EN

moment {substantiv}

volume_up
1. allmänt
It was a solemn moment; it was a special moment; it was a potent moment.
Det var ett högtidligt ögonblick. Det var ett speciellt ögonblick.
So this is a significant moment, Mr President, a moment not to be wasted.
Detta är med andra ord ett viktigt ögonblick, herr talman, ett ögonblick som inte får gå förlorat.
Imagine for one moment the European system without the European Parliament.
Föreställ er för ett ögonblick det europeiska systemet utan Europaparlamentet.
Getting those powers was a historic moment for the European Parliament.
Att få denna befogenhet var ett historiskt tillfälle för Europaparlamentet.
It will explain its reasons at the appropriate moment.
Det kommer att förklara anledningen för oss vid lämpligt tillfälle.
This is an important moment in the life of our institutions.
Det här är ett viktigt tillfälle i våra institutioners liv.
moment (även: element, head)
Solving the energy problem will be a critical moment in the entire integration process.
Att lösa energiproblemet kommer att vara ett avgörande moment i hela integrationsprocessen.
It is not only a formality but a very important moment.
Det är inte bara en formalitet utan ett mycket viktigt moment.
Det är ett avgörande moment.
moment
Those seemed to be the undertones for a fleeting moment.
En kort stund lät det så men sedan försvann det.
Our visit started with a brief moment at the monument that was erected in memory of those victims.
Vårt besök inleddes med en kort stund vid det monument som har rests till minne av dem som föll offer.
(The sitting was suspended for a few moments before Question Time)
(Sammanträdet avbröts en kort stund före frågestunden.)
It is the responsibility of each of the institutions, ourselves included, to ensure that a Commission actually exists at a specific moment in time.
Det är respektive institutions ansvar, även vårt, att se till att det faktiskt finns en kommission vid en specifik tidpunkt.
2. "of"
We are therefore debating something at the moment which probably has only theoretical significance.
Sett ur den synvinkeln underhåller vi oss för ögonblicket om en sak, som troligen bara har teoretisk betydelse.
With the birth of economic and monetary union, we are living through a sadly historic moment and one of unusual importance.
Med Ekonomiska och monetära unionens födelse upplever vi ett dystert historiskt ögonblick, av ovanlig betydelse.
As Mr Gaubert said a moment ago, this data exchange is of major importance and quite simply a matter of necessity.
Precis som Patrick Gaubert påpekade för en liten stund sedan är detta informationsutbyte av stor betydelse och helt enkelt nödvändigt.
These are moments of profound significance, and some of them have been going on for some time.
Det är en period av yttersta vikt, och den har pågått under en tid.
At the moment, far too little emphasis is being put on the fact that measures to protect the environment and the natural world can also create and safeguard jobs.
För tillfället lägger man alldeles för lite vikt vid att åtgärder för att skydda miljön och naturen också kan skapa och bevara arbetstillfällen.
The resolution does indeed, in points 5 and 20, stress the importance of multi-lingualism, but for the moment that remains essentially a vain hope.
I punkterna 5 och 20 i resolutionen bekräftas vikten av mångspråklighet, men för närvarande är det mest en stilla önskan.
SV

moment {neutrum}

volume_up
Detta är ett viktigt moment och bör också avspeglas i rådets ord och slutsatser på fredag.
That is an essential element, and should also be reflected in the Council’s words and conclusions on Friday.
Inom utbildningen ingår många moment med övningar där teori och praktik förenas.
In education, many elements with exercises that combine theory and practice.
Det femte momentet, att ge tillräckliga incitament att genomföra reformerna.
Fifth element: adequate criteria for progress with reforms.
Att lösa energiproblemet kommer att vara ett avgörande moment i hela integrationsprocessen.
Solving the energy problem will be a critical moment in the entire integration process.
Det är inte bara en formalitet utan ett mycket viktigt moment.
It is not only a formality but a very important moment.
This is a key moment.

Användningsexempel för "moment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
I det här läget kan vi inte bara koncentrera oss på den ena av dessa båda frågor.
English(DE) Mr President, gentlemen, you certainly do not have it easy at the moment!
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Ni har det verkligen inte lätt just nu!
EnglishI am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.
Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
EnglishThat possibility - that is the reality at the moment - will continue to exist.
Den möjligheten - den är reell för tillfället - kommer att fortsätta att finnas.
EnglishAt the moment, the text is rather vague; we need greater precision and emphasis.
För närvarande är texten ganska vag. Vi behöver ökad precision och eftertryck.
EnglishThat is correct, Mr Rübig, but at the moment no such request has been submitted.
Det stämmer, herr Rübig! För närvarande föreligger dock inte något sådant förslag.
EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
För närvarande har vi betydligt mer brådskande och viktigare frågor att lösa.
EnglishMadam President, I should like to endorse much of what Mr Bowis said a moment ago.
Fru talman! Jag instämmer i mycket av det som John Bowis sa för en stund sedan.
EnglishAt the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
För tillfället har 137 stater undertecknat stadgan, däribland 24 EU-medlemsstater.
EnglishAt this moment, the Commission has set its face against accepting this amendment.
Just nu har kommissionen bestämt satt sig emot att godkänna detta ändringsförslag.
EnglishI do not accept that you could suppose for one moment that I support alcoholism.
Jag tolererar inte att ni för ett ögonblick antar att jag kan acceptera alkoholism.
EnglishThe vote will take place at the end of the debates, in other words in a moment.
Omröstningen kommer att äga rum i slutet av debatterna, det vill säga om en stund.
EnglishAt the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Vår arbetsordning säger att ledamotsassistenterna har privilegierat tillträde.
EnglishThe EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
EU måste också stödja lösningar som kan verka okonventionella för ögonblicket.
EnglishThey accept that at the moment, there is no serious threat to the EU industry.
De inser att det för närvarande inte finns något allvarligt hot mot EU-industrin.
EnglishThe directive we have in place at the moment has not really been well implemented.
Det direktiv som finns för närvarande har verkligen inte genomförts särskilt väl.
EnglishPeople expect more of the airlines than they are apparently getting at the moment.
Människor förväntar sig mer av flygbolagen än de uppenbarligen får för tillfället.
EnglishThis is insufficient at the moment, but the situation will change again somewhat.
Denna är otillräcklig för tillfället, men situationen kommer att ändras något igen.
EnglishAt the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.
Exempelvis dricker vi vin men vi livnär oss inte ännu på ved från våra skogar.

"moment of glory" på svenska

moment of glory
Swedish
  • ögonblick av ära
  • ögonblick av härlighet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "moment":

moment

Synonymer (svenska) till "moment":

moment
Swedish