"morbidity" - Svensk översättning

EN

"morbidity" på svenska

volume_up
morbidity {substantiv}
EN

morbidity {substantiv}

volume_up
morbidity
There are indications that mortality and morbidity rates in clones after birth are higher than in sexually-reproduced animals.
Det finns tecken på att postnatal mortalitet och morbiditet bland kloner är högre än bland djur som kommit till via sexuell befruktning.
morbidity
Such water is often the cause of high morbidity due to gastrointestinal and infectious diseases.
Sådant vatten är ofta orsak till hög sjuklighet på grund av mag-, tarm- och infektionssjukdomar.
morbidity

Användningsexempel för "morbidity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuch water is often the cause of high morbidity due to gastrointestinal and infectious diseases.
Sådant vatten är ofta orsak till hög sjuklighet på grund av mag-, tarm- och infektionssjukdomar.
EnglishTransmissible diseases account for half of the burden of morbidity and mortality in developing countries.
Smittsamma sjukdomar orsakar hälften av samtliga sjukdoms- och dödsfall i utvecklingsländer.
EnglishOn the other hand, some of the main risk factors increasing morbidity are alcoholism, drug use and huge poverty.
Å andra sidan är alkoholism, narkotikamissbruk och stor fattigdom några av de viktigaste riskfaktorer som ökar sjukligheten.
EnglishObesity and maternal diabetes represent an increased risk of maternal and also neonatal morbidity and mortality.
Fetma och diabetes i samband med graviditet ökar risken för sjukdomar och dödlighet hos modern men även hos det nyfödda barnet.
EnglishThere are indications that mortality and morbidity rates in clones after birth are higher than in sexually-reproduced animals.
Det finns tecken på att postnatal mortalitet och morbiditet bland kloner är högre än bland djur som kommit till via sexuell befruktning.
EnglishPerhaps we can track morbidity back to the city’s past as a woman-dominated industrial city,” says Tomas Faresjö, professor of Medical Sociology.
Kanske kan vi spåra sjukligheten till stadens förflutna som en kvinnodominerad industristad, säger Tomas Faresjö, professor i medicinsk sociologi.
EnglishWith more than 3 million new cases and 1.7 million deaths in the EU each year, cancer represents the second most important cause of death and morbidity.
Med över 3 miljoner nya cancerfall och 1,7 miljoner dödsfall i EU varje år utgör cancer den näst vanligaste orsaken till dödsfall och sjukdom.
EnglishMortality and morbidity is higher in clones than in sexually-produced animals; the welfare of both surrogate dam and clone can be affected.
Mortaliteten och morbiditeten bland kloner är högre än bland djur som kommit till via sexuell befruktning, och både surrogatmoderdjurets och klonens välfärd kan påverkas.
EnglishThe EU is also giving its support to projects that include studies of life expectancy and general health development, as well as of statistics relating to morbidity and mortality.
EU stöder också projekt som t.ex. studier av förväntad livslängd och allmän hälsoutveckling liksom insjuknande- och dödlighetsstatistik.
EnglishWe must jointly fight to reduce the morbidity and mortality rates of serious illnesses which destroy the body and the mind, and that is one of the aims of the programme.
Vi måste tillsammans kämpa för att begränsa sjuklighets- och dödlighetstalen för allvarliga sjukdomar som förstör kropp och själ. Det är ett av programmets syften.
EnglishHelping to reduce the incidence of morbidity and mortality for major diseases and injuries is a further line of action which also requires coordinated and joint action.
Arbetet för att minska ohälsa och dödlighet som beror på vanliga sjukdomar och skador är en ytterligare typ av åtgärder som kräver samordnade och gemensamma åtgärder.
EnglishWe also support the highlighting of the morbidity and mortality burden of health-care-associated infections and the need to recruit more infection-control nurses.
Vi vill också belysa hur många som insjuknar och avlider till följd av vårdrelaterade infektioner, och anser att det behövs fler sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll.
EnglishUnfortunately, rare diseases are in fact well-known diseases, although their low incidence of morbidity on the population places them in a limbo of unanswered questions.
Tyvärr är de sällsynta sjukdomarna när allt kommer omkring väl kända sjukdomar, även om deras låga andel i befolkningens sjukdomsfrekvens förpassar dem till kretsen av olösta frågor.

Synonymer (engelska) till "morbidity":

morbidity
morbid