"more generous" - Svensk översättning

EN

"more generous" på svenska

more generous
SV
  • generösare
  • mer generös

Användningsexempel för "more generous" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Contrariwise, if the media consistently state that people with a mental illness can recover, public reaction may well be more generous.
This allows people to invest more in space... and be more generous.
America's social security promises will be honored and perhaps made more generous.
The subsidy goes only to poor families, and it could be made more generous, he says.
The living/dining area can often look more generous in an image, so understand how much space a suitable sofa and dining setting takes.
Passengers will benefit from much more generous interior space, particularly for the legs and shoulders.
When being watched by a physically attractive member of the opposite, men were found to be significantly more generous while women's behaviour did not change.
Recipients of their largess became more generous in turn, and so on down the chain.
What they didn't know is that he was even more generous with us.
The trick is to spread kindness to become happier and more generous, the recording says.

Användningsexempel för "more generous" på svenska

EnglishI believe it is possible to find the meaning of a more generous Europe once again.
Jag tror att det är möjligt, att än en gång finna innebörden i ett generösare Europa.
EnglishIf we want to replace sugar beet with energy crops, we must be more generous with our aid.
Om vi vill ersätta sockerbetor med energigrödor måste våra stöd bli mer generösa.
EnglishIn order to reduce suffering and poverty, the GSP must be made more generous.
För att kunna minska lidande och fattigdom måste GSP göras mer generöst.
EnglishSome of us in my group, however, would have liked us to express a more generous stance.
Några i min grupp skulle dock ha velat ge uttryck för en generösare attityd.
EnglishIf we want to replace sugar beet with energy crops, we must be more generous with our aid.
På så vis skyddar ni Europeiska unionen, Europaparlamentet och EU: s jordbruk.
EnglishGSP+ would provide more generous access than GSP, which is clearly not an option.
GSP+ skulle ge ett mer generöst tillträde än GSP, som naturligtvis inte är något alternativ.
EnglishI am thinking here of the need for a more integrated and more generous approach to migration.
Jag tänker här på behovet av en mer solidarisk och generös uppfattning om migrationerna.
EnglishWe would have liked to be a bit more generous to Parliament in terms of staffing resources.
Vi skulle ha velat vara en aning mer generösa mot parlamentet när det rör personalresurser.
EnglishI cannot – obviously - force Member States and international donors to be more generous.
Jag kan givetvis inte tvinga medlemsstaterna och de internationella givarna att bli generösare.
EnglishNaturally, where Member States already have more generous provisions, they should be able to retain them.
Naturligtvis bör medlemsstater, som har mer generösa regler, kunna behålla dessa.
EnglishWhen the Millennium Goal was debated, it became obvious that the donor countries must be more generous.
När millenniemålet diskuterades blev det klart att givarländerna måste bli generösare.
EnglishThe third objective is to make cohesion policy more generous.
Den tredje ambitionen är att göra sammanhållningspolitiken generösare.
EnglishWhen the Millennium Goal was debated, it became obvious that the donor countries must be more generous.
Jag ska försöka behandla så många av era frågor som möjligt i mitt avslutningsanförande.
EnglishHowever, at one point it looks slightly more generous than it really is in several language versions.
Men på ett ställe ser det litet mer generöst ut än det egentligen är i flera språkversioner.
EnglishWealthy Europe must be more generous and the governments must be the vehicles of this generosity.
Det rika Europa måste vara generösare och regeringarna göra sig till tolkar för denna generositet.
EnglishBut I cannot help feeling that we ought to have offered them a more generous and flexible deal.
Men jag kan inte hjälpa att känna att vi borde ha erbjudit dem en mer generös och flexibel uppgörelse.
EnglishThe system will therefore be simpler, and also more generous.
Systemet kommer alltså att bli enklare och även mer generöst.
EnglishPACT certainly does not need to be more generous in this respect.
I det avseendet behöver Pact inte bli mer generös.
EnglishI believe our objective should be to make this policy simpler, more intelligent and more generous.
Det förefaller som om vår målsättning skall vara att göra denna politik intelligentare, enklare och generösare.
EnglishWe need a more generous European immigration policy.
Vi behöver en mer generös europeisk invandringspolitik.

Liknande översättningar för "more generous" på svenska

generous adjektiv
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
more and more adverb
Swedish
more often adjektiv
Swedish
more difficult adjektiv