EN

mood {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Those of us who had been up all night were in no mood for coffee and doughnuts.
Dom av oss som varit uppe hela natten var inte på humör för kaffe och munkar.
Parliament is not in a great mood for procrastination.
Parlamentet är inte på särskilt bra humör för förhalningar.
People were making misjudgments all the time on her mood.
Människor gjorde hela tiden felbedömningar om hennes humör.
The public mood in Britain is one of growing dismay.
Det råder en stämning av stigande förfäran bland allmänheten i Storbritannien.
I am firmly against that kind of anti-European mood and I place my hopes in this House.
Mot en sådan stämning vänder jag mig bestämt och jag sätter mina förhoppningar till denna församling.
Det var den stämning som rådde i Amerika på tisdagen.
However, we must take care not to over-regulate, which is a risk in the current mood.
Den risken finns i den sinnesstämning som nu råder.
I must add that it is a welcome change to see Mrs Frassoni in such a conciliatory mood and willing to reach compromises with the other institutions.
Jag måste tillägga att det är en välkommen förändring att se Frassoni vara i en så försonlig sinnesstämning och villig att kompromissa med de andra institutionerna.
And if you bear in mind that a Spanish politician once said that the Spanish are characterised by their willingness, you can imagine the mood I am in.
Om ni då betänker att en spansk politiker har sagt att det utmärkande för spanjorerna är deras entusiasm, kan ni föreställa er i vilken sinnesstämning jag befinner mig.
2. "bad"
mood
There, you see, she's already in a bad mood.
Hör du, hon är redan på dåligt humör.
My disgruntled mood is not caused by the author of this report but rather by the Commission which, I believe, has behaved very casually towards such an important aspect of environmental policy.
Detta bevis på dåligt humör vänder sig inte mot betänkandets författare, utan desto mer till kommissionen, som jag anser visat prov på självsvåld inför en så viktig aspekt av miljöpolitiken.

Användningsexempel för "mood" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThose of us who had been up all night were in no mood for coffee and doughnuts.
Dom av oss som varit uppe hela natten var inte på humör för kaffe och munkar.
EnglishThirdly, we need a change of mood in our Parliament and in the Commission.
För det tredje behöver vi förändra stämningen inom parlamentet och kommissionen.
EnglishI do not know whether the political mood is to have more flexibility in spending.
Jag vet inte om det politiska klimatet är upplagt för större flexibilitet i utgifterna.
EnglishThe jubilant mood about EMU is very understandable, but also very dangerous.
Glädjestämningen över EMU är fullt förståelig, men samtidigt mycket farlig.
EnglishSo each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.
Varje pygmé har sitt eget beteende, själ, humörsvängningar, personligheter och så vidare.
EnglishBut such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
Men det är inte alls vad man kan konstatera ute bland medborgarna idag.
EnglishThe mood in many Member States today is quite different from last year.
Stämningen i flera av medlemsstaterna i dag är inte densamma som förra året.
EnglishThe mood before these conferences is always the same, but there are also opportunities.
Stämningen inför dessa konferenser är alltid densamma men det finns också möjligheter.
EnglishSometimes the mood in these meetings can be very combative, sometimes unnecessarily so.
Ibland kan stämningen vid dessa möten vara mycket hetsig, ibland i onödan.
EnglishMr President, unfortunately, circumstances prevent me from being in celebratory mood.
Herr talman! Jag kommer tyvärr inte att vara högtidlig, för det tillåter inte situationen.
EnglishEvery failed summit does more harm than good, as it brings on a mood of resignation.
Alla misslyckade toppmöten stjälper mer än de hjälper, efter som de leder till resignation.
EnglishHowever, we must take care not to over-regulate, which is a risk in the current mood.
Dock ska vi akta oss för att överreglera. Den risken finns i den sinnesstämning som nu råder.
EnglishThis feeling unfortunately still persists to this day in the mood of European public opinion.
Denna känsla lever tyvärr fortfarande kvar hos den europeiska allmänheten.
EnglishThe reform process has given public debate in Turkey a new mood of openness and freedom.
Reformprocessen har gett den offentliga debatten i Turkiet en ny anda av öppenhet och frihet.
EnglishDo not let the celebratory mood blind us to the problems with which the EU is currently wrestling.
Men denna feststämning får inte skymma de problem som EU för närvarande brottas med.
EnglishI was very struck by the mood there and by the enthusiasm of the young people.
Jag slogs av sinnesstämningen och entusiasmen hos de unga.
EnglishI can, today, give only a report on the general mood as regards the specific requirements.
. – I dag kan jag bara rapportera om den allmänna stämningen när det gäller de specifika kraven.
EnglishThe events in Chernobyl affected our mood for a long time.
Det som hände i Tjernobyl satte sina spår i våra sinnen för lång tid framåt.
EnglishI am firmly against that kind of anti-European mood and I place my hopes in this House.
Mot en sådan stämning vänder jag mig bestämt och jag sätter mina förhoppningar till denna församling.
English. - Mr President, I am in a listening mood this evening.
Herr talman! Jag är inställd på att lyssna i kväll.

Synonymer (engelska) till "mood":

mood