EN

money {substantiv}

volume_up
money (även: cash, circulation, lucre)
Money is needed if that is to be done, but money is not the most important thing.
Till detta behövs pengar, men pengar är inte det viktigaste.
It is public money, taxpayers ' money that funds research activities.
Det är allmänna pengar; skattebetalaren finansierar forskningsverksamheten.
That money does not belong to the State, or to the budget, but to the banks.
Dessa pengar, det är inte statens pengar, det är inte budgetens pengar, det är bankernas pengar.
That does not mean money leaving the region: oh no, it means money being spent.
Det innebär inte att pengarna lämnar regionen: nej, det innebär att pengarna används.
As I said earlier, our ambition is total security for money and value for money.
Som jag nämnde tidigare är vår ambition total säkerhet för pengar och valuta för pengarna.
After all, money exists to serve people, and not the other way round.
Till syvende och sist är pengarna till för människorna och inte människorna för pengarna.
The electronic money issue will not cause any particular difficulties.
Problemet med elektroniska betalningsmedel kommer enligt min mening inte att förorsaka några speciella problem.
E-money is no different from other forms of money in that it stores monetary value and provides a convenient means of exchange.
De lagrar ett monetärt värde och erbjuder ett enkelt betalningsmedel.
One example is fraud with non-cash means of payment - in short, plastic money and credit cards.
Som exempel på detta kan bedrägeriet med andra betalningsmedel än kontanter, för att uttrycka det på tyska med plastpengar eller kreditkort, tjäna.
money (även: cash)
So, clearly, e-money has a long way to go to become a serious alternative to cash.
E-pengar har med andra ord långt kvar innan det blir ett seriöst alternativ till kontanter.
One example is fraud with non-cash means of payment - in short, plastic money and credit cards.
Som exempel på detta kan bedrägeriet med andra betalningsmedel än kontanter, för att uttrycka det på tyska med plastpengar eller kreditkort, tjäna.
It has been shown that money flows for the funding of terrorism are increasingly going underground, making use of cash and transferring money using couriers.
Det har visat sig att penningflödena för att finansiera terrorism i allt högre grad sker i det fördolda, genom användning av kontanter och genom överföring av pengar med kurirer.
money (även: coin)
volume_up
peng {utr.} [slang]
A year later, it is still not functioning, which means that the Commission spent money on a false opening.
I dag - ett år senare - har den fortfarande inte tagits i bruk, och det innebär att kommissionen använde pengar på en falsk invigning.
So, I should like to apologize to all the young people who might have participated in the programme had we been granted more money.
Så jag skulle vilja be om ursäkt till all de ungdomar som skulle kunnat delta i programmet om vi hade anslagit mer pengar.
Considering the size of the agricultural budget and the fact that it extends to every corner of the Union, it is a relatively small amount of money.
Med tanke på jordbruksbudgetens storlek och att den når ut till varje skrymsle och vrå i EU är det en relativt liten summa pengar.
money (även: cash)

Användningsexempel för "money" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCompanies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishThe EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
EU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
English Does the Council consider it reasonable to use taxpayers’ money to sell tulips?
 Anser rådet att det är rimligt att använda skattemedel för att sälja tulpaner?
EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishDespite all that money, the yards and the future of the workers remain vulnerable.
Trots alla dessa pengar är varvens och de anställdas framtid fortfarande osäker.
EnglishThe economic crisis is having an impact even on drawdowns of money from EU funds.
Den ekonomiska krisen påverkar till och med utnyttjande av pengar från EU-fonder.
EnglishAll the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
Alla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Vi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
EnglishBut the one thing we do need for the second pillar of the rural economy is money.
Men en sak som verkligen behövs för landsbygdsekonomins andra pelare är pengar.
EnglishUnfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
Tyvärr har bara 7 miljarder euro, eller 1 procent av pengarna, hittills influtit.
EnglishThis is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
Detta är ett slöseri med EU-medel som vi inte kan tillåta under en ekonomisk kris.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi begär pengar till oss själva som det påstås i pressen.
EnglishMr President, for those unfortunate investors even real euros are false money.
För dessa stackars investerare, herr talman, är även riktiga euro falska pengar.
EnglishWe should always remember that it is the Member States who distribute the money.
Vi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
EnglishThe EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers ' money.
EU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
EnglishBut as the money had been taken out by Bremen Vulkan, compensation had to be made.
Men eftersom pengarna hade dragits ifrån av Bremen Vulkan måste det kompenseras.
EnglishThus, there is money in this heading which everybody knows is not being spent.
Kategorin innehåller alltså pengar som - vilket alla känner till - inte används.
EnglishThis is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
Det är bara en bråkdel av de pengar som behövs för att klara av hela katastrofen.
EnglishThe EU is just seizing new powers for itself and wants more money to that end.
EU skaffar sig bara större inflytande och vill ha mer pengar till detta ändamål.

"money back guarantee" på svenska

money back guarantee
Swedish
  • pengarna tillbaka-garanti
  • pengarna tillbaka garanti
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"money-back guarantee" på svenska

money-back guarantee
Swedish
  • pengarna-tillbaka-garanti
Mera chevron_right

"money grubbing" på svenska

money grubbing
Swedish
  • pengar röjning
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "dirty money":

dirty money