"moreover" - Svensk översättning

EN

"moreover" på svenska

EN

moreover {adverb}

volume_up
Moreover, the party organisations reflect national cultures and diversity.
Dessutom återspeglar partiorganisationerna den nationella kulturen och mångfalden.
Moreover, there are a number of amendments that require specific comments.
Det finns dessutom ett antal ändringsförslag som kräver särskilda kommentarer.
Moreover, the Member States patently fail to take legal measures against fraud.
Dessutom försummar medlemsstaterna uppenbarligen att beivra bedrägerierna.
Moreover, the differentiation between types of noise pollution is insufficient.
Uppdelningen mellan de olika olägenheterna är för övrigt otillräcklig.
Moreover, the grubbing-up measure has been applied in the past, a decade ago.
För övrigt har nedläggningsåtgärder genomförts tidigare, för ett decennium sedan.
Moreover, there are also cases of this in the Member States of the Community.
Sådana fall förekommer för övrigt också i gemenskapens medlemsstater.
Moreover, the plain fact is that company structures are different in the USA.
Därtill kommer att det är andra företagsstrukturer som råder i USA.
Water is what, moreover, would have enabled the wetlands to thrive.
Därtill kommer att vatten skulle ha fått våtmarkerna att frodas.
Moreover, the present proposal does nothing to safeguard small-scale banana producers.
Därtill kommer att det nuvarande förslaget inte ger de små bananproducenterna en säker inkomst.
moreover (även: also)
moreover (även: also, as well, likewise, too)
It was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
Det var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
Moreover, there are also cases of this in the Member States of the Community.
Sådana fall förekommer för övrigt också i gemenskapens medlemsstater.
Moreover, China and Brazil must, of course, also be counted as developing countries.
Kina och Brasilien måste dessutom naturligtvis också räknas som utvecklingsländer.

Användningsexempel för "moreover" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishIt was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
Det var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
EnglishMoreover, several of you rightly stressed that these are absolutely vital tools.
Flera av er betonade dessutom helt riktigt att dessa instrument verkligen behövs.
EnglishMoreover, first-generation biofuels serve as a bridge to the second generation.
Dessutom banar första generationens biobränslen väg för den andra generationens.
EnglishNowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
Dessutom äger utvecklingen i branschen i dag rum i såväl västra som östra Europa.
EnglishMoreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact?
Vill vi dessutom ha regeringar som respekterar stabilitets- och tillväxtpakten?
EnglishMany, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
EnglishMoreover, I have noticed that some people speak louder because they are weaker!
Jag har dessutom noterat att vissa människor talar högre för att de är svagare!
EnglishIt has, moreover, said as much, in writing, with delightful diplomatic acidity.
Den har vidare sagt detta skriftligt, med en förtjusande diplomatisk syrlighet.
EnglishThis package will, moreover, be submitted to the Ecofin Council on 13 October.
Detta paket kommer för övrigt att överlämnas till rådet (ekofin) den 13 oktober.
EnglishMoreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
Av detta skäl, vore det inte gynnsamt att speciellt nämna endast några sektorer.
EnglishMoreover, the funds are to some extent granted on the basis of unequal criteria.
Härtill kommer också att medlen delvis garanteras på basis av olika kriterier.
EnglishMoreover, it was this Parliament that instigated this constitutional process.
Det var ju dessutom parlamentet som satte i gång denna konstitutionella process.
EnglishMoreover, we need to be better at following up a number of the decisions we take.
Dessutom behöver vi en bättre uppföljning av flera av de beslut som vi fattar.
EnglishMoreover, its social dimension should not be forgotten, as has happened up to now.
Den sociala dimensionen bör inte heller glömmas bort, såsom hittills har skett.
EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Den reella räntan är för övrigt tillräckligt låg för att stimulera tillväxten.
EnglishMoreover, I am convinced that it will become even more important in the future.
Jag är dessutom övertygad om att frågan kommer att bli ännu viktigare i framtiden.
EnglishMoreover, there was an unfortunate mistake in the vote on the Schaffner report.
Dessutom uppstod det tyvärr ett fel vid omröstningen om Schaffners betänkande.
EnglishMoreover, its has a staff of only some 30 officials who can work on investigations.
Dessutom har den bara knappt trettio tjänstemän som kan ägna sig åt utredningar.
EnglishMoreover, the 1996 law needs to be amended to conform to European requirements.
För övrigt behöver lagen från 1996 ändras för att nå upp till europeiska krav.

Synonymer (engelska) till "moreover":

moreover