"motivated" - Svensk översättning

EN

"motivated" på svenska

volume_up
motivated {perf. part.}
volume_up
motivation {substantiv}
volume_up
motivator {substantiv}
volume_up
motive {substantiv}
EN

motivated {perfektparticip}

volume_up
motivated (även: given grounds for, incentivized)
These kinds of actions are all clearly politically motivated, these kind of actions.
Det är tydligt att den sortens agerande är politiskt motiverat.
Yes, Mrs Doyle, the presidency is totally motivated in this direction.
Ja, fru Doyle, ordförandeskapet är starkt motiverat att gå i denna riktning.
These issues are undoubtedly important, but the proposal is purely politically motivated.
Det är onekligen viktiga frågor, men förslaget är helt och hållet politiskt motiverat.

Användningsexempel för "motivated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn my view the death of Robert McCartney was not in any way politically motivated.
Enligt min uppfattning var Robert McCartneys död inte alls politiskt motiverad.
EnglishThose responsible are motivated by fundamentalist and extremist Islamist ideology.
De skyldiga motiveras av fundamentalistisk och extremistisk islamistisk ideologi.
EnglishOnly motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.
Endast motiverade, harmoniska anställda kan uppfylla de krav som ställs på dem.
EnglishHowever, we must formulate these ethically motivated limitations very clearly.
Vi måste emellertid formulera dessa etiskt motiverade reservationer mycket tydligt.
EnglishEurope needs constructive action and less politically-motivated confrontation.
Europa behöver konstruktiva åtgärder och färre politiskt motiverade motstridigheter.
EnglishEurope needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.
Europa behöver en politik som drivs av en verklig önskan att stärka unionen.
EnglishBecause if you wonder why patients are motivated and want to help, think about this.
Om ni undrar varför patienter är motiverade och vill hjälpa till, tänk då på detta.
EnglishI simply wanted to point out that my question was not motivated by personal interest.
Jag ville bara säga att det som är grunden för min fråga inte är personligt intresse.
EnglishI think that the participants are motivated to reach new trade agreements.
Jag tror att deltagarna är motiverade att komma fram till nya handelsavtal.
EnglishParents are motivated to start learning again in order to help their children at school.
Föräldrar motiveras att börja lära sig igen för att kunna hjälpa sina barn i skolan.
EnglishThat decision was motivated by the desire to bring stability to the region.
Det beslutet motiverades av en önskan om att skapa stabilitet i regionen.
EnglishWe cannot breathe unless we are motivated from outside, from grassroots level.
Vi kan inte andas om vi inte får impulser utifrån, från gräsrotsnivå.
EnglishThe naming of two Socialist Commissioners was clearly politically motivated.
Namngivandet av två socialdemokratiska kommissionärer hade uppenbarligen politiska motiv.
EnglishThey are highly motivated, able to work under pressure and have know-how aplenty.
Äldre arbetstagare är mycket motiverade, kan arbeta under press och har gott om sakkunskaper.
EnglishIt is claimed by Sinn Féin that the murder of Robert McCartney was not politically motivated.
Sinn Féin har hävdat att mordet på Robert McCartney inte var politiskt motiverat.
EnglishYes, Mrs Doyle, the presidency is totally motivated in this direction.
Ja, fru Doyle, ordförandeskapet är starkt motiverat att gå i denna riktning.
EnglishThere is, in addition, a need for the regions to be fundamentally motivated and involved.
Dessutom krävs det en grundläggande motivering och delaktighet från regionernas sida.
EnglishThese issues are undoubtedly important, but the proposal is purely politically motivated.
Det är onekligen viktiga frågor, men förslaget är helt och hållet politiskt motiverat.
EnglishCertainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.
Min röst beror i hög grad på övervägandet av vissa av dessa frågor.
EnglishThe position of the European Parliament is above all motivated by public health considerations.
Europaparlamentets ståndpunkt motiveras framför allt av hänsyn till folkhälsan.

Synonymer (engelska) till "motivation":

motivation
motivator
motive