"modernization" - Svensk översättning

EN

"modernization" på svenska

volume_up
modernism {substantiv}
volume_up
modernity {substantiv}
volume_up
modern {substantiv}
EN

modernization {substantiv}

volume_up
modernization (även: modernisation)
The Council agrees with Parliament that modernization of the transit system is essential.
Rådet instämmer med parlamentet i att en modernisering av transiteringssystemet är nödvändig.
So it can rightly be said that modernization is long overdue.
En modernisering tycks därför med all rätt vara på tiden.
The second concerns modernization of institutions.
För det andra: institutionell modernisering.

Användningsexempel för "modernization" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThirdly, the necessary modernization of the systems to face the new challenges.
För det tredje, den nödvändiga moderniseringen av systemen inför den nya utmaningen.
EnglishAs far as I am concerned, there should be no taboo regarding flexibility or modernization.
När det gäller mig, inga tabun för att göra det flexibelt eller att modernisera.
EnglishA common policy is no less relevant today but it needs modernization.
En gemensam politik är inte mindre relevant i dag, men den behöver moderniseras.
EnglishSecondly, technological development and modernization in the sector.
För det andra, den teknologiska utvecklingen och moderniseringen av området.
EnglishWe must move forward together towards the modernization of our economies.
Vi bör alltid avancera tillsammans för att modernisera våra ekonomier.
EnglishProduction facilities in that country are particularly outdated and in need of modernization.
I det här landet är produktionsapparaten särskilt föråldrad och i behov av modernisering.
EnglishThe Council agrees with Parliament that modernization of the transit system is essential.
Rådet instämmer med parlamentet i att en modernisering av transiteringssystemet är nödvändig.
EnglishWe have to use the clause and the whole agreement as an instrument for the modernization of Mexico.
Vi måste använda klausulen och hela avtalet som ett instrument för förnyelse av Mexiko.
EnglishFurthermore, the modernization programme does not even meet all post-Three Mile Island requirements.
Vidare uppfyller moderniseringsprogrammet inte ens alla post-three-mile-island -kraven.
EnglishClearly, they constitute a key factor in the modernization of the textiles and clothing industry.
De utgör naturligtvis en central beståndsdel i moderniseringen av textil- och beklädnadssektorn.
EnglishMy third point concerns the modernization of job organization.
Den tredje punkten: moderniseringen av arbetsorganisationen.
EnglishSo it can rightly be said that modernization is long overdue.
En modernisering tycks därför med all rätt vara på tiden.
EnglishAs an alternative, Austria supported, amongst other measures, the modernization of existing calorific power stations.
Som alternativ föredrog Österrike, bl.a. en modernisering av befintliga värmekraftverk.
EnglishIrish Rail needs major investment and modernization.
Irish Rail behöver stora investeringar och en upprustning.
EnglishThe modernization, simplification and adjustment of these rules to the new reality were absolutely necessary.
Det var absolut nödvändigt att modernisera och förenkla reglerna och anpassa dem till en ny verklighet.
EnglishStreamlining and modernization must go hand in hand.
Effektivering och modernisering måste gå hand i hand.
EnglishI believe that rigid sets of rules create hierarchies and centralism and that the rate of modernization lags behind.
Jag tror att rigida regelverk skapar hierarkier och centralism, och att förnyelsetakten blir därefter.
EnglishThe second concerns modernization of institutions.
För det andra: institutionell modernisering.
EnglishAnd we ought to send a message to those forces to continue their fight for Iran's modernization and democratization.
Och vi måste ge ett budskap till dessa krafter om att fortsätta kampen för modernisering och demokratisering i Iran.
EnglishI am afraid that the approach of the Green Paper and of the Andersson report do not facilitate modernization and enterprise.
Jag är rädd att inställningen i grönboken och i Anderssonbetänkandet inte underlättar modernisering och entreprenörskap.