"modification" - Svensk översättning

EN

"modification" på svenska

EN

modification {substantiv}

volume_up
A modification of the list would therefore require a new Council decision.
En ändring av förteckningen skulle därför kräva ett nytt beslut av rådet.
The modification you mention has already been taken care of by the services.
Den ändring ni nämner har redan ombesörjts av tjänsteenheterna.
This has even led to the modification of the European Union's rural development policy.
Detta har till och med lett till en ändring av EU:s politik för landsbygdens utveckling.
Yet such modification must be our aim whenever we discuss the nuclear issue.
Ändå måste vi sträva efter en sådan förändring varje gång vi diskuterar den kärnenergifrågan.
We are in agreement with Amendment No 3, although there will have to be some modification of the wording.
Vi kommer att behöva göra en redaktionell förändring, men vi godtar ändringsförslag 3.
The Luxembourg Presidency announced a modification of the pact, not any easy task.
Det luxemburgska ordförandeskapet tillkännagav en förändring av pakten, och det är inte någon lätt uppgift.
modification
I would quite like to tell him about my whistle modification.
Jag skulle vilja berätta om min vissel-modifikation.

Användningsexempel för "modification" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNo link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Ingen koppling har ännu påvisats mellan genmodifiering och högre avkastning.
EnglishIn addition the report points out the necessary modification of the guidelines.
Dessutom pekar hon i betänkandet på nödvändigheten av att ändra direktiven.
EnglishNote that this modification is only valid for the current presentation document.
Den här ändringen av formatmallen gäller bara för det aktuella presentationsdokumentet.
EnglishIt is obvious that genetic modification is not a game, the risks are huge.
Det är uppenbart att genetisk modifiering inte är en lek - riskerna är enorma.
EnglishRegulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
Förordning 1017 har tillämpats med endast små ändringar sedan 1960-talet.
EnglishWhat of a stamp of quality for foodstuffs free from genetic modification?
Hur går det med kvalitetsmärkningen för livsmedel som ej är genetiskt modifierade?
EnglishDirective 70/524 foresees the issue of labelling in the genetic modification of additives.
I direktiv 70/524 förutses frågan om märkning av genetiskt modifierade tillsatser.
EnglishSo those are the most important new features included in the modification of the regulation.
Detta är således de huvudsaklig nyheterna som ändringen av förordningen innebär.
EnglishA modification of the list would therefore require a new Council decision.
En ändring av förteckningen skulle därför kräva ett nytt beslut av rådet.
EnglishWith regard to the fourth case, that of milk, there are no proposals for modification.
När det gäller det fjärde direktivet om mjölk, har vi inte gjort några ändringsförslag.
EnglishIn our opinion, we also need to ask ourselves ethical questions about genetic modification.
Enligt vår åsikt måste vi också noga överväga etiska frågor om genmodifiering.
EnglishWe can therefore accept this amendment in principle but with this modification.
Vi kan följaktligen godta ändringsförslaget, men med denna ändring.
EnglishIt demonstrates how we can introduce the new technology of genetic modification.
Det visar hur vi kan införa den nya tekniken genetisk modifiering.
EnglishMy group believes that the modification proposed has those laudable objectives.
Min grupp anser att ändringsförslagen har ett sådant lovvärt syfte.
EnglishThis has even led to the modification of the European Union's rural development policy.
Detta har till och med lett till en ändring av EU:s politik för landsbygdens utveckling.
EnglishTo his credit I must say that this is the second modification of the Rules of Procedure.
Till hans förtjänst måste jag säga att detta är den andra ändringen av arbetsordningen.
EnglishDirective 70/ 524 foresees the issue of labelling in the genetic modification of additives.
I direktiv 70 / 524 förutses frågan om märkning av genetiskt modifierade tillsatser.
EnglishYet such modification must be our aim whenever we discuss the nuclear issue.
Ändå måste vi sträva efter en sådan förändring varje gång vi diskuterar den kärnenergifrågan.
EnglishMr President, we have already talked a great deal about genetic modification here in Parliament.
Herr talman! Det har här i parlamentet redan sagts mycket om genetisk modifiering.
EnglishCan the Commission state what justification there is for such a modification in application?
Kan kommissionen förklara vad som rättfärdigar denna ändrade tillämpning?

Synonymer (engelska) till "modification":

modification