"more frequently" - Svensk översättning

EN

"more frequently" på svenska

SV
EN

more frequently {komparativ}

volume_up
more frequently (även: more often)
More and more frequently, we blame the Community objectives for problems at national level.
Allt oftare klandrar vi gemenskapens mål för de problem som finns på nationell nivå.
This can be achieved by using central counterparty clearing houses more frequently.
Detta kan åstadkommas genom att man oftare använder clearing genom centrala motparter.
For this reason, abuses are more frequently uncovered by the press than by the appointed control bodies.
Av detta skäl avslöjas missbruk oftare av pressen än av de ansvariga kontrollorganen.

Användningsexempel för "more frequently" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNatural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
Naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Maffiagruppernas verksamhet är mycket mer omfattande nu när risken framstår som mindre.
EnglishThis can be achieved by using central counterparty clearing houses more frequently.
Detta kan åstadkommas genom att man oftare använder clearing genom centrala motparter.
EnglishMore and more frequently, we blame the Community objectives for problems at national level.
Allt oftare klandrar vi gemenskapens mål för de problem som finns på nationell nivå.
EnglishHow can we encourage people to give blood more frequently and persuade more people to give?
Hur skall vi få människor att i större utsträckning lämna blod och få fler att göra det?
EnglishTherefore we should ask for this figure more frequently from the Member States that are at risk.
Därför bör vi oftare fråga de medlemsstater som ligger i riskzonen efter denna siffra.
EnglishSouthern Europe has been set alight more and more frequently over recent years.
De senaste åren har det brunnit allt oftare i södra Europa.
EnglishI wonder more and more frequently which planet you come from.
Jag ber er, herr kommissionsledamot, att ta tillbaka detta förslag för gott.
EnglishRebel groups are attacking relief agencies more frequently, forcing them to leave the area.
Rebellgrupper attackerar hjälporganisationer allt oftare, vilket tvingar dem att lämna området.
EnglishWe expect that, with easier rules, credit claims will be used more frequently in the future.
Vi förväntar oss att med enklare regler kommer kreditfodringar att användas oftare i framtiden.
EnglishFor this reason, abuses are more frequently uncovered by the press than by the appointed control bodies.
Av detta skäl avslöjas missbruk oftare av pressen än av de ansvariga kontrollorganen.
EnglishConsequently, a substantial number of European citizens may be expected to start travelling more frequently.
Vi kan därför vänta en kännbar ökning av resor från ett stort antal europeiska medborgare.
EnglishThis occurs more frequently than we would like in work situations.
De förekommer i alltför hög grad på våra arbetsplatser.
EnglishIn numerous areas of activity our example is being followed more and more frequently in many parts of the world.
Inom en mängd verksamhetsområden följer man allt oftare vårt exempel i många delar av världen.
EnglishIt has experienced mass movements of its population far more frequently than name changes, however.
Dess befolkning har emellertid drabbats av massförflyttningar som varit mycket talrikare än namnändringarna.
EnglishI wonder more and more frequently which planet you come from.
Jag undrar allt oftare från vilken planet ni kommer.
EnglishIt is therefore essential for the social clause to appear more and more frequently in bilateral agreements.
Därför är det avgörande att socialklausulen förekommer i större omfattning i bilaterala handelsavtal.
EnglishJournalists die in Russia, and journalists investigating political issues die even more frequently.
I Ryssland dör journalister, och journalister som arbetar med politiska frågor dör i ännu större utsträckning.
EnglishMore and more frequently, political reporting from the Commission delegations is covering human rights issues.
Allt oftare täcker politiska rapporter från kommissionens delegationer frågor om mänskliga rättigheter.
EnglishIn the past, the facts have unfortunately often shown that this alliance is more frequently evoked than realised.
Tidigare händelser har tyvärr ett flertal gånger visat att denna allians var mer omtalad än verklig.

Liknande översättningar för "more frequently" på svenska

frequently adverb
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
more and more adverb
Swedish
more often adjektiv
Swedish
more difficult adjektiv
more accurately
more delightful adjektiv
Swedish
more like adverb
Swedish