EN

modern {adjektiv}

volume_up
We are living in a modern age with modern slogans and hopefully with a modern peace.
Vi lever i en modern tid med moderna slagord och förhoppningsvis med en modern fred.
Modern theatre productions increasingly incorporate modern technology in their performances.
Allt fler moderna teaterpjäser integrerar modern teknik i sina föreställningar.
The open coordination method is a modern form of project administration.
Den öppna samordningsmetoden är en modern projektförvaltningsform.
Two approaches are emerging in the search for solutions to modern-day problems.
Två synsätt framträder i sökandet efter lösningar på nutida problem.
The modern consumer is, however, a different type of citizen.
Den nutida konsumenten är dock en annan typ av medborgare.
So let us not shy away from the realities of modern human needs.
Så låt oss inte dra oss undan verkligheten med de nutida mänskliga behoven.
modern (även: up to date)
What we need is a vastly improved, modern piece of technology by way of the implementation of a new directive to cover all the contingencies.
Vi behöver få en enormt förbättrad och tidsenlig mekanism genom att genomföra ett nytt direktiv som omfattar alla tänkbara situationer.
For this reason, I reiterate my call for us to support the Commission's directive and at last set down a marker for an up-to-date, modern and humane policy of integration.
Av den anledningen vädjar jag än en gång om att vi skall stödja detta direktiv från kommissionen och äntligen ge signal till en tidsenlig, modern och human integrationspolitik.
For this reason, I reiterate my call for us to support the Commission' s directive and at last set down a marker for an up-to-date, modern and humane policy of integration.
Av den anledningen vädjar jag än en gång om att vi skall stödja detta direktiv från kommissionen och äntligen ge signal till en tidsenlig, modern och human integrationspolitik.
modern (även: novel)
SV

modern {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Vi lever i en modern tid med moderna slagord och förhoppningsvis med en modern fred.
We are living in a modern age with modern slogans and hopefully with a modern peace.
Allt fler moderna teaterpjäser integrerar modern teknik i sina föreställningar.
Modern theatre productions increasingly incorporate modern technology in their performances.
Den öppna samordningsmetoden är en modern projektförvaltningsform.
The open coordination method is a modern form of project administration.
Modern historia visar varje dag att europeiska och amerikanska intressen oftast är olika.
Contemporary history demonstrates every day that European and American interests are usually different.
Hasardspel är en modern form av beroende.
Gambling is a contemporary form of addiction.
En av de största mänskliga tragedierna i modern tid utspelas i Darfur.
Madam President, one of the greatest human tragedies in the contemporary world is taking place in Darfur.
Vi behöver en modern lagstiftning för att skydda våra barns välbefinnande.
We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
Vi vill att den skall vara modern och långsiktig.
We want it to be up-to-date and forward-looking.
Alla dessa system bör vara sammanlänkade med ett modernt järnvägssystem med en modern vagnpark.
All these systems should be linked to a modern rail network with up-to-date rolling stock.
I dessa tider med modern teknik skulle den elektroniska motorvägen kunna erbjuda en utväg.
In this age of modern technology, the electronic highway could offer a way-out.
2. gammalmodigt
modern (även: nutida)
Pedofilins och barnprostitutionens piska sprider sina tentakler överallt, likt en modern Hydra, emedan antalet kunder ständigt ökar.
The scourge of child sex abuse and child prostitution is a latter day Hydra spreading its tentacles, as the number of clients goes on increasing.
Den som vill tjäna ekonomiskt på jätten i Bryssel genom att ställa falska krav betraktas i bland som ett slags modern Robin Hood, inte som en brottsling.
Those who seek financial gain from the Brussels juggernaut by making false claims are sometimes seen as latter-day Robin Hoods rather than as criminals.
Men Fukushima var en Damaskusvandring för honom och precis som en modern Saul har han nu, i likhet med så många andra, sett den lysande stjärnan på himlen.
He was a supporter of atomic energy, but Fukushima has been a road to Damascus for him and, like a latter-day Saul, he, along with several others, has seen a bright light in the sky.

Användningsexempel för "modern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuch language belongs to the Machtpolitik Cold War era, not to modern diplomacy.
Ett sådant språk hör hemma i kalla krigets Machtpolitik, inte i modern diplomati.
EnglishPoverty and the continuing spread of illnesses are the slavery of modern times.
Fattigdomen och den fortsatta sjukdomsspridningen är den moderna tidens slaveri.
EnglishThe key elements of this proposal are the building blocks of any modern society.
De centrala delarna i detta förslag utgör byggstenarna för alla moderna samhällen.
EnglishIt says something about just how susceptible modern societies are to disruption.
Det är ju ett tecken på hur pass känsliga för störningar moderna samhällen är.
EnglishWe support a different policy, where pensions will respond to modern social needs.
Vi stöder ett annat slags politik, där pensionerna motsvarar de sociala behoven.
EnglishThis is totally unacceptable and contravenes the principles of modern democracy.
Det är fullständigt oacceptabelt och strider mot den moderna demokratins principer.
EnglishWe need to resolve the fundamental problems by means of a modern industrial policy.
Vi måste lösa de grundläggande problemen med hjälp av en modern industripolitik.
EnglishThey are also, as it happens, needed to create a solid basis for a modern economy.
De är faktiskt också nödvändiga för att skapa en solid bas för en modern ekonomi.
EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
De som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
EnglishWe need to try to make it more relevant to context of modern financial markets.
Vi måste försöka göra direktivet mer gångbart på de moderna finansmarknaderna.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.
EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Alliansfrihet i fråga om Nato är det moderna alternativet för en mogen stat.
EnglishI believe that it is very important for the identity of the new modern Europe.
Jag anser att det är av stor betydelse för det nya, moderna Europas identitet.
EnglishMr President, the role of libraries in modern society has changed enormously.
Herr ordförande! Bibliotekens roll i det moderna samhället har förändrats enormt.
EnglishIt therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
EnglishAnd Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
Och Prodi talade om att vi skulle ha en öppen, modern och effektiv administration.
EnglishModern food systems mean that animal diseases travel far and travel quickly.
De moderna matsystemen innebär att djursjukdomar färdas långt och färdas snabbt.
EnglishIt is time to promote apprenticeship as a modern and dynamic form of training.
Det är dags att främja lärlingskap som en modern och dynamisk utbildningsform.
EnglishA division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
Indelning i vänster eller höger, konservativ eller modern, är inte aktuellt här.
EnglishIt means that its partners must be modern, trusting and fair in their attitude.
Det innebär att Afrikas partner måste ha en modern, tillitsfull och rättvis attityd.

"modern genetics" på svenska

modern genetics
Swedish
  • modern genetik
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"modern governance" på svenska

modern governance
Swedish
  • modern styrning
Mera chevron_right