"money order" - Svensk översättning

EN

"money order" på svenska

EN

money order {substantiv}

volume_up
1. allmänt
money order (även: postal order)
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
2. ekonomi
money order

Användningsexempel för "money order" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur Mediterranean partners are asking for more money in order to produce these results.
Våra partner i Medelhavsregionen ber om mer pengar för att skapa dessa resultat.
EnglishThe health sector has been reduced to collecting public money in order to contend with some diseases.
Inom sjukvården tvingas man tigga allmosor för att hantera vissa sjukdomar.
EnglishWhat is needed, and in short order, is money, not sleight of hand or political evasive action.
Det är inga taskspelartricks eller politiska undanmanövrar som behövs, utan pengar på kort sikt.
EnglishOnly when we have done that should we look to see how much money we need in order to make that a reality.
Först när vi har gjort det bör vi titta på hur mycket pengar vi behöver för att komma dit.
EnglishYou need to have more money in order to borrow money, but only 1% of the world's assets are owned by women.
Man måste ha mer pengar för att få låna, men kvinnor äger endast 1 procent av världens tillgångar.
EnglishAnd finally, you can use national money in order to organise or to implement social policies in the area.
Till sist kan ni använda nationella pengar för att organisera eller genomföra social politik på området.
EnglishWe think that it is reprehensible to use taxpayers' money in order to market European wines.
Vi anser att det är förkastligt att man använder sig av skattebetalarnas pengar för att marknadsföra europeiska viner.
EnglishWhat we now have to consider is how much money and what sort of money is needed in order to provide such a solution.
Sedan måste man fråga sig hur mycket pengar och vilken typ av pengar man behöver för detta ändamål.
EnglishPhotovoltaic electricity still requires the spending of a very considerable amount of money in order to save a tonne of CO2.
Fotocellenergi kräver fortfarande att vi satsar betydande belopp för att spara ett ton koldioxid.
EnglishThat is why it proposes that there should be a River Pactolus of money, in order to achieve the objective of changing people's minds.
Konstitutionen för Europa är avsedd att förbereda EU på att kunna föra krig i en global skala.
EnglishPhotovoltaic electricity still requires the spending of a very considerable amount of money in order to save a tonne of CO2.
Jag tror dock inte att hans svar i tillräckligt hög grad besvarade den fråga som hade ställts till honom.
EnglishThere are those who need to make more money in order to pay off a mortgage and, thanks to today's vote, cannot do so.
Det finns de som måste tjäna mer pengar för att betala av ett lån och tack vare dagens omröstning kan de inte göra det.
EnglishAll Member States need to save money in order to deal with the burden of the euro crisis, the safety net and the packages for Greece.
Alla medlemsstaterna behöver spara pengar för att kunna klara eurokrisen, skyddsnätet och paketen till Grekland.
EnglishThe European Union also pledged a sum of money in order to strengthen the committee supervising the joint implementation mechanism.
EU utlovade också en summa pengar för att stärka den kommitté som övervakar mekanismen för ett gemensamt genomförande.
EnglishWe also know, of course, that we need money in order to do these things, and that it follows that money has to be reassigned.
Vi är naturligtvis också medvetna om att vi behöver pengar för att genomföra detta, vilket gör att pengar måste tilldelas på nytt.
EnglishIt is quite obvious to me that we need money in order to also have compensation outside Europe in the Latin American countries.
Det är fullkomligt uppenbart för mig att vi behöver pengar för att även kunna kompensera utanför EU i de latinamerikanska länderna.
EnglishThat is why it proposes that there should be a River Pactolus of money, in order to achieve the objective of changing people's minds.
Det är därför det föreslås att det ska finnas en gyllene flod av pengar, så att man uppnår målet att ändra människors uppfattning.
EnglishIn addition, the richest of these governments want this money in order to partially renationalise their agriculture, with blatant disregard for farmers in the poorest Member States.
Och det kan då inte hjälpas om de fattigaste länderna drabbas.
EnglishHow can we rely on the Commission having the commitment to allow both time and money, in order to pre-empt the effects of the cohesion policy?
Hur kan vi bygga på kommissionens engagemang för att den använder dessa båda - tid och pengar - för att förbereda sammanhållning preventivt?
EnglishWe think it is wrong in principle to take people's money through taxation in order to synthesise an artificial sense of European identity.
Vi anser att det är principiellt fel att ta människors pengar genom beskattning för att försöka skapa en konstgjord känsla av europeisk identitet.

Synonymer (engelska) till "money order":

money order