"motivation" - Svensk översättning

EN

"motivation" på svenska

volume_up
motivation {substantiv}
volume_up
motivator {substantiv}
volume_up
motive {substantiv}
volume_up
motivated {perf. part.}
SV

"motivation" på engelska

EN

motivation {substantiv}

volume_up
motivation
This motivation is needed in order to prevent excessive bureaucracy.
Denna motivering behövs för att förhindra för mycket byråkrati.
I hope that the honourable Member understands our motivation in that.
Jag hoppas att den ärade ledamoten har förståelse för vår motivering i denna fråga.
The great debate surrounding this report is a side issue to its motivation.
Den häftiga debatten kring detta betänkande har att göra med dess motivering.
SV

motivation {utrum}

volume_up
motivation (även: incitament, motiv, drivkraft, sporre, morot)
Vi måste skapa motivation, så att arbetsgivarna är beredda att göra mer på detta område.
We need to create incentives to make employers prepared to do more in this area.
För vår grupp i center-högern innebär detta en stark politisk signal och motivation för att fortsätta arbetet.
For our group, for the centre-right, this sends out a strong political message and is an incentive to continue our work.
Det finns ett samförstånd om behovet av mer stöd och motivation för innovation och färre hinder för innovatörer.
There is a consensus on the need for more support and incentives for innovation and fewer barriers for innovators.
motivation (även: sporre)

Användningsexempel för "motivation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSetting indicative targets has never provided much motivation for Member States.
Fastställandet av vägledande mål har aldrig motiverat staterna särskilt mycket.
EnglishMr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.
Herr talman! Jag skall försöka att inte läsa in något lömskt politiskt motiv i det.
EnglishNor is there any motivation for introducing a patent on life and its components.
Det finns heller inga motiv att införa något patent på liv och livsdelar.
EnglishInstead, we must encourage changes in awareness as well as innovation and motivation.
I stället måste vi främja en ny medvetenhet liksom nyskapande och motivation.
EnglishHow much motivation do interpreters have to learn the languages of small Member States?
Hur stor är tolkarnas motivation att lära sig de mindre medlemsstaternas språk?
EnglishThe great debate surrounding this report is a side issue to its motivation.
Den häftiga debatten kring detta betänkande har att göra med dess motivering.
EnglishSecond point: I must emphasise the motivation for these strategic guidelines.
Den andra kommentaren: Jag vill betona det som motiverar dessa strategiska riktlinjer.
EnglishAllow me to quote from Mrs Hoff's report, "...motivation is at a low ebb in GD Ia' .
Jag citerar ut Hoffs betänkande: I GD I a har motivationen sjunkit till nollstrecket.
EnglishAllow me to quote from Mrs Hoff's report, "... motivation is at a low ebb in GD Ia '.
Jag citerar ut Hoffs betänkande: I GD I a har motivationen sjunkit till nollstrecket.
EnglishWe appreciate the motivation, but we do not think this is the right place to do that.
Vi förstår motiveringen, men vi tror inte att detta är det rätta stället att göra det.
EnglishI hope that the honourable Member understands our motivation in that.
Jag hoppas att den ärade ledamoten har förståelse för vår motivering i denna fråga.
EnglishCurrently only the section covering motivation is available in Swedish, nothing else.
I dag är det så att det bara är motiveringsdelen som finns på svenska.
EnglishWhat is missing is the consumer motivation to buy these products.
Det som saknas är motivationen av konsumenten att verkligen köpa dessa produkter.
EnglishHowever, I do not understand the motivation for including some of the countries in this list.
Jag förstår dock inte skälen till att en del av länderna på den här listan inkluderas.
EnglishThe immediate motivation for the present legislative proposal was the oil disaster involving the.
Dessutom har rådet garanterat parallellt antagande av båda lagstiftningsförslagen.
EnglishLet me briefly explain the motivation for tabling this amendment.
Låt mig kort förklara skälet bakom framläggandet av detta ändringsförslag.
EnglishThe lack of motivation amongst excellent civil servants is serious.
Den låga motiveringsgrad som finns hos utmärkta tjänstemän är allvarlig.
EnglishThat is the fundamental value that guides us and provides the motivation of the European Union.
Det är detta fundamentala värde som vägleder oss och som motiverar Europeiska unionen.
English“Contacts, a goal to strive for and motivation to learn Swedish”.
Kontakter, ett mål att sträva mot och motivationen att lära sig svenska.
EnglishWe look forward to mutually beneficial energy cooperation with no added political motivation.
Vi ser fram emot ett ömsesidigt fördelaktigt energisamarbete utan särskilda politiska motiv.

Synonymer (engelska) till "motivation":

motivation
motivator
motive