"money supply" - Svensk översättning

EN

"money supply" på svenska

EN

money supply {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "money supply" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMoney supply and inflation targets are in competition, as the rapporteur indicated.
Penningmängd och inflationsmål konkurrerar, föredraganden har påpekat detta.
EnglishThe ECB bases its policy predominantly on the regulation of the money supply.
ECB stöder sig i sin politik i första hand på regleringen av penningmängden.
EnglishTo avoid the risk of inflation, it simply cut off the money supply.
För att avvärja faran med inflation drog Bundesbank åt penningkranen.
EnglishIt provides the Central Bank with the means with which to restrict the commercial banks' lending activities and to control the money supply.
Den ger centralbanken möjlighet att inskränka bankernas kredithantering samt styra penningmängden.
EnglishIt provides the Central Bank with the means with which to restrict the commercial banks ' lending activities and to control the money supply.
Den ger centralbanken möjlighet att inskränka bankernas kredithantering samt styra penningmängden.
EnglishWell, with this technique, we create a trade currency, where the money supply is equal to the amount of existing customs tariffs.
Med denna teknik skapar vi en handelsvaluta där penningvärdet motsvarar beloppet på redan befintliga tullavgifter.
EnglishThe Czech Prime Minister's criticism of the US policy of increasing the money supply is justified from every point of view.
Den tjeckiske premiärministerns kritik av den amerikanska politiken att öka penningmängden är motiverad ur alla synvinklar.
EnglishIt has also been decided not to have notes and coins with the same face value so as not to burden the management of the money supply.
Man har för övrig beslutat att inte ha mynt och sedlar med samma värde, för att inte försvåra penninghanteringen.
EnglishSecondly, we are told that the M3 money supply is important in the long term, yet not in setting monetary policy.
För det andra får vi veta att penningmängdsmåttet M3 är viktigt på lång sikt, men ännu inte när det gäller att fastställa valutapolitiken.
EnglishThe EMI advocates that the ECB strategy is based on targets for the money supply and for direct inflation, which we warmly support.
EMI förespråkar att ECB: s strategi tar sin utgångspunkt i penningmängdsmål och direkt inflationsmål, vilket vi varmt tillstyrker.
EnglishHowever, we are delighted at the prospect of a revision in the reference value which allows growth in the money supply to be evaluated.
Vi glädjer oss emellertid åt utsikterna till ett reviderat referensvärde, som gör det möjligt att utvärdera penningmängdens tillväxt.
EnglishFor instance, in the United States interest rates were raised suddenly to 17% and the additional money supply was then really pressured down.
I Förenta staterna steg till exempel räntorna plötsligt till 17 procent, och den ökade penningmängden utsattes sedan verkligen för ett hårt tryck.
EnglishYou cannot resolve the problems with the very means that caused the crisis, namely an excessive increase in the money supply and too much living on credit.
Man kan inte lösa problemen med exakt samma medel som orsakade krisen, nämligen en överdriven ökning av penningmängden och alltför många som lever på kredit.
EnglishThe best response to a slump in demand like the one that has affected the world economy in recent years is to stimulate circulation of the existing money supply.
Den bästa åtgärden mot den plötsliga efterfrågeminskning som drabbat världsekonomin de senaste åren är att främja att befintliga pengar kommer i omlopp.
EnglishThe inclusion of electronic transactions in the basis for the calculation of reserve requirements could prove to be an important aspect of the control of money supply.
Ett införande av de elektroniska finansiella transaktionerna i basen för minimireserverna kan visa sig bli en viktig del av kontrollen av penningmängden.
EnglishAnd to stop it crashing over the last two to three decades, we've expanded the money supply, expanded credit and debt, so that people can keep buying stuff.
Och för att förhindra det från att krascha under de senaste två till tre årtiondena, har vi utökat penningmängden, utökat kredit och skuld, så att folk kan fortsätta köpa saker.
EnglishIt is perhaps important to point out that this must not be taken as a pretext for returning to a type of situation in which private trading houses control the money supply.
Kanske är det viktigt att peka på att detta inte får vara någon förevändning för att återvända till något slags system där enskilda handelshus ger ut egna pengar.
EnglishTherefore, in the years before the ECB took charge of euro-zone monetary policy, the Bundesbank itself was not able to respect the growth of its money supply targets.
Det var anledningen till att Bundesbank själv, under åren innan ECB tog över ansvaret för penningpolitiken i eurozonen, inte kunde respektera tillväxten för sina penningmängdsmål.
English(EL) Mr President, on the subject of the G8 summit, according to some financial information I was reading, global GDP was USD 58 trillion and the money supply was USD 615 trillion in 2009.
(EL) När vi talar om G8-toppmötet så läste jag att den globala bruttonationalprodukten var 58 biljoner US-dollar och penningmängden 615 biljoner dollar 2009.
EnglishWe must be able to confiscate the financial proceeds of terrorism so as to help cut off the money supply which is the financial oxygen for its evil operations.
Vi måste kunna beslagta terrorismens finansiella intäkter så att vi kan bidra till att dra in den penningtillförsel som är det finansiella syret för terrorismens ondskefulla förehavanden.

Liknande översättningar för "money supply" på svenska

money substantiv
supply substantiv
to supply verb
money market substantiv
power supply substantiv