EN

moisture {substantiv}

volume_up
moisture (även: damp, dampness)
“We’ll certainly find the sensor labels, but I don’t think we’ll find much moisture,” says Wang with a laugh.
Vi kommer säkert att hitta sensoretiketterna, men någon fukt tror jag ju knappast vi hittar, säger Xiaodong Wang, med ett skratt.
So even when there's only a small amount of moisture in the air, it's able to harvest that very effectively and channel it down to its mouth.
Så oavsett om det bara är små mängder fukt i luften så kan skalbaggen fortfarande effektivt hämta och leda vatten till dess mun.
We have proposed that the 15 % moisture content for cereals should be extended; in other words, it should not just last this year but continue.
Vi har föreslagit att gränsen på 15 % fukt i spannmål skall höjas. Med andra ord skall det inte bara gälla i år utan även i fortsättningen.
moisture (även: wetness)
De rör spannmålens fuktighet.
This is the case with regard to the crops that are cultivated, moisture levels in the soil, combinations of soil types and climate conditions.
Det gäller vilka grödor som odlas, markens fuktighet, kombinationer av jordtyper och klimatförhållanden.

Användningsexempel för "moisture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen I took this picture, the window was frozen because of the moisture of the night.
När jag tog denna bilden, var rutan igenfrusen på grund av fukten under natten.
EnglishI refer in particular to the moisture content of cereals and the monthly increments.
Och då handlar det främst om spannmålens fukthalt och de månatliga påslagen.
EnglishOne of the major problems for northern Member States is the moisture content of cereals.
Ett av de största problemen för medlemsstaterna i norr är fukthalten i spannmål.
EnglishIt’s obvious that there is great benefit in detecting moisture early before it causes greater problems.
Att det finns stora vinster i att hitta fukten tidigt, innan den ställer till med stora problem, är självklart.
EnglishOf course there are other moisture sensors on the market, but until now they have been both complicated and expensive.
Och visst finns det fuktsensorer på marknaden, men de har hittills varit både för komplicerade och för dyra.
EnglishWhen you achieve savings on cereals through moisture rates, how many millions does that amount to throughout Europe?
När ni i fråga om spannmål sparar under benämningen fukthalt, hur många miljoner blir det på den europeisk skalan?
EnglishThe same applies to moisture content in cereals.
EnglishThe resonance frequency is then detected, which gives a measurement of how high the moisture content is near the sensor.
Det är sedan resonansfrekvensen man detekterar och som också ger ett mått på hur hög fukthalten är vid sensorn.
EnglishFirst of all, moisture content for cereals.
Jag vill börja med fuktmängden i spannmål.
English“We’ll certainly find the sensor labels, but I don’t think we’ll find much moisture,” says Wang with a laugh.
Vi kommer säkert att hitta sensoretiketterna, men någon fukt tror jag ju knappast vi hittar, säger Xiaodong Wang, med ett skratt.
EnglishIt is extremely costly and the misuse of a valuable resource to have to try and bring cereals below 15 % moisture.
Det är oerhört kostsamt och en felaktig användning av en värdefull resurs att försöka få ner fukthalten i spannmål under 15 %.
EnglishThe research in the project deals with organic electronics, primarily moisture sensors, construction logistics, and visualisation.
Forskningen i projektet gäller organisk elektronik, i första hand fuktsensorerna, bygglogistik samt visualisering.
EnglishThey refer to the moisture content of cereals.
EnglishThis is the case with regard to the crops that are cultivated, moisture levels in the soil, combinations of soil types and climate conditions.
Det gäller vilka grödor som odlas, markens fuktighet, kombinationer av jordtyper och klimatförhållanden.
EnglishAccording to the Swedish National Housing Board (Boverket), at least 750,000 Swedish buildings suffer from moisture damage, which, in turn, affects their indoor environment.
Enligt Boverket har minst 750 000 byggnader i detta land fuktskador som påverkar inomhusmiljön.
EnglishSo even when there's only a small amount of moisture in the air, it's able to harvest that very effectively and channel it down to its mouth.
Så oavsett om det bara är små mängder fukt i luften så kan skalbaggen fortfarande effektivt hämta och leda vatten till dess mun.
EnglishWood Physics focuses on studies of physical properties of wood, especially moisture related properties and how these are affected by drying and heat treatment.
Träfysik inriktas på studier av trämaterials fysikaliska egenskaper och hur dessa påverkas av torkning och värmebehandling.
EnglishWe have proposed that the 15 % moisture content for cereals should be extended; in other words, it should not just last this year but continue.
Vi har föreslagit att gränsen på 15 % fukt i spannmål skall höjas. Med andra ord skall det inte bara gälla i år utan även i fortsättningen.
EnglishTherefore, I was glad to see that amendments that mention 'soil moisture balance' and 'field capacity days' were passed at committee level.
Därför gladde det mig att se att ändringsförslag som tar upp ”markvattenförhållanden” och ”antal dagar då jorden kan brukas” antogs i utskottet.
EnglishThe research focuses on studies of physical properties of wood, especially moisture related properties and how these are affected by drying and heat treatment.
Forskningen i träfysik inriktas på studier av trämaterials fysikaliska egenskaper och hur dessa påverkas av torkning och värmebehandling.

Synonymer (engelska) till "moisture":

moisture
English