"monetary policy" - Svensk översättning

EN

"monetary policy" på svenska

EN

monetary policy {substantiv}

volume_up
monetary policy
The European Central Bank Council will determine the Community's monetary policy.
Europeiska centralbankens styrelseråd fastslår gemenskapens penningpolitik.
He advocates a stability-based monetary policy and sound budgetary policy.
Han talar för en stabilitetsinriktad penningpolitik samt en gedigen budgetpolitik.
The crisis is, of course, attributable not only to misguided monetary policy.
Krisen beror naturligtvis inte enbart på missriktad penningpolitik.

Användningsexempel för "monetary policy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.
EnglishAmerican monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Den amerikanska penning- och finanspolitiken har varit minst sagt orealistisk.
EnglishMonetary and currency policy must help people, not plunge them into poverty.
Penning- och valutapolitiken ska hjälpa människor, inte kasta dem in i fattigdom.
EnglishThe European Central Bank Council will determine the Community's monetary policy.
Europeiska centralbankens styrelseråd fastslår gemenskapens penningpolitik.
EnglishThis appointment is therefore important with regard to the content of monetary policy.
Denna utnämning är därför viktig med tanke på den monetära politikens innehåll.
EnglishIt is lax monetary policy, more than anything else, that has eroded the US economy.
Ekonomin i Förenta staterna har framför allt ödelagts av en släpphänt penningpolitik.
EnglishHe advocates a stability-based monetary policy and sound budgetary policy.
Han talar för en stabilitetsinriktad penningpolitik samt en gedigen budgetpolitik.
EnglishWe are putting in place the final instruments for the management of monetary policy.
Vi lägger fast de sista instrumenten för styrning av den monetära politiken.
EnglishAnd finally, monetary policy can in no way be entirely separated from economic policy.
Till sist: Penningpolitiken kan ingalunda helt separeras från den finanspolitiken.
EnglishThat is also part of the democratisation of economic and monetary policy.
Det är också en del av demokratiseringen av den ekonomiska och monetära politiken.
EnglishThe first aim that monetary policy has achieved is controlling inflation.
Det första målet som valutapolitiken kan uppnå är att kontrollera inflationen.
EnglishFirst, on the economic developments and monetary policy over the past year.
(EN) Först något om den ekonomiska utvecklingen och penningpolitiken under förra året.
EnglishThat means that there has to be an operational framework for monetary policy.
Därav följer sedan det handlande som är nödvändigt för penningpolitiken.
EnglishThe common monetary policy and the ECB will face great challenges in forthcoming years.
Den gemensamma penningpolitiken och ECB står inför stora utmaningar de närmaste åren.
EnglishIt is indeed true that minimum reserves are a key dimension of monetary policy.
Det stämmer att minimireserver är en central del av penningpolitiken.
EnglishMight it be that economic coordination and monetary policy are playing a role?
Kan det vara så att den ekonomiska samordningen och den monetära politiken spelar en roll?
EnglishOur key concern is to gain an overview of the various perspectives on monetary policy.
Den viktigaste frågan är för oss att få idéer till möjliga penningpolitiska perspektiv.
EnglishA monetary policy requires a coordinated and intelligent economic policy.
En monetär politik kräver väl samordnad och intelligent ekonomisk politik.
EnglishIt forms the basis of the debate on fundamental monetary policy issues.
Det utgör underlaget för debatten om grundläggande penningpolitiska frågor.
EnglishHowever, more could be done to improve the transparency of monetary policy.
Dock finns det mer som kan göras för att öka insynen i finanspolitiken.

Liknande översättningar för "monetary policy" på svenska

monetary adjektiv
policy substantiv
education policy substantiv
endowment policy substantiv
corporate policy substantiv
development policy substantiv
foreign policy substantiv
management policy substantiv
monetary union substantiv
joint policy substantiv
agricultural policy substantiv
aid policy substantiv