"more accurately" - Svensk översättning

EN

"more accurately" på svenska

EN

more accurately [exempel]

volume_up
more accurately
The problem is that the planning that was carried out there, or more accurately the lack of planning, quite simply must not be repeated.
Problemet är att planeringen som utfördes där, eller rättare sagt bristen på planering, helt enkelt inte får upprepas.
Mr President, I am now focussing just on sport, or more accurately, its absence from the draft budget that has been adopted by the Council.
Jag koncentrerar mig nu enbart på idrotten eller rättare sagt på avsaknaden av den i budgetpropositionen som godkänts av rådet.
I am grateful for your answer to the effect that this matter has now been placed on the Commission's agenda or, more accurately, placed higher up on the agenda.
Jag är tacksam för svaret att denna fråga nu har förts upp på dagordningen i kommissionens arbete, eller rättare sagt högre upp på dagordningen.

Användningsexempel för "more accurately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe should define the criteria more accurately and explain exactly what he means.
Han bör definiera kriterierna bättre och förklara exakt vad han menar.
EnglishI believe that particular reference should be amended to more accurately make that reflection.
Jag anser att den uttryckliga hänvisningen bör ändras för att ge en mer rättvisande bild av situationen.
EnglishAll right, then, let's have a European Observatory, but, please, let's observe more accurately this time!
Så låt oss då skapa ett Europeisk centrum, men jag ber, låt oss vara grundliga den här gången!
EnglishThe system should be structured to reflect more accurately the emission and road damage ratings of the vehicles.
Enligt fordonens avgas- och vägbelastningskriterier bör systemet graderas i en större omfattning.
English(There is a need for further theoretical work in connection with this, so that the results can be assessed more accurately.)
(Det behövs mer teoretiskt arbete i samband med detta så att resultaten kan bedömas mer noggrant.)
EnglishI would say that it is salaries and other administrative costs in particular that need to be dealt with more accurately.
Jag skulle säga att det framför allt är löner och andra administrativa kostnader som måste hanteras noggrannare.
EnglishIt would be more accurately described as a programme to assess the overall impact of the environment on health.
Det skulle vara mer korrekt att beskriva den som ett program för bedömning av de övergripande effekterna av miljön på hälsan.
EnglishWe also need to develop indicators that reflect the household level more accurately: income, consumption and wealth.
Vi måste även ta fram indikatorer som bättre lyfter fram hushållens perspektiv och visar inkomst, konsumtion och välstånd.
EnglishMore accurately, that they were changing.
Den andra känslan, som kanske var djupare, var att värderingarna har gått förlorade, eller rättare har förändrats.
EnglishI think it could be more accurately described as a little step in the right direction: one small step in the right direction.
Jag tycker att det vore mer korrekt att beskriva den som ett litet steg i rätt riktning: ett litet steg i rätt riktning.
EnglishIf a certain type of message isn’t getting classified correctly, help train Google Mail to classify messages more accurately.
Om en viss typ av meddelande inte klassificeras korrekt lär du Google Mail att bli bättre på att klassificera meddelanden.
EnglishFor this purpose, it has asked for the definitions of specific infrastructural costs and external effects to be worded more accurately.
Dessutom efterfrågar det en skärpning av definitionerna av särskilda infrastrukturkostnader och externa effekter.
EnglishHowever, the need to define more accurately the content of what fair administration means, is I believe common ground between us.
Jag tror dock att vi har ett gemensamt behov av att alla försöka ge ett mer exakt innehåll åt den goda administrationen.
EnglishThe problem is that the planning that was carried out there, or more accurately the lack of planning, quite simply must not be repeated.
Problemet är att planeringen som utfördes där, eller rättare sagt bristen på planering, helt enkelt inte får upprepas.
EnglishI am pleased we are now focusing on the name 'single market' because that describes much more accurately what we are working for.
Det gläder mig att vi nu fokuserar på benämningen ”inre marknad”, för den beskriver mycket mer träffsäkert vad vi arbetar för.
EnglishThis body will go beyond the existing ad hoc evaluations and be able to measure the global effects of the programmes more accurately.
Därigenom går det nu att utöver de hittillsvarande ad-hocutvärderingarna på ett bättre sätt mäta programmets totala effekt.
EnglishThe compositional quality and indeed the bacteriological quality of foods are more accurately measured today than ever before.
Den sammansatta kvaliteten och naturligtvis den bakteriologiska kvaliteten på livsmedel mäts i dag mer noggrant än någonsin förut.
EnglishIn other words, like everything else the Commission touches - or, more accurately, 'taints?
Med andra ord, och liksom allt annat som kommissionen rör - eller snarare ?fördärvar? - är den verkliga planen en politisk integration.
EnglishIn other words, like everything else the Commission touches - or, more accurately, 'taints?
Med andra ord, och liksom allt annat som kommissionen rör - eller snarare? fördärvar? - är den verkliga planen en politisk integration.
EnglishIn 2009, incidentally, there were 57 000, and the Court issued 2 000 judgments that year or, more accurately, it had to pronounce these judgments.
År 2009 var det för övrigt 57 000 och domstolen utfärdade 2 000 domar det året eller mer exakt den måste avkunna dessa domar.

Liknande översättningar för "more accurately" på svenska

accurately adverb
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
more and more adverb
Swedish
more often adjektiv
Swedish
more difficult adjektiv
more delightful adjektiv
Swedish