"moral" - Svensk översättning

EN

"moral" på svenska

volume_up
moral {substantiv}
volume_up
moralism {substantiv}
volume_up
morals {enb. plur.}
SV

"moral" på engelska

volume_up
moral {enb. plur.}
EN
EN

moral {adjektiv}

volume_up
moral (även: ethical)
It ignores the moral outrage which has been expressed so often in the past.
Det innehåller ingen sådan moralisk indignation som så ofta uttryckts tidigare.
"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
Aristoteles sa att praktisk vishet är kombinationen av moralisk vilja och moralisk förmåga.
These are practical matters, but they also have enormous moral importance.
Det här är praktiska frågor men de har även mycket stor moralisk betydelse.
SV

moral {utrum}

volume_up
Några gånger, ganska ofta, är det majoriteten i Europaparlamentet som bestämmer vad etik och moral är.
Sometimes, if not frequently, it is the majority in the European Parliament that decides what ethics and morals are.
It is about morals and ethics.
Kammaren står i dag inför ett problem med politisk moral.
   – Mr President, ladies and gentlemen, the House finds itself today face to face with a problem of political ethics.
moral
Moral är en del av världsåskådningen införlivad i ett lands rättssystem.
Morality is part of the worldview incorporated into the legal system of a country.
Den moral jag tillämpar i handelsfrågan är min tro på frihandel.
The morality that I bring to this subject of trade is my belief in free trade.
När vi påminner människor om deras moral, fuskar de mindre.
When we remind people about their morality, they cheat less.
moral (även: etik)
volume_up
ethic {substantiv}
It is about morals and ethics.
Ni får gärna gå i döden med er etik, med er moral, med ert letande efter absoluta värden, med era utläggningar!
Go and get yourselves killed with your ethics, with your morals, with your quests for absolutes, with your digressions!
Jag tycker att detta är mer cyniskt än att samma personer tar till orda och låtsas att de har monopol på etik och moral.
I find it more than cynical that those same people stand up and pretend they have a monopoly on ethics and morals.

Användningsexempel för "moral" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishIn this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe.
Endast på detta sätt kan Frankrike återvinna den moraliska ledningen i Europa.
EnglishThe European Union is first and foremost an economic union based on moral values.
EU är först och främst en ekonomisk union som bygger på moraliska värderingar.
EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
Dessutom har de den moraliska förmågan för att förstå vad "göra rätt" innebär.
EnglishThere is a strong moral case for giving the Sámi people a seat in this Parliament.
Det finns starka moraliska skäl till att ge samefolket en plats i detta parlament.
EnglishMy Group calls upon this House to base its deliberations on moral principles.
Min grupp strävar efter att parlamentet skall besluta enligt moraliska principer.
EnglishWe have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
Vi har ingen rättighet alls att vara i Afrika, vare sig moralisk eller annan.
EnglishThere is no moral or ethical justification of this kind of horrible attack.
Det finns inget moraliskt eller etiskt försvar för denna sorts avskyvärda attack.
EnglishEfforts must be concentrated on providing support - moral, educational and financial.
Detta skall införas med både moraliskt, utbildningsmässigt och ekonomiskt stöd.
EnglishIt ignores the moral outrage which has been expressed so often in the past.
Det innehåller ingen sådan moralisk indignation som så ofta uttryckts tidigare.
EnglishPassive smoking is a moral problem, because those who suffer have no choice.
Passiv rökning är ett moraliskt problem eftersom de som drabbas inte har något val.
EnglishIn our opinion, this means that double moral standards are currently being applied.
Vi anser att detta innebär att man just nu tillämpar dubbelmoraliska normer.
EnglishThat is the moral, political and legal responsibility of the next mandate.
Det ligger inom det moraliska, politiska och rättsliga ansvaret för nästa mandat.
EnglishAt a time of economic crisis, moral values and ethics have become more important.
I en tid av ekonomisk kris har moraliska värden och etik blivit viktigare.
EnglishWe are part of it by dint of our political, moral and financial commitment.
Vi är en del av den genom vårt politiska, moraliska och ekonomiska engagemang.
EnglishMadam President, there are serious issues here and there are serious moral issues.
(EN) Fru talman! Detta är svåra frågor, och det är svåra moraliska frågor.
EnglishAnimal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
Djurförsök är ett mycket kontroversiellt ämne som inbegriper ett moraliskt dilemma.
EnglishIf it is to send out messages, with what moral authority are we doing so?
Och om det handlar om att sända signaler - med vilken moralisk rätt gör vi det?
EnglishNow I think that moral fiber's about...... finding that one thing you really care about.
Nu tänker jag på att moral handlar om... att hitta det du varkligen bryr dig om.
EnglishThere is a moral and political responsibility which cannot be swept under the carpet.
Det finns ett moraliskt och politiskt ansvar som inte kan sopas under mattan.

"moral goodness" på svenska

moral goodness
Swedish
  • moralisk godhet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"moral guardians" på svenska

moral guardians
Swedish
  • moraliska förmyndare
  • moraliska väktare
Mera chevron_right

"moral guidance" på svenska

moral guidance
Swedish
  • moralisk vägledning
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "moral":

moral
English
morally
English
morals