"more and more" - Svensk översättning

EN

"more and more" på svenska

EN

more and more {adverb}

volume_up
more and more (även: increasingly)
In particular, emerging economies are consuming more and more energy.
Utvecklingsekonomier i synnerhet konsumerar allt mer energi.
But it becomes more and more complicated in this very rigid atmosphere.
Detta blir dock allt mer komplicerat i det ansträngda samtalsklimat som råder.
Politics seems more and more "colonialised" by economic rationality.
Politiken tycks allt mer styras av ekonomisk rationalitet.

Användningsexempel för "more and more" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Vi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
EnglishWith or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
Lyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
EnglishThey should have more money, more respect and more dignity, once they have retired.
De bör ha mer pengar, mer respekt och mer värdighet när de väl har pensionerats.
EnglishWe need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
Vi behöver mer investeringar, mer tillväxt och fler blomstrande företag i Europa.
EnglishWe need more efficiency, more decentralization and more coordination on the ground.
Vi behöver mer effektivitet, mer decentralisering och mer samordning på platsen.
EnglishThe fish on our plates comes more and more rarely from European Union waters.
Fisken på våra tallrikar kommer alltmer sällan från Europeiska unionens vatten.
EnglishAs we all know, the European Union will be taking on more and more new commitments.
Som vi alla vet kommer Europeiska unionen att skaffa sig allt fler nya åtaganden.
EnglishSocial values are changing and societies are becoming more and more multicultural.
De sociala värderingarna förändras och samhällena blir mer och mer multikulturella.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Europeiska unionen kan inte längre stillatigande se på hur ytterligare människor dör.
EnglishWe are meeting more and more often and are also discussing more and more subjects.
Tempot ökar under våra träffar och diskussionsmaterialet växer från gång till gång.
EnglishWe can do more in democracies to make sure that more and more women are elected.
Vi kan göra mer i demokratier för att garantera att fler och fler kvinnor blir valda.
EnglishSo far, we have heard that there are more and more priorities, with less money.
Hittills har vi hört att prioriteringarna blir fler och fler, men med mindre pengar.
EnglishThey do not want more and more regulations and obligations imposed on them.
De vill inte att fler och fler föreskrifter och skyldigheter ska påtvingas dem.
EnglishOne reason is that more and more people are so painfully aware of the alternatives.
En orsak är att människor nuförtiden är så otroligt medvetna om alternativen.
EnglishWhy, thirdly, is Europe laying claim to more and more powers in social matters?
För det tredje, varför gör EU anspråk på fler och fler befogenheter i sociala frågor?
EnglishThe militarisation of security has created a more unjust, more violent world.
Militariseringen av säkerheten har skapat en orättvisare, våldsammare värld.
EnglishTogether we have to find the right mix in order for them to develop more and more.
Tillsammans måste vi hitta den rätta blandningen så att de kan utvecklas mer och mer.
EnglishThis is why patients need more coordination, more safety and more clarity.
Därför behöver patienterna ökad samordning, bättre säkerhet och större tydlighet.

Synonymer (engelska) till "more and more":

more and more

Liknande översättningar för "more and more" på svenska

more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
and konjunktion
Swedish