"motive" - Svensk översättning

EN

"motive" på svenska

volume_up
motive {substantiv}
EN

motive {substantiv}

volume_up
A racist motive is suspected and further inquiries are being made in that direction.
Man misstänker rasistiska motiv, och det görs fortsatta utredningar i denna riktning.
No motive, however laudable, can justify the absence of democratic legitimacy.
Inga motiv, hur lovvärda de än är, kan rättfärdiga bristen på demokratisk legitimitet.
Its most important motive for commitment there is energy resources.
Deras viktigaste motiv för engagemang där är energiresurser.
So I did have an ulterior motive in coming here tonight.
Jag hade faktiskt en annan anledning att komma hit ikväll.
In view of its social and economic base, fishing is increasingly becoming a motive for demonstrations and protests by fishermen in Poland amongst other countries.
Mot sin sociala och ekonomiska bakgrund, blir fisket alltmer en anledning för fiskare i Polen bland andra länder, att demonstrera och protestera.
It is also for this reason that I support the recent initiative by the Special Prosecutor to uncover the political motives behind the assassination of Prime Minister Djindjić.
Detta är en anledning till att jag stöder den särskilda åklagarens senaste initiativ om att avslöja de politiska motiven bakom mordet på premiärminister Djindjić.
Without these profits, they have no motive for continuing their harmful trade.
Utan dessa vinster har de inga skäl att fortsätta sin skadliga handel.
However, the Dutch polder landscape can also form a topographical motive for a driving ban, for example.
Men det holländska polderlandskapet kan exempelvis också utgöra ett topografiskt skäl till ett trafikförbud.
I have no reason to question the motives of the candidates chosen.
Jag har inget skäl att ifrågasätta motiven hos de kandidater som valts ut.
Increased prosperity goes some way to explaining this, while in a number of developing countries, it is poverty that is the motive.
I flera utvecklingsländer är dock fattigdom en orsak.
Without doubt, the commercialisation of football and the profit motive are the prime cause of violent episodes at football matches.
Utan tvivel är kommersialiseringen av fotbollen och strävan efter vinst den bakomliggande orsaken till de svåra oroligheterna på fotbollsarenorna.
The motives underpinning this resolution are disappearing.
Man inser att de orsaker som har lett till denna resolution försvinner.
motive (även: body, element, material, matter)
In view of the sensitivity of the subject, assistance with illegal immigration, a subject that always triggers intense emotions, I wish to explain my motives.
Med tanke på hur känsligt det här ämnet är, hjälp till illegal invandring, ett ämne som alltid väcker starka känslor, vill jag ge en närmare förklaring till mina motiv.
motive (även: subject, theme, topic, motif)
motive (även: joint, reason, seam)

Synonymer (engelska) till "motive":

motive

Användningsexempel för "motive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe profit motive is very much behind the present food safety crises.
För övrigt har vinstintresset varit drivmotor för de nuvarande livsmedelskriserna.
EnglishParliament has for a long time already been the motive force behind this issue in the EU.
Parlamentet har i denna fråga länge haft en drivande funktion i unionen.
EnglishThe development of the media system is increasingly driven by the profit motive.
Utvecklingen av mediesystemet drivs mer och mer av vinstmotiv.
EnglishShort-term profit must not be the main motive, as is the case here.
Den kortlivade profiten får inte stå i förgrunden, så som här är fallet!
EnglishThe primary motive of much organised crime is financial crime.
Det främsta motivet för mycket organiserad brottslighet är ekonomiskt brott.
EnglishI am convinced that the economic motive is out of place here.
Jag är övertygad om att det ekonomiska motivet här har drivits för långt.
EnglishWe should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
Vi måste alla påminna oss om att det huvudsakliga motivet med organiserad brottslighet är ekonomisk vinst.
EnglishIt is the motive force of European integration and the completion of the single market.
Den är den motor som har drivit den europeiska integrationen framåt och fullbordat den inre marknaden.
EnglishWhat is the real motive of those who have tabled this motion?
Vilket är det verkliga motivet för dem som har lagt fram förslaget?
EnglishThe profit motive is also something completely natural and sensible.
Även vinstintresse är något helt naturligt och förnuftigt.
EnglishHowever, I should particularly like to come back to Amendment No 3, which concerns the profit motive.
Men jag vill i synnerhet komma tillbaka till ändringsförslag 3, där det handlar om vinstintresse.
EnglishWhat is the motive which causes people to carry out such action or to invest money in it?
Vilket är motivet som föranleder männsikor att genomföra en sådan åtgärd eller investera pengar i sådana åtgärder?
EnglishWe cannot allow the profit motive in agriculture to take precedence over human health and the environment.
Vi får inte låta denna hänsyn till profit inom jordbruket gå ut över människors hälsa och miljön.
EnglishI believe that the motive for this is completely political.
Jag anser att anledningen till detta är rent politisk.
EnglishThe motive forces behind innovation are people, their occupational, entrepreneurial and social competences.
Drivkrafterna bakom innovation är människor och deras yrkeskompetens, entreprenörskap och sociala förmågor.
EnglishThat motive was the establishment of the single market.
Motiveringen är inrättandet av den inre marknaden.
EnglishAs a result, competition puts pressure on prices and provides a motive for suppliers to come up with the best solutions.
Dessutom pressar konkurrensen priserna och motiverar företagen att erbjuda de bästa lösningarna.
EnglishProximity brings with it responsibility, and I believe that this has also been an important motive for the rapporteur.
Närhet för med sig ansvar, och jag tror att detta också har varit en viktig drivkraft för föredraganden.
EnglishTurkey's motive in doing this is clear.
Det är uppenbart vad Turkiet siktar på med denna politik.
EnglishIn my country, Catalonia, we have a slogan that "trade is life' because it is a motive force which drives economic activity.
I mitt land, i Katalonien, har vi ett talesätt som lyder: "handel är livet" (" el comercio es vida" ).