Swedish
infantry fighting vehicle substantiv
motor hotel substantiv
Swedish
light rail vehicle substantiv
Swedish
motor fuel substantiv
motor home substantiv
Swedish
environmentally friendly vehicle substantiv
Swedish