EN

mostly {adverb}

volume_up
1. allmänt
mostly
volume_up
merendels {adv.} [föråld.]
2. "mainly, nearly all the time"
mostly (även: most, best)
The debate concentrated mostly on human rights and that is not surprising for us.
Debatten inriktades mest på de mänskliga rättigheterna, och det förvånar oss inte.
Sunny was at an age when one mostly speaks in a series of unintelligible shrieks.
Sunny var i den åldern där man mest kommunicerar genom obegripligt ylande.
And mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.
Och mest av allt ville jag bli den femte medlemmen i Depeche Mode eller Duran Duran.
This mostly concerns apprentices and other youngsters on the job market.
Detta rör mestadels lärlingar och andra ungdomar på arbetsmarknaden.
These attempts were mostly repelled and were not included in the visa agreement.
Dessa försök avvisades mestadels och togs inte med i visumavtalet.
It is mostly flat, with low mountains in the north.
Det är mestadels ett slättland, med låga berg i de norra delarna av landet.

Användningsexempel för "mostly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
I fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen.
EnglishThe debate concentrated mostly on human rights and that is not surprising for us.
Debatten inriktades mest på de mänskliga rättigheterna, och det förvånar oss inte.
EnglishI have not voted for paragraph 26 which is mostly incomprehensible in French anyway.
Jag har inte röstat för punkt 26 som för övrigt är mycket obegriplig på franska.
EnglishWhat we are doing now is concentrating mostly on Honduras and the north of Nicaragua.
Vad vi nu gör är att vi koncentrerar oss främst på Honduras och norra Nicaragua.
EnglishWe can only have informal consultations mostly related to international agreements.
Vi kan endast hålla informella överläggningar som främst rör internationella avtal.
EnglishThese mine action programmes mostly comprise weapons-removal programmes.
Handlingsprogrammen mot minor består huvudsakligen av program för minröjning.
EnglishSunny was at an age when one mostly speaks in a series of unintelligible shrieks.
Sunny var i den åldern där man mest kommunicerar genom obegripligt ylande.
EnglishIt is mostly politicians like us who use statistics in one way or another.
Det är vi politiker som oftast använder oss av statistik på ett eller annat sätt.
EnglishWhen they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
När de föds fortsätter spädbarn att le -- till en början först i sömnen.
EnglishSmall vessels stay close to the coast and mostly conduct fishing trips of a single day.
Små fartyg håller sig nära kusten och gör för det mesta fisketurer på en dag.
EnglishAnd mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.
Och mest av allt ville jag bli den femte medlemmen i Depeche Mode eller Duran Duran.
EnglishOlder people are dependent on retirement benefits, which are mostly at a very low level.
Äldre personer är beroende av pensionsförmåner, vilka för det mesta är mycket låga.
EnglishIt is a death sentence for 120 000 farms, mostly small family holdings.
Reformen är en dödsdom för 120 000 jordbruk, i de flesta fall små familjejordbruk.
EnglishMoreover, air pollution would be reduced precisely where people mostly tend to live.
Vidare skulle luftföroreningarna minska just där de flesta människor bor.
EnglishAs it is mostly women working in these sectors, layoffs mainly affect them.
Det här är ännu ett område där vi måste avvisa marknadens skenbara logik.
EnglishThe workers, mostly women, should be provided with access to training.
Arbetstagarna, som huvudsakligen är kvinnor, bör få ökad tillgång till utbildning.
EnglishAs far as I can see, the 75 % criterion is mostly undisputed throughout the Community.
Så vitt jag ser är 75 %-kriteriet i stor utsträckning inte ifrågasatt inom gemenskapen.
EnglishI also welcome the fact that my amendments under the health heading were mostly adopted.
Jag välkomnar också att de flesta av mina ändringsförslag under hälsorubriken antogs.
EnglishDangerous incidents occur with alarming regularity, but are mostly swept under the carpet.
Farliga incidenter inträffar oroväckande ofta men sopas för det mesta under mattan.
EnglishThese attempts were mostly repelled and were not included in the visa agreement.
Dessa försök avvisades mestadels och togs inte med i visumavtalet.