"modicum" - Svensk översättning

EN

"modicum" på svenska

volume_up
modicum {substantiv}
SV
EN

modicum {substantiv}

volume_up
I commend Mr Fox on his work to at least bring some modicum of common sense in 2012 and 2013.
Jag berömmer Ashley Fox för hans arbete att åtminstone tillföra en smula sunt förnuft under 2012 och 2013.
It is up to us, however, to make the world a fairer and safer place where everyone can live with a modicum of dignity.
Det är dock upp till oss att göra världen till en rättvisare och säkrare plats där alla kan leva med en liten smula värdighet.
My wish is that, with a modicum of luck, the Prime Minister and the Slovenian government will succeed in being counted among the more successful.
Jag hoppas att premiärministern och den slovenska regeringen med en smula tur kommer att lyckas med att räknas till de mer framgångsrika.

Användningsexempel för "modicum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll we are asking for is a minimum of subsidiarity and a modicum of tolerance.
Är det för mycket begärt att kräva att man respekterar artiklarna 95 och 152?
EnglishI am pleased that there has been at least some modicum of common sense.
Det gläder mig att det har funnits åtminstone ett litet uns av förnuft.
EnglishAll we are asking for is a minimum of subsidiarity and a modicum of tolerance.
Ett minimum av subsidiaritet och litet tolerans.
EnglishI commend Mr Fox on his work to at least bring some modicum of common sense in 2012 and 2013.
Jag berömmer Ashley Fox för hans arbete att åtminstone tillföra en smula sunt förnuft under 2012 och 2013.
EnglishAnd we do something different than what we did in the past; we add kind of a modicum of intelligence to that.
Och då gör vi något annorlunda än vad vi har gjort tidigare. ~~~ Vi lägger till en bit intelligens till det.
EnglishI would call on everyone who has even a modicum of respect for the voters who elected them, to vote against this proposal today.
Jag vill uppmana alla som hyser den minsta lilla respekt för sina väljare att rösta emot det här förslaget i dag.
EnglishIt is up to us, however, to make the world a fairer and safer place where everyone can live with a modicum of dignity.
Det är dock upp till oss att göra världen till en rättvisare och säkrare plats där alla kan leva med en liten smula värdighet.
EnglishIt is said in a Spanish classic which you probably know - ' Don Juan Tenorio' - that a modicum of contrition brings salvation.
I ett klassiskt verk, som ni säkert är bekant med, " Don Juan Tenorio" , sägs att en viss ånger ger frälsning åt själen.
EnglishIt is said in a Spanish classic which you probably know - ' Don Juan Tenorio ' - that a modicum of contrition brings salvation.
I ett klassiskt verk, som ni säkert är bekant med, " Don Juan Tenorio ", sägs att en viss ånger ger frälsning åt själen.
EnglishMr Kindermann suggests that a modicum of industrial fisheries can be accepted, provided this does not conflict with fisheries for human consumption.
Kindermann föreslår att måttligt industrifiske kan accepteras, om det inte kommer i konflikt med konsumtionsfiske.
EnglishHowever, the case of the controversial Mediator drug, in particular, should lead European institutions to exercise a modicum of prudence.
Däremot bör det specifika fallet med det kontroversiella läkemedlet Mediator leda till att europeiska organ utövar viss försiktighet.
EnglishMy wish is that, with a modicum of luck, the Prime Minister and the Slovenian government will succeed in being counted among the more successful.
Jag hoppas att premiärministern och den slovenska regeringen med en smula tur kommer att lyckas med att räknas till de mer framgångsrika.
EnglishIt is dishonest, populist and improper to tell one's own citizens that it is possible to join NATO and still preserve a modicum of neutrality.
Det är oärligt, populistiskt och oanständigt att påstå för den egna befolkningen att man kan gå in i NATO och ändå behålla en viss neutralitet.
EnglishWhat it also needs, however, is a modicum of international respect, including the right to its own identity and recognition of its own language and culture.
Det som landet också behöver är dock ett minimum av internationell respekt, inklusive rätten till en egen identitet och erkännandet av dess eget språk och kultur.
EnglishIn short, the question that I would like to put to you is this: why do your commitments always fall short of justice in the economy, a modicum of justice in economic matters?
Den fråga jag vill ställa till er är kort sagt denna: Varför saknar era åtaganden alltid ekonomisk rättvisa, ett minimum av rättvisa i ekonomiska frågor?
EnglishThe European Union, so proud of its values, would be well advised to demonstrate on these ultra-sensitive issues a modicum of discernment and respect for international conventions.
EU, som är så stolt över sina värderingar, borde visa en smula urskillning och respekt för internationella konventioner i dessa mycket känsliga frågor.
EnglishAnyone with even a modicum of economic education will be familiar with the economic principle that specialisation and trade are the very driving force behind economic growth.
Vem som helst som har ett minimum av ekonomisk utbildning känner till den ekonomiska principen att specialisering och handel är drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt.
EnglishI would urge the Council in the strongest possible terms to do whatever it can to make sure there is at least some modicum of respect for human rights in Iraq.
Jag skulle i starkast möjliga ordalag vilja uppmana rådet att göra allt det kan för att se till att det finns åtminstone någon liten smula respekt för de mänskliga rättigheterna i Irak.
EnglishWhen will the Commission and the Council have the decency at least to respond to these resolutions, to express at least a modicum of interest in them, which they have not yet done?
När kommer kommissionen och rådet att ha anständigheten att åtminstone bemöta dessa resolutioner, att åtminstone visa en smula intresse för dem, vilket de ännu inte gjort?
EnglishIt needs to be at the forefront of our priorities, and it merits a collective response which ensures that those who find themselves in a situation of social vulnerability have a modicum of dignity.
Det bör vara en av våra främsta prioriteringar och det förtjänar en gemensam insats som garanterar de personer som är socialt utsatta ett uns av värdighet.